Õiguskantsleri visiit Ida-Virumaale – õiguskantsleri esmajäreldused

 

NÄDALA SÜNDMUS 28. august 2008

Õiguskantsler Indrek Teder koos nõunikega tegi 27. augustil visiidi Ida-Virumaale. Ühe päeva jooksul kontrollis õiguskantsler kolme erinevat asutust: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu, Ida-Viru Keskhaiglat ning FIE Tamara Luigase Puudega Laste Halastuskodu.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. Hooldekodus on 150 ööpäevaringse hooldamise kohta, keskmine hoolealuste arv on 147, hooldekodus on 72,5 ametikohta. Hooldekodus on moodustatud hoolekogu, kuhu kuuluvad mh Kohtla-Järve aselinnapea, hooldekodu direktor ja üks hooldekodu hoolealune. Õiguskantsler kontrollis hooldekodus, kuidas on kaitstud psüühikahäiretega isikute inimväärikus, inimõigused ja põhivabadused ning kas hooldekodu personal on selleks piisavalt ette valmistatud; millised on hoolealuste võimalused esitada kaebusi ja ettepanekuid ning kuidas neid lahendatakse; kas hoolealuseid on piisavalt teavitatud nende õigustest; millised on elamistingimused hooldekodus jpm.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu jättis õiguskantslerile väga hea üldmulje. „Kui ka hooldekodu hoone fassaad tekitas paraku mulje laastatud Gori linnast, ei tähenda see hooldekodu puhul, et sisu vastab vormile“, ütles Indrek Teder .

See on esimene munitsipaalhooldekodu, mida õiguskantsler kontrollis, varem on õiguskantsler teinud kontrollkäike riigi hooldekodudesse. „Kohtla-Järve Vanurite hooldekodu on näide sellest, kuidas omavalitsuse hooldekodus on asjad paremini korras - hooldekodus viibijad on paremini hooldatud, kogu hooldekodu korraldus on linnavolikogu poolt kehtestatud dokumentatsiooniga hästi reguleeritud ning kogu üldmulje on tunduvalt parem kui õiguskantsleri poolt varemkülastatud riiklikes hooldekodudes“, võrdles Indrek Teder.

„Seetõttu tahan hooldekodu eelkõige kiita. Meditsiiniline teenindamine on hea, kui paljudes hooldekodudes ei ole kohapeal arsti, siis Kohtla-Järve hooldekodus on iga päev olemas nii arst kui meditsiiniõde. Hoolealuste turvalisus on heal tasemel, inimesed saavad öösel magada, keegi ei tarvita alkoholi ja ei esine vargusi, nagu on õiguskantslerile kaevatud mitmetes teistes hooldekodudes. Vanuritel on kodutunne, heakorraga ei ole probleeme, hooldekodus valitseb puhtus ja kord ning – kui palju lilli! Ükski hoolealune ei esitanud kaebusi hooldekodu personali tegevuse osas ning see on tähelepanuväärne“, märkis õiguskantsler.

Puudused, mida õiguskantsler tuvastas, on hooldekodu üldise hea olukorra juures vaid pisipuudused. Ja siingi märgib õiguskantsler kõigepealt tunnustavalt, et Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus on erinevalt enamikest hooldekodudest olemas kaebuste esitamise ja lahendamise kord. Õiguskantsler soovitab hooldekodul see vaid õiguslikult korrektselt direktori käskkirja või sisekorraeeskirja tasemel kehtestada.

Samuti näeb sotsiaalministri määrus ette, et hoolealuseid võib tuppa paigutada kuni neli inimest. Hooldekodus on aga mõnes raskemini hooldatavate patsientidega toas viis inimest. Õiguskantsler soovitab hooldekodul täita ministri määrust.

„Praktiliselt ainus probleem, mille üle kontrollkäigu ajal vastuvõtul käinud hoolealused ja personal kaebasid, on lifti puudumine hooldekodus. Hoone on 90. aastate algul ehitatud just sotsiaalobjektiks ning selles on olemas kõik, mida on vaja hooldekodu pidamiseks, olemas on ka liftišaht. Soovitan hooldekodul kaaluda võimalust lifti paigutamiseks“, ütles õiguskantsler.

Kontrollides isikute põhiõiguste tagamist piiratud liikumisvabadusega SA Ida-Viru Keskhaigla nakkushaiguste ja tuberkuloosi osakondades, ei tuvastanud õiguskantsler samuti isikute põhiõiguste põhjendamatuid ja ebaproportsionaalseid kitsendamisi.
„Kitsastes oludes ning vananenud infrastruktuuri tingimustes saab haigla teenuste osutamisega eeskujulikult hakkama. Tervishoiuteenuse osutaja patsiendikesksust peegeldab ka asjaolu, et kontrollkäigu jooksul ei soovinud ravil viibivad isikud ja nende lähedased õiguskantsleri poole pöörduda kaebustega haigla tegevuse osas. Pigem sooviti kiita haigla personali ja tõsta esile osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti“, tegi õiguskantsler kokkuvõtte.

Õiguskantsler toob siiski esile asjaolu, et juba aastal 2004 on otsustatud tervishoiuteenuste kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks osutamiseks koondada kõik haigla osakonnad ühte hoonesse. Sellest hoolimata ei ole riik tänase päevani leidnud viise, et toetada uue haiglalinnaku rajamist. Selline viivitus toob aga kaasa nii ressursside ebaefektiivse kasutamise, tervishoiuteenuse kättesaadavuse ebaühtlase jaotumise kui ka haigla õiguspärase ootuse riive.

FIE Tamara Luigase Puudega Laste Halastuskodu tegevusala on raske- ja sügava vaimupuudega laste ja noorukite hooldus, eneseteenindamise oskuste õpetamine ja intellekti arendamine. Õiguskantsler viis omaalgatusliku kontrollkäigu halastuskodusse läbi 27. novembril 2007, mille tulemusena tegi ettepanekud asutuse omandivormi ja ülesannete seadusega kooskõla, lastele rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse, maavanema järelevalve jm osas FIE Tamara Luigasele, Ida- Viru maavanemale ning sotsiaalministrile.
Nüüdsel teistkordsel kontrollkäigul tegi õiguskantsler järelkontrolli, kuidas on eelmise kontrollkäigu ettepanekuid ja soovitusi täidetud. Õiguskantsler tõdes, et asutuse juhtkond on astunud vajalikke samme selleks, et eelmisi soovitusi täita. Kõigile hoolealustele on koostatud nõuetekohased rehabilitatsiooniplaanid ning teenuste osutamist alustatakse septembris. Samuti on FIE Tamara Luigas pöördunud Ida-Viru maavalitsuse poole taotlusega väljastada asenduskodu- ja lapsehoiuteenuse osutaja tegevusload. Õiguskantsler soovitas oma eelmise kontrollkäigu järgselt moodustada eraldi osakonnad täiskasvanud ja alaealistele hoolealustele. Kohtla-Järve linn on käesolevaks hetkeks näidanud valmisolekut anda lähedalasuv hoone sihtotstarbelisele rendile toetatud elamise teenuse osutamiseks täiskasvanud hoolealustele. Hoolekandeasutuse juhtkond on astunud ka samme asutuse õigusliku vormi muutmiseks ning sisedokumentatsiooni uuendamiseks.