Avalikus kohas alkoholi tarbimise reguleerimine on seadusandja pädevuses

Õiguskantsler Indrek Teder ei hinda Elvas ja Tallinnas kehtivate alkoholi avalikus kohas tarbimise piirangute põhiseaduspärasust. Nimelt on seadusandja juba muutmas avalikus kohas alkoholi tarbimist reguleerivat korrakaitseseadust.

Tartu maavanem Reno Laidre palus õiguskantsleril hinnata, kas Elva linna määrus, mis kehtestab alkoholi tarbimise lauskeelu Elvas, on kooskõlas korrakaitseseadusega. Harju maavanem Ülle Rajasalu palus kontrollida kas määrus, mis reguleerib alkoholi tarvitamist Tallinna avalikus linnaruumis, vastab korrakaitseseaduse regulatsioonile. Korrakaitseseaduse järgi on kohalikul omavalitsusel õigus määrata oma territooriumil kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muud kohad, kus alkoholi tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks. Elva linn keelas alkoholi tarbimise kogu linna avalikus ruumis. Tallinnas on alkoholi tarvitamine avalikus kohas lubatud vaid teatud piirkondades Toompeal ja Kadriorus, ülejäänud linnas peetakse seda häirivaks ning keelatuks.

Õiguskantsler Indrek Teder ei pea nimetatud alkoholi tarbimise piirangute seaduslikkuse hindamist asjakohaseks, kuna Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile korrakaitseseaduse eelnõu, mis Riigikogus vastuvõtmise järel tänast olukorda muudab. „Justiitsministeerium valmistas ette eelnõu, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine ning antakse omavalitsustele võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus see oleks lubatud. Kuna määruste aluseks olevat seadust plaanitakse muuta, ei pea ma selles küsimuses sisulise menetluse alustamist otstarbekaks,“ selgitas Teder.

Siinjuures rõhutab õiguskantsler, et alkoholipoliitika kujundamisel on seadusandjal lai mänguruum. Tema sõnul on nii avalikus kohas alkoholi tarbimise lubamine kui keelamine põhiseadusest lähtuvalt võimalikud, kuid nende vahel sobiva tasakaalu leidmine on seadusandja pädevuses.

Lisaks arvestades omavalitsuse õigusaktide iseloomu, kahtleb õiguskantsler, et kas tal on üleüldise järelevalve raames võimalik neid akte hinnata. Nimelt on õiguskantsleri pädevuses õigustloovate aktide järelevalve, kuid on võimalik, et viidatud määruste näol on tegemist üldkorraldustega.

Vastus Tartu Maavalitsusele

Vastus Harju Maavalitsusele