„Ka sel aastal on õiguskorras toimunud olulised muudatused paremuse suunas, kinnitab õiguskantsler Allar Jõks.

Õiguskantsler on vahemees riigi ja kodaniku vahel. Iga aastaga saabub õiguskantslerile üha rohkem avaldusi, mis näitab selgelt, et inimesed on valmis oma õiguste eest seisma ja põhiseaduslikud õigused pole enam ainult  paberil, vaid on saamas oma sisu. Seepärast rõõmustab õiguskantslerit üldine õigusteadlikkuse tõus nii kodanike kui ka riigiametnike seas. „Ka sel aastal on õiguskorras toimunud olulised muudatused paremuse suunas, kinnitab õiguskantsler.


2005. aasta hakul sõnastas õiguskantsler oma prioriteedina arstiabi kättesaadavuse põhiseaduses nõutud tasemel. Õigus tervise kaitsele on üks olulisemaid põhiõigusi, sest tervis on inimväärse elu eeldus ja iga riigi esmane kohustus on tagada oma kodanikele inimväärne elu. Mööduv aasta on toonud selles valdkonnas läbimurde - tänaseks on sotsiaalministeerium nõustunud õiguskantsleriga, et ka ravikindlustamata isikutele tuleb tagada üldarstiabi.


Jätkuvalt peab õiguskantsler oluliseks kiirabiteenuse ja äärealadel arstiabi kättesaadavuse paranemist. Järgmisel aastal on kindlasti õiguskantsleri tähelepanu all pikaajaliste terviseprogrammide olemasolu.


Kuna 2005. aasta oli kohalike omavalitsuste volikogude valimise aasta, siis peab õiguskantsler oluliseks  valimisliitude edu kohalikel valimistel. „Jutud valimisliitude kadumisest olid enneaegsed”, rõõmustab õiguskantsler. Demokraatia arengu seisukohalt  oli otsustava tähendusega  Riigikohtu otsus Riigikogu liikmete samaaegsest kuulumisest  kohalike omavalitsuste volikogudesse.  „Murettekitav on jätkuvalt valimisreklaami ja erakondade  rahastamise puudulik õigusraamistik”, hindab Allar Jõks.


Andmekaitse on Eesti ühiskonnas pälvinud seni  vähe avalikkuse tähelepanu, samuti on erialane diskussioon olnud tagasihoidlik. See omakorda põhjustab läbimõtlemata õiguslikke lahendusi ja õigusselgusetust, hindab õiguskantsler. Sellest mõttest kantuna viis Õiguskantsleri Kantselei 2005. aastal läbi rahvusvahelise andmekaitse alase teaduskonverentsi. Konverentsi tulemusena loodi justiitsministeeriumis isikuandmete kaitse seaduse ülevaatamiseks töögrupp, samuti on riigiasutused hakanud isikuandmete kaitset rohkem  teadvustama ning kodanike avalduste hulk on selles valdkonnas peale konverentsi hüppeliselt kasvanud.


Õiguskantsleri läbi aegade üks olulisemaid tegevussuundi on olnud laste õiguste kaitse. Sellel aastal on teravdatud tähelepanu all olnud erivajadustega laste võimalus saada teistega võrdsetel alustel põhiharidust. Õiguskantsleril on hea meel, et Haridus- ja Teadusministeerium on asunud ette valmistama asjakohaseid seaduse muudatusi.Õiguskantsler soovib kõigile õiglast ja paremat uut aastat!