Õiguskantsleri Kantselei põhimäärus

Kinnitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 139 ja õiguskantsleri seaduse § 36 lõike 2 alusel.

§ 1. Õiguskantsleri Kantselei

(1) Õiguskantsleri Kantselei (edaspidi ÕKK) toetab õiguskantsleri kui põhiseadusliku institutsiooni ülesannete täitmist.

(2) ÕKK asub Tallinnas. ÕKK postiaadress on Kohtu 8, Tallinn, 15193.

(3) ÕKK elektronposti aadress on [email protected].

(4) ÕKK veebilehe aadress on http://www.oiguskantsler.ee.

(5) Õiguskantsleri ametinimetus on inglise keeles „Chancellor of Justice“, prantsuse keeles „Chancelier de Droit“, saksa keeles „Der Rechtskanzler“, vene keeles „Канцлер права“. ÕKK nimetus on inglise keeles „Office of the Chancellor of Justice“, prantsuse keeles „Sécretariat Général de Chancelier de Droit“, saksa keeles „die Kanzlei des Rechtskanzlers“, vene keeles „Канцелярия Канцлера права“.

 

§ 2. Õiguskantsler

(1) Õiguskantsler on ÕKK juht.

(2) Õiguskantsler kinnitab ÕKK:

1) põhimääruse;

2) eelarve (lähtudes riigieelarvest);

3) kohustuslikku asjaajamist, töökorraldust, raamatupidamist jm tegevust sätestavad juhendid;

4) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;

5) teenistujate puhkuste ajakava.

(3) Õiguskantsler nimetab ametisse ja vabastab ametist ÕKK ametnikud, v.a Riigikogu nimetatud asetäitja-nõunikud, sõlmib ja lõpetab töölepingud, arvestades vahetu juhi arvamust. Ametnike ja töötajate täpsed tööülesanded ja asendamise kord määratakse ametijuhendis.

(4) Õiguskantsler annab seaduste raames asetäitja-nõunikele, direktorile ja teistele teenistujatele allkirjaõiguse ja volitab neid ülesandeid täitma.

(5) Õiguskantsler allkirjastab kirjad, mis saadetakse Riigikogu liikmetele, Vabariigi Presidendile, peaministrile ja ministritele, Riigikohtule, riigikontrolörile, Eesti Panga presidendile ja nõukogu liikmetele, ning muud kirjad, mille isiklikku allkirjastamist peab vajalikuks.

 

§ 3. Asetäitja-nõunik

(1) Õiguskantsleri asetäitja-nõunik aitab õiguskantsleril juhtida kantselei tööd ning teha põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks ja põhiõiguste kaitse kontrollimiseks vajalikku juriidilist tööd.

(2) Asetäitja-nõunik abistab ja nõustab osakondi tööülesannete täitmisel ja täidab muid õiguskantsleri antud ülesandeid.

(3) Õiguskantsleri äraolekul täidab tema ülesandeid tema määratud asetäitja-nõunik. Kui asendajat ei ole määratud, asendab õiguskantslerit kõige kauem ametis olnud asetäitja-nõunik.

 

§ 4. Kantselei direktor

(1) Kantselei direktor (edaspidi direktor) korraldab ÕKK igapäevast tegevust, aitab õiguskantsleril juhtida kantselei tööd, kontrollib ÕKK kehtestatud kordade täitmist, juhib ÕKK iga-aastase eelarve eelnõu koostamist ja riigihangete tegemist.

(2) Direktor allkirjastab:

1) direktori üldkäskkirju ja välislähetus- ja lähetuskorraldusi, vajaduse korral ka teisi käskkirju õiguskantsleri volitusel;

2) direktori volikirju;

3) võlaõiguslikke lepinguid;

4) juhtkonna puhkusekäskkirju;

5) muid dokumente vastavalt oma ülesannetele.

(3) Direktor hoolitseb kooskõlastatult õiguskantsleri ja teiste juhtkonna liikmetega ÕKK pikaajalise strateegia ja arengu eest ning korraldab koostööd teiste põhiseaduslike institutsioonidega.

 

§ 5. Juhtkond

(1) Juhtkonda kuuluvad peale õiguskantsleri tema asetäitjad, direktor, osakonnajuhatajad, õigusteenistuse juhataja, kommunikatsioonijuht ning välissuhete ja arendusjuht.

(2) Juhtkond nõustab ja abistab õiguskantslerit tegevuse planeerimisel ja ÕKK töö koordineerimisel ning tagab ÕKK sisekommunikatsiooni. Vajaduse korral tehakse sisekommunikatsiooni korraldamine ühe juhtkonna liikme ülesandeks.

(3) Juhtkonna korralised nõupidamised toimuvad teisipäeval, kolmapäeval ja reedel. Juhtkonna koosolekut juhatab õiguskantsler, tema äraolekul asetäitja või direktor.

 

§ 6. Osakonnad

(1) Osakondade täpse tööjaotuse määravad õiguskantsler ja osakonnajuhatajad.

(2) Osakonnad abistavad ja toetavad üksteist, moodustades keerukamate ülesannete lahendamiseks ühiseid töörühmi. Osakonnad planeerivad ka ühiseid kontrollkäike järelevalvatavatesse asutustesse ja korraldavad lepitusmenetlust.

(3) Osakonnas koostatavad ja välja saadetavad dokumendid allkirjastab osakonnajuhataja, kui neid ei pea allkirjastama õiguskantsler (§ 2 lg 5) või direktor (§ 4 lg 2).

(4) Menetlusteate või muu dokumendi võib osakonnajuhataja määratud vormis välja saata nõunik.

(5) Osakonna teenistujate puhkusele lubamise väljaspool puhkuste ajakava otsustab osakonnajuhataja.

 

§ 7. Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevuses olevaid keskkonda, põllumajandust, kalandust ja jahindust, planeerimist ja ehitust, taristut, energeetikat, liiklust ja transporti, sidet, infotehnoloogiat, tarbijakaitset, konkurentsi, majandushaldust, eelarvet, finantsasju, makse ja riigihanget puudutavaid õigusprobleeme, samuti äri-, võla- ja asjaõigusega seotud probleeme ning Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi.

 

§ 8. Kontrollkäikude osakond

(1) Kontrollkäikude osakond (KKO) vastutab kõikide osakondade (v.a selle põhimääruse § 11 lg-s 2 ja § 13 lg-s 2 nimetatud osakondade) kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist.

(2) KKO lahendab vangistusõigusega seotud probleeme ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest.

(3) KKO teenistujad osalevad kokkuleppel osakonnajuhatajaga teiste osakondade pädevuses olevate õiguslike probleemide lahendamisel.

 

§ 9. Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond (LNÕO) lahendab õiguskantsleri pädevuses olevaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud probleeme.

 

§ 10. Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond (SÕO) lahendab õiguskantsleri pädevuses olevaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud probleeme.

 

§ 11. Õiguskorra kaitse osakond

(1) Õiguskorra kaitse osakond (ÕKO) lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevuses olevaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud probleeme.

(2) ÕKO planeerib ja korraldab kontrollkäike andmete varjatud töötlemisega tegelevatesse asutustesse.

 

§ 12. Üldosakond

Üldosakond (ÜO) lahendab ÕKK töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristuga seotud ning kinnistu haldamise ja ürituste korraldamisega seotud ülesandeid.

 

§ 13. Õigusteenistus

(1) Õigusteenistus (ÕT) annab õiguskantsleri pädevusest lähtudes õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, edastab ÕKK-sse saabunud kirjad teistele asutustele, kui vastamine on nende pädevuses, ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid.

(2) Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

(3) Õigusteenistuses koostatud kirjadele ja muudele dokumentidele kirjutab alla teenistuse juhataja, kui allkirjastamine ei ole mõne teise selles põhimääruses viidatud teenistuja pädevuses.

 

§ 14. NHRI valdkonna juht

Õiguskantslerile pandud inimõiguste kaitse ja edendamise riikliku asutuse (rahvusvaheliselt kasutatav lühend NHRI, ingl k National Human Rights Institution) ülesannete raames tehtavat inimõiguste teemalist ennetus- ja teavitustööd ning raportite esitamist korraldab NHRI valdkonna juht.

 

§ 15. Puuetega inimeste õiguste valdkonna juht

Puuetega inimeste õiguste valdkonna juht koordineerib puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamise, kaitse ja seire tööd.

 

§ 16. Korrad ja juhendid

Õiguskantsler ning ÕKK teenistujad juhinduvad töö korraldamisel kordadest ja juhenditest, mis on avaldatud ÕKK siseveebis.

 

§ 17. Sümboolika

(1) Õiguskantsleri logo koosneb väikesest riigivapist ja sõnadest „Õiguskantsler. Chancellor of Justice“.

(2) Õiguskantsler ja ÕKK kasutavad asjaajamiseks Riigikantseleis registreeritud ametlikke kirjaplanke.

 

§ 18. Jõustumine

Põhimäärus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Kinnitatud õiguskantsleri käskkirjadega 21.12.2018  nr  1-4/1829 ja 02.01.2020 nr 1-4/202,

29.12.2022 nr  1-4/2225