Õiguslik raamistik

CAT - ÜRO Piinamisvastane Komitee

UN Committee against Torture

Komitee loodi UNCAT art 17 alusel. Komitee ülesandeks on kontrollida osalisriikide poolt konventsioonijärgsete kohustuste täitmist. Kõik osalisriigid on kohustatud esitama pärast konventsiooniga ühinemist ühe aasta jooksul ja seejärel iga nelja aasta järel aruanded abinõudest, mida nad on rakendanud, et täita oma konventsioonikohaseid kohustusi. Komitee võib nõuda ka lisaaruandeid. Komitee vaatab aruanded läbi ja võib nende kohta teha üldist laadi märkusi, mida osalisriik võib omakorda kommenteerida. Vt Eesti aruandeid Välisministeeriumi kodulehel või alajaotuses õigusaktid ja juhendmaterjalid.

Lisaks aruannetele võib komitee teatud tingimustel lahendada inimeste kaebusi (UNCAT art 22), võtta omal initsiatiivil ette uurimisi (UNCAT art 20) ning lahendada osalisriikide vahelisi kaebusi (UNCAT art 21). Komitee annab ka üldisi selgitusi konventsiooni tõlgendamise kohta.

 

SPT - ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamise alamkomitee

UN Subcommittee on Prevention of Torture

Alamkomitee loodi OPCAT art 2 alusel. Selle peamiseks ülesandeks on külastada osalisriikide kinnipidamiskohti. Külastuste põhjal võib alamkomitee teha osalisriikidele ettepanekuid, mis käsitlevad vabaduse kaotanud isikute kaitset väärkohtlemise vastu. Lisaks nõustab ja abistab alamkomitee nii osalisriike kui ka selle riigi ennetusasutusi. Vt riigivisiitide aruandeid SPT kodulehel.

 

CPT - Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Komitee loodi Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni alusel. Selle peamiseks ülesandeks on külastada osalisriikide kinnipidamiskohti. Pärast igakordset külastust saadab komitee riiki üksikasjaliku aruande. Selles sisalduvad komitee tähelepanekud ja soovitused, kommentaarid ning teabepäringud. Vt Eesti kohta koostatud aruandeid CPT kodulehel või alajaotuses õigusaktid ja juhendmaterjalid.

 

APT - Piinamise Ennetamise Sihtasutus

Association for the Prevention of Torture

Šveitsi pankuri Jean-Jacques Gautier loodud sihtasutus. Selle peamiseks ülesandeks on aidata valitsustel, õigusasutustel, inimõiguste organisatsioonidel ja kodanikuühiskonnal rakendada meetmeid piinamise ja muu väärkohtlemise vältimiseks. Selleks korraldab sihtasutus koolitusi, annab õigusnõu, viib läbi uuringuid, koostab analüüse ja juhendeid, korraldab teabevahetust jne.

 

ÜRO piinamisvastane eriraportöör

UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

Eriraportööri tegevus hõlmab kõiki riike, sõltumata sellest, kas riik on ratifitseerinud UNCAT või mitte. Eriraportööri peamiseks ülesandeks on juhtida riikide tähelepanu talle teatavaks saanud piinamisjuhtumite kohta, teha riikidele soovitusi ja esitada raporteid oma tegevusest. Samuti võib eriraportöör teha vajadusel riigivisiite.