Baltimaade ombudsmanide koostöökohtumine Eesti õiguskantsleri juures

 

Õiguskantsleri Kantselei 3. juuni 2011

Õiguskantsler Indrek Tederi eestvõttel toimus 1.-2. juunil Õiguskantsleri Kantseleis Läti ombudsmani, Leedu parlamendi peaombudsmani ja Eesti õiguskantsleri koostöökohtumine. Arutleti teemal „Ombudsman ja järelevalve kohaliku omavalitsuse üksuste üle“.

Baltimaade ombudsmanide kolmepoolsed koostöökohtumised on juba pikaaegne traditsioon. Kohtumised on toimunud igal aastal kordamööda Eestis, Lätis või Leedus (va majandusraskuste aastatel 2009 ja 2010). Igal kohtumisel on olnud aktuaalne teema, mida seminari vormis arutatakse.

Seekordsel koostööseminaril olid kohal Leedu parlamendi peaombudsman Romas Valentukevicius ja hiljuti ametisse asunud Läti ombudsman Juris Jansons. Leedu ombudsmani saatsid 9 ja Läti ombudsmani 7 kolleegi.

Koostööseminari teema oli „Ombudsman ja järelevalve kohaliku omavalitsuse üksuste üle“. Seminaril andsid ombudsmanide nõunikud ülevaate nende ombudsmani institutsiooni pädevusest kohaliku omavalitsuse üksuste järelevalvel ja huvitavamatest kaasustest.

Eesti õiguskantsleri vanemnõunik Liina Lust kõneles kohaliku omavalitsuse üksuste üle teostatava järelevalve eripäradest. Ta tõi muu hulgas esile, et juba ainuüksi valdade ja linnade suur arvukus on järelevalve teostamisel omaette probleem. Seda põhjusel, et kui õiguskantsleri menetluse tulemusel lõpetatakse isikute õiguste rikkumine ühes kohaliku omavalitsuse üksuses, võivad teised endiselt samalaadseid rikkumisi toime panna. Seetõttu vajab läbimõtlemist, kuidas muuta järelevalvet süstemaatilisemaks ja laiapinnalisemaks ning enam kohaliku omavalitsuse üksusi kaasavaks, et rikkumisi ennetada. Samuti märkis Liina Lust, et õiguskantsleril on keerukas saada teavet kohaliku omavalitsuse põhiseadusevastase tegevuse kohta, kui isikud ei esita temale sellekohaseid kaebusi, mille põhjuseks on tihti madal õigusteadlikkus või hirm järgneva tagakiusamise ees. Viimasega seoses nentis ta, et piisavalt ei ole teadvustatud võimalust jääda õiguskantsleri menetluses anonüümseks – enamasti on õiguskantsleril võimalik menetleda kaebust nii, et vastav avaliku võimu organ ei saa teada, kes tema peale kaebas.

Diskussioonipaneelis, mida juhtis Eesti õiguskantsleri vanemnõunik Kaarel Eller, käsitleti võimalusi koostöö parandamiseks kohaliku omavalitsuse üksustega ja nende liitudega ning üksteise parimaid tööpraktikaid. Otsiti lahendusi järelevalves tekkinud probleemidele. Arutati ka küsimust, millist rolli mängib kohaliku omavalitsuse autonoomia põhiõiguste ja -vabaduste järgimise kontrollimisel valdades ja linnades.

Kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktide ja tegevuse kontrollimine on õiguskantsler Indrek Tederi üks prioriteete, mis on paraku väga töömahukas. Baltimaade ombudsmanide koostöökohtumine ja kogemuste vahetus järelevalvest kohaliku omavalitsuse üksuste üle oli üks paljudest tegevustest selle valdkonna edendamiseks.

Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected]
693 8423
50 18 793