Õiguskantsleri kontrollkäik Ida-Virumaa hoolde- ja lasteasutustesse

 


Õiguskantsler viis 26. ja 27. aprillil läbi kontrollkäigu Sillamäe erinevatesse laste- ja hooldeasutustesse.


Õiguskantsleri ülesanne on kontrollida, kas kõigi inimeste, sealhulgas ka hooldekodudes ja lasteasutustes viibijate õigused on kaitstud. Põhiseaduses ning mitmetes seadustes on kirjas, millised on hoolekandeasutustes viibijate õigused: õigus riigi abile vanaduse ja puuduse korral, õigus informatsioonile, individuaalsele rehabilitatsioonile, arstiabile, väärikale kohtlemisele, oma arvamuse avaldamisele jne. Õiguskantsler kontrollib hoolde- ja lasteasutusi külastades, et seaduses paika pandu ka tegelikult toimib – et asutuses viibivaid isikuid hooldatakse ja ravitakse, nende arvamusega arvestatakse, neid ei karistata ega piirata põhjuseta nende õigusi, et tingimused on elamisväärsed, toit on tervislik, hoolealustel on võimalik suhelda sugulastega.


Hoolde- ja lasteasutusi külastades korraldab õiguskantsler usaldusliku vastuvõtu, kus hooldekodus viibijad ning lastekodu kasvandikud, nende eestkostjad või eestkosteasutused ja sugulased ning antud asutuste töötajad saavad pöörduda õiguskantsleri poole. Samuti kohtub õiguskantsler hoolde- ja lasteasutuste töötajate, hoolealuste  ja kasvandikega, et arutada alaealiste, erivajadustega inimeste ja eakate põhiõiguste ja –vabaduste kaitset ning tõstatatud probleeme. Kokkuvõtted kontrollkäigul tuvastatust tehakse koos asutuste direktoritega.


26. aprillil külastasid õiguskantsleri nõunikud Sillamäe Hooldekodu, mis on mõeldud vaimuhaigetele ja vaimsete puuetega täiskasvanutele. Hooldekodus on kaks osakonda: ööpäevaringne hooldus pidevat juhendamist ja järelevalvet vajavatele isikutele ning toetatud elamine neile, kes saavad hakkama omaette perekorterites elamisega.


Sillamäe Hooldekodu külastusest järeldusi tehes tunnustas õiguskantsler hooldekodus toimuvat rehabilitatsioonitegevust: kõigile hoolealustele on tehtud arengukavad, mida aktiivselt täidetakse ning rehabilitatsioon toimub reaalselt, mitte paberil. Viiakse läbi mitmeid tegevusringe ning juhendatakse hoolealuseid iseseisva toimetuleku tõstmiseks. Näiteks kasutavad mõned hooldekodu inimesed kasvataja juhendamisel internetipanka, kus tasuvad hooldekodu teenuste eest.


Kui mitmetes hooldekodudes on esitatud õiguskantslerile kaebusi seoses taskuraha probleemidega, siis Sillamäe hooldekodu puhul märkis õiguskantsler taskuraha süsteemi head toimimist. Raha antakse hoolealustele allkirja vastu, kõik väljaminekud on kirjalikult fikseeritud ja vaidluste korral kontrollitavad ning dokumentide vormistamise ja rahakasutusega seotud volitused on notariaalselt kinnitatud.


Küll aga tuli õiguskantsleril Sillamäe Hooldekodus täheldada, et osaliselt on probleemiks hooldekodu ja kohalike omavalitsuste kui eestkosteasutuste koostöö. Omavalitsused ei tunne huvi oma eestkostetavate vastu ning ei tunnista vastutust nende elu korraldamise eest.


27. aprillil külastas õiguskantsler Allar Jõks koos nõunikega Sillamäe Laste Hoolekandeasutust "Lootus", kus asuvad koos lastekodu, varjupaik ja päevakeskus puuetega lastele.
Laste Hoolekandeasutuse "Lootus" kontrollkäigu kokkuvõtete tegemisel leidis õiguskantsler, et lastekodu elamistingimused vajavad parandamist. Eriti terav on probleem ruumide suhtes, mis on remontimata ja pererühma suhtes, kus ühes toas elavad koos 8 last. Kui õigusaktidega kehtestatakse nõuded, et lastekodus elavad kasvandikud kuni kolmekesti toas või et kaheksa lapse kohta peab 2006. aastast alates olema viis kasvatajat, siis tuleb lastekodule tagada ka vastavad ressursid antud nõuete täitmiseks.


Õiguskantsler ja lastekodu juhtkond leppisid kokku, et septembri lõpuks koostatakse igale lastekodu kasvandikule individuaalne arengukava, mis on üks oluline nõue töötamaks iga lapsega individuaalselt, mitmekülgselt ja süsteemselt ning aitamaks kaasa lapse arengule ja ettevalmistusele iseseisvaks eluks tema võimeid maksimaalselt rakendades.


Suure tunnustusena märkis õiguskantsler ära, kui suurt tähelepanu pöörab lastekodu kasvandike vaba aja sisustamisele ja huvialase tegevuse leidmisele. Iga lapse ja noore osaluseks huviringides ning suviseks puhkuseks laagrites, taludes, vms leiab asutus alati võimaluse.


27. aprillil külastas Allar Jõks ka Sillamäe Kannuka Kooli. Õiguskantsler tutvus kooliga ning esines õpilaste ees, tutvustades neile õiguskantsleri pädevust ja tegevuse aluseid. Allar Jõksi hinnangul on vene õppekeelega Kannuka koolis julged ja iseseisva mõtlemisega noored, keda tuleb julgustada eesti keeles suhtlema.


Õiguskantsler külastab igal aastal omaalgatuslikult ning tööplaani kohaselt mitmeid hoolekandeasutusi erinevais Eesti paigus. Ida-Virumaal on õiguskantsler varasematel aastatel kontrollinud näiteks Narva-Jõesuu lastekodu ja hooldekodu ning Narva Lastekodu tegevust.