Õiguskantsleri visiit Ida-Virumaale

 

NÄDALA SÜNDMUS 26. august 2008

Õiguskantsler Indrek Teder koos nõunikega teeb 27. augustil visiidi Ida-Virumaale. Ühe päeva jooksul kontrollib õiguskantsler kolme erinevat asutust: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu, Ida-Viru Keskhaiglat ning FIE Tamara Luigase Puudega Laste Halastuskodu.
Ametisse asudes nimetas Indrek Teder isikute põhiõiguste kaitset Ida-Virumaal üheks prioriteediks ning õiguskantsler korraldab oma ametiajal kontrollkäike Ida-Virumaale süsteemselt ja plaanipäraselt.

„Riigi üldises kokkuhoiuvajaduses peavad eelkõige kõrged riigiasutused ise näitama võimet ressursisäästlikuks tegutsemiseks. Püüan seekordse kontrollkäigu Ida-Virumaale läbi viia võimalikult efektiivselt – esmakordselt kontrollida ühe päeva jooksul kolme järelevalvealust asutust, tegemata sealjuures järeleandmisi tähelepanelikkuse ja põhjalikkuse osas isikute põhiõiguste jälgimisel“, ütles Indrek Teder.

Kahes asutuses toimub ka isikute usalduslik vastuvõtt – Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus võtavad õiguskantsleri nõunikud vastu hoolealuseid ja nende esindajaid ning hooldekodu töötajaid, Ida-Viru Keskhaiglas võtab Indrek Teder vastu ravil viibivaid isikuid, nende lähedasi ja esindajaid ning haigla töötajaid. „Eriti oluliseks pean hoolealuste ja nende esindajate vastuvõttu vanurite hooldekodus, sest hooldekodust inimesed enamasti õiguskantsleri vastuvõtule ei pääse ning ei ole tihtipeale võimelised ka kirjalikult õiguskantsleri poole pöörduma“, märkis Indrek Teder.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. Hooldekodus on 150 ööpäevaringse hooldamise kohta, keskmine hoolealuste arv on 147, hooldekodus on 72,5 ametikohta. Hooldekodus on moodustatud hoolekogu, kuhu kuuluvad mh Kohtla-Järve aselinnapea, hooldekodu direktor ja üks hooldekodu hoolealune. Õiguskantsler kontrollib hooldekodus, kuidas on kaitstud psüühikahäiretega isikute inimväärikus, inimõigused ja põhivabadused ning kas hooldekodu personal on selleks piisavalt ette valmistatud; millised on hoolealuste võimalused esitada kaebusi ja ettepanekuid ning kuidas neid lahendatakse; kas hoolealuseid on piisavalt teavitatud nende õigustest; millised on elamistingimused hooldekodus jpm.

SA-s Ida-Viru Keskhaigla kontrollib õiguskantsler kahte osakonda – tuberkuloosiosakonda Kohtla-Järvel ning nakkushaiguste osakonda Puru haiglas. Tuberkuloosiosakonnas osutatakse patsientidele diagnostilisi tervishoiuteenuseid, statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi ning viiakse läbi kontrollitavat ravi. Aastal 2007 viibis osakonnas kokku 309 patsienti. Peamised diagnoosid on kopsutuberkuloos, tuberkuloosne pleuriit, lülisamba tuberkuloos jne. Nakkushaiguste osakonnas osutatakse täiskasvanud patsientidele diagnostilisi tervishoiuteenuseid, statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi. Lastele osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi laste nakkushaiguste osakonnas. Ambulatoorses osas pakutakse täiendavalt ka reisimeditsiinialast nõustamist, vaktsineerimisteenust ja HIV-nõustamist. Aastal 2007 viibis nakkushaiguste osakonnas kokku 541 patsienti. Peamised diagnoosid olid HIV-infektsioon, soolenakkused, kroonilised hepatiidid jne. Laste nakkushaiguste osakonnas viibis 2007. aastal 544 patsienti peamiselt soolenakkuse, tonsilliidide, ägeda respiratoorse viirusinfektsiooni diagnoosidega. Õiguskantsler jälgib haigla kahes osakonnas, kuidas on haiglas viibivaid isikuid teavitatud nende õigustest ja kohustustest ning millised on kaebuste esitamise võimalused. Õiguskantsler kontrollib, millised esemed on haiglas patsientidele lubatud ning millistel alustel toimub omandiõiguse piiramine, samuti kas piirangud külastajate osas on põhjendatud. Õiguskantslerit huvitab, kas patsientidele on tagatud piisavad eneseteostusvõimlaused, kuidas on lood olmetingimustega jpm.

FIE Tamara Luigase Puudega Laste Halastuskodu tegevusala on raske- ja sügava vaimupuudega laste ja noorukite hooldus, eneseteenindamise oskuste õpetamine ja intellekti arendamine. Halastuskodu asutati 1994. aastal Kohtla- Järve linna munitsipaalasutusena, õiguslik vorm muutus 1999. aastal. Puudega Laste Halastuskodus viibivad hoolealused on asutusse suunanud eestkosteasutused (peamiselt Kohtla-Järve linn), kes rahastavad oma eelarvest laste hooldamise teenust. Kohta- Järve linn on sõlminud FIE Tamara Luigasega koostöölepingu ning iga lapse kohta ka individuaalsed rahastamise lepingud. Õiguskantsler viis omaalgatusliku kontrollkäigu halastuskodusse läbi 27. novembril 2007, mille tulemusena tegi ettepanekud asutuse omandivormi ja ülesannete seadusega kooskõla, lastele rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse, maavanema järelevalve jm osas FIE Tamara Luigasele, Ida- Viru maavanemale ning sotsiaalministrile. Nüüdsel kontrollkäigul teeb õiguskantsler järelkontrolli, kuidas on eelmise kontrollkäigu ettepanekuid ja soovitusi täidetud.

Alates 2007. aasta veebruarist on õiguskantsler piinamise ja alandava kohtlemise riiklik ennetusasutus Eestis. Ennetusasutuse olemasolu nõuab ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni lisaprotokoll. Konventsiooniga ühinenud riigi ennetusasutuse ülesanne on teha korrapäraseid külastusi nii riiklikesse kinnipidamiskohtadesse kui ka kõikidesse teistesse (sh eraõiguslikesse) asutustesse, kus isikute vabadus on piiratud, et ennetada piinamist ja muud julma või inimväärikust alandavat kohtlemist. Seega täidab õiguskantsler kontrollkäikudega laste- ja haridusasuustesse, hoolekande- ja tervishoiuasutustesse, kaitseväeosadesse ja kinnipidamiskohtadesse ka alandava kohtlemise riikliku ennetusasutuse ülesandeid.

Lugupeetud ajakirjanikud!
Õiguskantsler Indrek Tederiga on võimalik kohtuda ning kuulda õiguskantsleri esmaseid hinnanguid kontrollitavate asutuste kohta 27. augustil kell 15.00 Puru haiglas (Tervise 1, Ahtme)
Õiguskantsleriga kohtumise soovist palun teada anda õiguskantsleri avalike suhete nõunikule tel 50 18 793 või meiliaadressil
[email protected]

Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
693 8423
50 18 793