Allar Jõks: kohaliku võimu omavoliline tegevus tuleb lõpetada.

 


Õiguskantsler saatis Riigikohtusse taotluse Kuressaare alkoholireklaami määruse kehtetuks tunnistamiseks


Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikohtusse taotluse tunnistada Kuressaare Linnavolikogu alkoholireklaami keelupiirkonda sätestav määrus kehtetuks osas, millega keelustatakse  lahja alkoholi reklaam kogu Kuressaare linnas. Õiguskantsler on seisukohal, et terves Kuressaare linnas lahja alkoholi reklaami keelamine on vastuolus nii põhiseaduse kui ka reklaamiseadusega.


Õiguskantsler tegi oktoobrikuus Kuressaare Linnavolikogule ettepaneku viia määruse seadusevastane punkt põhiseaduse ja reklaamiseadusega kooskõlla. Kuressaare Linnavolikogu ei täitnud õiguskantsleri ettepanekut, kuna leidis, et määrus on põhiseaduse ja reklaamiseadusega kooskõlas.
 
„Pöördun Riigikohtusse, et lõpetada Kuressaare linna  seadusvastane tegevus ning ettevõtjate tegevusvabaduse põhjendamatu piiramine“, ütles õiguskantsler Allar Jõks. „Asjaolu, et  Eesti riigil puudub piisavalt läbimõeldud alkoholipoliitika, ei tähenda veel, et kohalikul omavalitsusel on õigus oma alkoholipoliitikat kehtestada seadust rikkudes. Tegemist on järjekordse näitega liigjoomise vastu võitlemisest ebamõistlike käskude ja keeldudega. Olen paraku pidanud viimasel ajal korduvalt muret tundma selle üle, et sotsiaalseid või  majanduslikke probleeme üritatakse lahendada  tagajärgede, mitte põhjustega tegeledes“, lisas õiguskantsler.


Reklaamiseaduse kohaselt on üldse keelatud kange alkoholi välireklaam. Lahja alkoholi välireklaam on aga lubatud, kuid keelupiirkondadega. Reklaamiseadus lubab kohalikul omavalitsusel määratleda lahja alkoholi reklaami keelupiirkonnaks piirkonna, mida loetakse lasteaia, kooli vm haridusasutuse või noortekeskuse vahetus läheduses asuvaks. Samuti keelab reklaamiseadus lahja alkoholi reklaami spordihoones või rajatisel ning  tervishoiuasutuses või selle territooriumil. Kuressaare Linnavolikogu on aga ületanud kohaliku omavalitsuse volitusi ning keelanud lahja alkoholi reklaami kogu Kuressaare linnas. Sellise piirangu kehtestamine on õiguskantsleri hinnangul ebavajalik ning seega vastuolus põhiseadusest tuleneva proportsionaalsuse põhimõttega.  


Õiguskantsler on seisukohal, et kaupade reklaamimise õiguse piiramine Kuressaare volikogu määrusega mõjutab ebasoodsalt ettevõtlusvabadust. Ettevõtlusvabadus on riivatud, kui seda mõjutatakse avaliku võimu poolt ebasoodsalt. Samuti riivab määrus  põhiseaduses sätestatud igaühe väljendusvabadusõigust. Nii ettevõtlusvabaduse kui ka väljendusvabaduse piiramine saab toimuda ainult seaduses sätestatud tingimustel ja korras.


„Õigustus, mis lubab seadusega alkoholireklaami piirata, on muidugi rahva tervise, eelkõige noorte tervise kaitse“, rõhutas õiguskantsler. „Ja rahva tervise kaitse ongi olnud nii reklaamiseaduses sätestatud alkoholireklaami piirangute kui ka kogu alkoholiseaduse üldine eesmärk. Seadusandja on kaalunud ühelt poolt ettevõtlusvabadust ja väljendusvabadust ning teiselt poolt põhiseaduslikku õigust tervise kaitsele ning taotlenud nende põhiõiguste ja vabaduste vahel tasakaalu. Ja kui seadusandja on reklaamiseaduses keelanud lahja alkoholi reklaami laste-, noorte-, spordi- ja tervishoiuobjektidel või nende vahetus läheduses, siis see on  tervise kaitse eesmärgil antud juhul piisav abinõu“, hindas õiguskantsler.


Kuressaare Linnavolikogu on aga oma määrusega väljunud tervise kaitseks vajalikust eesmärgist ning kehtestanud ebavajaliku piirangu. Õiguskantsleri hinnangul on seatud eesmärki võimalik saavutada ettevõtjate õigusi tunduvalt vähem riivates. Ebamõistlikult lai keelupiirkond – terve Kuressaare linn – hakkab täitma juba teisi eesmärke ning on ülemäärase mõjuga.


Kõik teised kohalikud omavalitsused on suutnud lahja alkoholi reklaami keelualad seaduses antud volituste piires kehtestada, määratledes alad nõutud objektide vahetus läheduses. Näiteks Suure-Jaanis ja Võrus on reklaam keelatud 100 meetri raadiuses lasteaia, kooli vm haridusasutuse või noortekeskuse hoone krundist. 


Riigikohtul on õiguskantsleri taotluse alusel otsuse tegemiseks aega neli kuud.