Õiguskantsleri Kantselei ametnike värbamise ja valiku kord 

Konkursikuulutused vabale ametikohale avaldatakse siin ja Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid

Pakume praktikakohti õigusteaduse üliõpilastele, palume saata avaldus, täpsustades õigusvaldkonda ja CV aadressil: [email protected]

Õiguskantsleri Kantselei ametnike värbamise ja valiku kord 

Üldsätted

 1. Õiguskantsleri Kantselei ametnike värbamise ja valiku korraga kehtestatakse Õiguskantsleri Kantselei ametnike värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.Selle korra sätteid ei kohaldata õiguskantsleri nooremnõuniku ametinimetuse muutmisel õiguskantsleri nõunikuks ega õiguskantsleri nõuniku ametinimetuse muutmisel õiguskantsleri vanemnõunikuks.
 2. Korra eesmärk on tagada ühtsete värbamispõhimõtete järgimine ning parima kvalifikatsiooniga, asjatundlike, usaldusväärsete ja motiveeritud ametnike leidmine.Konkursil osalevate kandidaatide andmeid ei avaldata isikutele, kes värbamis- ega valikuprotsessis ei osale, sealhulgas teistele kandidaatidele.
 3. Värbamise ja valiku praktilise korraldamise ning kokkuvõtete tegemise eest vastutab üldosakonna juhataja, personalijuht.

   

  Konkursi väljakuulutamine

 4. Ametikoha täitmise vajaduse määratleb õiguskantsler koostöös vaba ametikoha vahetu juhiga, lähtudes töökorralduslikest vajadustest ja eelarvest.
 5. Avaliku teenistuse seaduses ette nähtud juhtudel korraldatakse avalik konkurss.
 6. Konkursikuulutus peab sisaldama:
  1. ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2. teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3. kandidaadile esitatavad nõudeid;
  4. konkursil osalemiseks vajalikke dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5. ametikoha asukohta;
  6. kontaktisiku kontaktandmeid.

    

 7. Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi.

   

 8. Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse Õiguskantsleri Kantselei veebilehel ja siseveebis ning Eesti Töötukassa veebilehel. Kuulutuse võib avaldada ka muudes asjakohastes kanalites.

   

 9. Sisekonkursi kuulutus avaldatakse Õiguskantsleri Kantselei siseveebis.

   

 10. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva alates avaliku konkursi kuulutuse avaldamisest Eesti Töötukassa veebilehel või sisekonkursi kuulutuse avaldamisest siseveebis.

   

 11. Konkursist võtavad osa kandidaadid, kelle esitatud dokumendid on laekunud konkursikuulutuses märgitud tähtajaks. Dokumendid, millel on konkursikuulutuses märgitud tähtajaga postitempel, loetakse õigeaegselt esitatuks.

   

  Valiku tegemine

 12. Vaba ametikoha vahetu juht teeb koostöös üldosakonna juhatajaga tähtajaks laekunud kandideerimisdokumentide põhjal eelvaliku. Eelvaliku tegemisel hinnatakse esitatud dokumentide alusel, kas kandidaat vastab konkursil esitatud nõuetele. Nõuetele mittevastavaid kandidaate teavitab valituks mitteosutumisest üldosakonna juhataja, tehes seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel.

   

 13. Eelvaliku läbinud kandidaatide ametikohale sobivust hindavad järgmistes hindamisvoorudes vaba ametikoha vahetu juht ja üldosakonna juhataja koostöös õiguskantsleri ja direktoriga.

   

 14. Esimeses hindamisvoorus hinnatakse kandidaatide elulookirjeldusi ja sooviavaldusi, jälgides nõutavat haridustaset ja töökogemust, võõrkeelte oskust ja teisi kandidaadile esitatud nõudeid. Tähelepanu pööratakse teabe terviklikkusele ning kirjaliku eneseväljenduse selgusele ja korrektsusele. Seejärel valitakse kandideerijate hulgast ametikohale kõige sobivam kandidaat või sobivamad kandidaadid. Ülejäänud kandidaate teavitab valituks mitteosutumisest üldosakonna juhataja kirjalikult esimesel võimalusel.

   

 15. Kui esimeses voorus parim kandidaat ei selgu, korraldatakse teine hindamisvoor. Teises voorus hinnatakse kandidaatidele antud kaasusülesande lahendust või esseed. Tähelepanu pööratakse kirjaliku eneseväljenduse selgusele, erialateadmistele ja korrektsusele.

   

 16. Kui ka teises hindamisvoorus parim kandidaat ei selgu, korraldatakse vestlus. Vestluse käigus hinnatakse erialateadmisi ja suulist väljendusoskust.

   

 17. Vajadusel teeb üldosakonna juhataja esimese või teise hindamisvooru läbinud kandidaadi või kandidaatide kohta taustauuringu, mille kaudu kogutakse kandideerija kohta lisateavet, sellest enne kandidaati teavitades. Taustauuringu käigus tehakse päringuid internetist ja avalikest andmebaasidest ning vajaduse korral kontrollitakse kandideerija elulookirjelduses toodud teavet suuliste soovituste ja/või kandidaadi esitatud soovituskirjade abil.

   

 18. Konkursi võidab kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Ametikohale asumise ettepanek tehakse konkursi võitnud kandidaadile.

   

 19. Konkurss loetakse luhtunuks avaliku teenistuse seaduse § 19 alusel.

   

 20. Üldosakonna juhataja teavitab konkursi lõpptulemusest nii konkursi võitnud isikut kui ka valituks mitteosutunud kandidaate. Teade edastatakse kirjalikult otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

   

 21. Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete, sh praktiliste ülesannete jm tulemuste ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

   

  Värbamise ja valiku kokkuvõte ning dokumentide säilitamine

 22. Üldosakonna juhataja teeb värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte. Kokkuvõte sisaldab ametikoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerijate arvu, esimese ja teise ja kolmanda hindamisvooru läbinud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust koos valikuotsuse põhjendusega ja muud vajalikku teavet.

   

 23. Värbamis- ja valikuprotsessi käigus kogutud dokumentide hoidmise eest vastutab üldosakonna juhataja. Kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva alates valiku lõppotsuse tegemisest, seejärel need hävitatakse.

  Kinnitatud õiguskantsleri käskkirjaga 20.02.2018 nr 1-4/184