Õiguskantsleri kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Valkla Kodusse

Õiguskantsleri kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Valkla Kodusse

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01., 05.02. ja 06.02.2015 AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu osakondi, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel. Kontrollkäigu toimumise ajal viibis nimetatud teenusel 93 täisealist. Valkla Kodus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel seitsmes osakonnas.

Antud kontrollkäigul oli õiguskantsleri nõunike tähelepanu suunatud eelkõige järgnevate aspektide kontrollimisele:

- kohtumääruse alusel ööpäevaringse erihooldusteenuse kasutajate  lukustamine magamistubadesse;

- vajaduspõhiste ravimite manustamine klientidele;

- tegevusjuhendajate olemasolu osakondades;

- klientidele turvalise keskkonna ja inimväärikate elamistingimuste tagamine;

- teenuse osutamise kvaliteedile;

- klientide lukustamine magamistubadesse;

- klientide rehabilitatsiooni soodustava keskkonna olemasolu;

- ratastoolikasutajate ligipääsetavus ruumidele, kus osutatakse kohtumääruse alusel ööpäevaringset erihooldusteenust;

- õendusabiteenuse osutamine klientidele.

Õiguskantsler on varasemalt Valkla Kodu kontrollinud viimati 27.02.2014. Võrreldes varasemaga on toimunud teenuse osutamisel mõningaid edasiminekuid ravimite käitlemise ja manustamise osas, kuid endiselt esineb probleeme klientide vabaduse piiramisega, personali piisavuse ning inimväärikuse tagamisega. Samas tuleb Valkla Kodu tunnustada, et loodud on eraldi osakond klientidele, kellel on kõige suurem potentsiaal pääseda kohtumääruse alusel osutatavalt ööpäevaringselt erihooldusteenuselt rohkem iseseisvamale teenusele.

Õiguskantsleri ettepanekud AS-le Hoolekandeteenused Valkla Kodus olukorra parandamiseks:

1.      tagada, et Valkla Kodus viiakse ööpäevaringse erihooldusteenuse kliendi eraldamised läbi üksnes turvalises ja rahunemist soodustava keskkonnaga eraldusruumis ja seda vaid juhul, kui kõik eraldamise tingimused on täidetud, ning tagada eraldatu järele pidev valve selliselt, et eraldatu tegevusjuhendaja ei peaks eraldamise ajaks jätma järelevalveta ülejäänud osakonda;

2.      analüüsida põhjuseid, miks kinniste osakondade klientidele ei võimaldata päevasel ajal neile plaanitud tegevusi, ja leida asjakohased sobivad lahendused klientidele ette nähtud tegevuste võimaldamiseks, sh tagada kõikidele klientidele nende võimetele ja oskustele sobivad igapäevased tegevused, mis aitaksid kaasa nende iseseisva toimetuleku säilimisele ja parendamisele ning looksid eeldused nõusolekuta hoolduse vajaduse kadumiseks, koostada vastavalt sellele tegevusplaanid, mis sisaldaksid iga kliendi vajadustele vastavaid tegevusi ja hinnanguid nende läbiviimise kohta ning tagada tegevusplaanide elluviimine;

3.      vältida klientide magamistubade lukustamist päevasel ajal ning tagada klientide tegevustesse kaasamine muul, sobivamal moel;

4.      võimaldada kõikidele klientidele, kelle tervis seda lubab, regulaarselt ja piisavalt värskes õhus viibimist ning motiveerida neid enam värskes õhus viibima, mh luues selleks jalutusalal senisest enam võimalusi vaba aja veetmiseks ja korraldada regulaarselt klientidele sobivaid aktiivseid tegevusi;

5.      tagada tubakasuitsuvaba keskkond siseruumides ja luua mittesuitsetavatele klientidele võimalused värskes õhus viibimiseks suitsetajatest eemal, kaitsmaks nii kliente kui töötajaid passiivse suitsetamise eest;

6.      tagada Valkla Kodu kinnistes osakondades selline arv tegevusjuhendajaid, mis on vajalik nõuetekohaseks ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks kohtumääruse alusel teenusel viibivatele klientidele;

7.      tagada, et ravimi manustamise otsustaks selleks vajaliku koolituse saanud tervishoiutöötaja;

8.      analüüsida metallsõrestike ja okastraadi kasutamise vajadust ja eesmärki Valkla Kodus ning kaaluda metallsõrestikele ja okastraadile alternatiivsete, klientide huve arvestavate, lahenduste kasutamist, hinnates seejuures eraldi, millistel klientidel on kalduvus põgenemisele;

9.      luua klientidele võimalused puhaste hügieeniruumide privaatseks kasutamiseks;

10.  luua Valkla Kodus sobivad võimalused kohtumäärusel alusel ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks ratastooli kasutavatele klientidele;

11.  kaaluda ja võimalusel võtta arvesse teisi olutundja ja tervishoiueksperdi tehtud soovitusi Valkla Kodus ligipääsetavuse ja teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Õiguskantsler ootab AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu tagasisidet ettepanekute täitmise osas 31.08.2015.

 

Põhjalik ülevaade kontrollkäigust AS Hoolekandeteenused Valkla Kodusse aadressil:

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_as_hoolekandeteenused_valkla_kodu_0.pdf

Õiguskantsleri ettepanek AS Hoolekandeteenused põhiõiguste paremaks kaitseks aadressil:

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/ettepanek_as_hoolekandeteenused_valkla_kodu_kontrollkaik.pdf

 

Lisainfo:

Janek Luts

kommunikatsioonijuht

Õiguskantsleri Kantselei

tel 693 8423