Õiguskantsleri kokkuvõte Puiatu Erikooli kontrollkäigust

 

NÄDALA SÜNDMUS 9. juuni 2008

Õiguskantsler Indrek Teder saatis Puiatu Erikooli kontrollkäigu kokkuvõtte, kolme erialaeksperdi hinnangud ning õiguskantsleri märgukirjad ettepanekutega haridus- ja teadusministrile, sotsiaalministrile ja Puiatu Erikooli direktorile. Kontrollkäigu materjalid saadeti teadmiseks ka justiitsministrile, Riigikogu kultuurikomisjonile ja sotsiaalkomisjonile.

12.05.2008 läbiviidud erakorralisel etteteatamata kontrollkäigul selgus paraku, et ei kooli juhtkond ega haridus- ja teadusminister ei olnud kõrvaldanud mitte ühtegi olulist puudust, millele õiguskantsler oma varasemates pöördumistes 2003. ja 2007. aastal korduvalt tähelepanu on juhtinud.
„Selline olukord, kus järelevalvealune asutus õiguskantsleri ettepanekuid ei täida ning selle asutuse üle riiklikku järelevalvet teostav ministeerium ei suuda tagada põhiõiguste- ja vabaduste järgimist oma hallatavas asutuses, ei ole aktsepteeritav“, märkis Indrek Teder märgukirjades.

Peamisi rikkumisi lühikokkuvõttes.

Erikoolis on nii õpetajate kui ka õpilaste poolt kartseriks nimetatava eraldusruumi kasutamisel hoolimata õiguskantsleri juba alates 2003. aastast tehtud ettekirjutustest jätkuvalt rikutud peaaegu kõiki eraldusruumi kasutamisele sätestatud nõudeid. Eraldusruumi paigutamise otsuste tegemine ning eraldusruumis hoidmine ei toimu seaduses ettenähtud korras. Eraldusruumis hoitakse õpilasi karistamiseks, mis ei ole lubatud. Eraldusruum ise ei vasta tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Eraldusruumi paigutamisest ei teavitata lapsevanemat. Last ei vaata enne eraldusruumi paigutamist läbi arst, mistõttu võivad eraldusruumi sattuda ka haiged lapsed. Eraldusruumis viibiv laps ei ole koolitöötaja pideva järelevalve all. Eraldusruumis viibimise järgselt ei toimu õpilastega vestlusi psühholoogi osavõtul jpm. Tegemist on õiguskantsleri hinnangul õpilaste seadusvastase, ebainimliku ja alandava kohtlemisega.

Riigipoolse piisava abi ja juhendamise puudumine ning kooli juhtkonna oskamatus ja suutmatus rakendada kohaseid abinõusid vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks on viinud olukorrani, kus vägivald on Puiatu Erikoolis igapäevane nähtus. Toimub nii õpilaste vaheline kui ka koolitöötajate poolt õpilastele osakssaav vaimne ja füüsiline vägivald, väärkohtlemise juhtumeid ei uurita, pigem varjatakse. Olukorrast tulenevalt ei ole koolis suudetud tagada turvalist keskkonda ka seal töötavate pedagoogide jaoks. Täitmata on koolile seadusega antud kohustus garanteerida seal viibivate laste vaimne ja füüsiline turvalisus ja tervise kaitse.

Rikutud on õpilaste põhiõigust arstiabile. Kooliarst on näinud õpilaste erinevaid traumasid, näiteks silmaümbruse kahjustusi ja lõikehaavu, kuid õpilased ei julge traumade põhjusena vägivallajuhtumitest rääkida, kartes järgnevat rängemat peksu. Äärmiselt taunitav on meditsiinitöötaja poolt väljakirjutatud ravimite jagamine turvatöötajate poolt ja turvatöötajate suva järgi, turvatöötajad ei anna ravimeid regulaarselt ja laps võib ilma ravimiteta jääda näiteks konflikti korral turvatöötajaga. Eranditult kõigil lastepsühhiaatri poolt uuritud 26 Puiatu Erikooli õpilasel on käitumis- või psüühikahäire, mistõttu nad vajavad nii medikamentoosset ravi kui psühhoteraapiat, mida kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis ei ole aga võimalik lastele pakkuda. Samuti selgus, et kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli on suunatud vaimse alaarengu ja närvisüsteemi kahjustusega lapsi, kes vajaksid toimetulekuks ja koolikohustuse täitmiseks hoopis individuaalset õppekava ja ravi. Koolis puudub üldse meditsiiniline isolaator haigestunud laste jaoks.

Liitklassi moodustamisel ei ole järgitud seadust. Ühte liitklassi on lihtsustatud õppekava järgi kokku õppima pandud erineva vanuse ja teadmistega 2.-9. klassi õpilased. Õpetajatel on sisuliselt võimatu samaaegselt teise ja üheksanda klassi õpilastele midagi õpetada ning klassis toimub nooremate terroriseerimine vanemate poolt.

„Kokkuvõtteks tahan veelkord juhtida Teie tähelepanu vajadusele viia võimalikult kiiresti läbi erikoolide süsteemi põhjalik reform“, märkis Indrek Teder haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasele saadetud märgukirjas. „Puiatu Erikooli kontrollkäik oli järjekordne ilmekas näide sellest, et hetkel olemasolev süsteem ei toimi, ning et kool, kus kõrvuti tervete lastega õpivad ka vaimse alaarengu ja psüühikahäiretega lapsed, ning kus õpilased erinevad oluliselt nii oma vanuse (10-17 aastased) kui ka sotsiaalse tausta poolest, ei täida talle seadusandja poolt püstitatud ülesannet, milleks on kaasabi osutamine alaealise õiguserikkuja resotsialiseerumisele ning alaealise järgnevate võimalike õiguserikkumiste ennetamine.“

Erikoolides õppivate laste ja ka erikoolides töötavate pühendunud inimeste huvides loodab õiguskantsler, et Haridus- ja Teadusministeerium suudab koostöös teiste asjassepuutuvate riigiasutustega viimaks ometi välja töötada riikliku kontseptsiooni erikoolide arengu osas ning sellest kontseptsioonist lähtuvalt valmistada ette ka vajalikud seaduseelnõud muudatuste elluviimiseks erikoolide tegevust reguleerivates õigusaktides.

Õiguskantsleri Puiatu Erikooli kontrollkäigu kokkuvõte ja märgukirjad on kättesaadavad käesolevalt õiguskantsleri kodulehelt.

Kontrollkäigu kokkuvõte: /sites/default/files/old/File/04_Kontrollk_ik_Puiatu_Erikooli__mai_2008.pdf

Märgukiri haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasele:
/sites/default/files/old/File/05_M_rgukiri_haridus-_ja_teadusministrile..._kontrollk_iguga_Puiatu_Erikooli__juuni_2008.pdf

 Märgukiri sotsiaalminister Maret Maripuule:
/sites/default/files/old/File/06_M_rgukiri_sotsiaalministrile..._kontrollk_iguga_Puiatu_Erikooli__juuni_2008.pdf

 Soovitus Puiatu Erikooli direktorile Toivo Luigele:
/sites/default/files/old/File/07_Soovitus_Puiatu_Erikoolile..._kontrollk_iguga__juuni_2008.pdf