Õiguskomisjon toetas õiguskantsleri ettepanekut lubada väärteo tõttu kahju saanud inimestele ligipääs menetlustoimikule

ERR, 4. juuni 2019

Riigikogu õiguskomisjon toetas õiguskantsleri ettepanekut lubada väärteo tõttu kahju saanud inimestele ligipääs menetlustoimikule, et tal oleks võimalik oma õigusi kaitsta ning vajadusel kohtusse pöörduda.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid sõnas, et praegu ei ole seadusandlus väärtegude tõttu kahju kannatanud inimeste õiguste kaitsmiseks piisavalt selge, edastas riigikogu pressiesindaja. "Toetame õiguskantsleri ettepanekut tagada õigusselgus, et kannatanud saaksid oma õigusi paremini kaitsta," ütles Karilaid.

Karilaid selgitas, et üldjuhul on väärtegu mingi eeskirja rikkumine, näiteks piletita sõit, kus kannatanut ei ole. Väärtegude hulka kuuluvad aga näiteks ka väiksemad varavastased süüteod, kus kannatanu on olemas.

Õiguskomisjoni aseesimehe Toomas Kivimägi sõnul ei ole väärteo tõttu varalist kahju saanud isikute õigused piisavalt kaitstud. "Pole millegagi õigustatud ega põhjendatud, et väärteo läbi varalist kahju saanud isikul puudub praktikas õigus tutvuda väärteomenetluse toimikuga," ütles Kivimägi. Tema sõnul lihtsustaks selle õiguse andmine oluliselt varalise kahju hagemist tsiviilkorras. "Veelgi enam, see looks täiendavaid eeldusi kohtuväliseks kokkuleppeks, mis on nii kahju kannataja kui ka riigi huvides," lisas ta.

Väärteoga tekitatud kahju hüvitamist saab taotleda kohtu kaudu tsiviilkorras. Selleks tuleb esitada tõendid kahju tekkimise ja suuruse kohta. Õiguskantsler leiab, et väärteomenetluse seadustik on vastuolus põhiseadusega, kuna selles puudub regulatsioon, mis võimaldaks väärteo tõttu kahju saanud isikul tutvuda tema õiguste kaitseks vajaliku väärteomenetluses kogutud teabega.

Õiguskomisjoni istungil osales õiguskantsler Ülle Madise ja õiguskantsleri esindajad, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse ning siseministeeriumi esindajad.

Õiguskantsleri ettepanekut toetas ka põhiseaduskomisjon, kes arutas küsimust esmaspäeval.