Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 44 kohustab konventsiooni osalisriike raporteerima iga viie aasta järel ÜRO Lapse Õiguste Komiteele lapse õiguste konventsiooni nõuete täitmisest. Lapse Õiguste Komitee on konventsiooni alusel loodud ning konventsiooni täitmise üle järelevalvet teostav organ. Komitee vaatab riigi raporti ja alternatiivsed raportid läbi ning korraldab suulise istungi riigi ärakuulamiseks. Raporteerimise menetlus lõpeb riigile soovituste tegemisega. Komitee istung Eesti riigi raporti arutamiseks toimub 2016. a veebruaris.

Eesti riik esitas oma esimese raporti Komiteele 2001. aastal ning Komitee tegi Eesti riigile teatavaks oma soovitused 2003. aastal. Soovitused puudutasid mittediskrimineerimist, laste kaasamist ning nende seisukohtadega arvestamist, laste väärkohtlemise ja kuritarvitamise juhtumitega tegelemise tõhustamist, asenduskodus kasvavate laste ning puudega laste olukorra parandamist, koolide õppekavade kohandamist erinevate vajadustega õpilaste jaoks, laste koolist väljalangemise ning koolist puudumise põhjustega tegelemist jms. 

Raportiga saab tutvuda siin: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/eesti_vabariigi_oiguskan...