Õiguskantsleri kahepäevane visiit Ida-Virumaale – esmajäreldusi SA Ahtme Haigla kontrollkäigust

 

NÄDALA SÜNDMUS 14. mai 2008

Õiguskantsler Indrek Teder tegi 13.-14. mail visiidi Ida-Virumaale. Õiguskantsler viis läbi kontrollkäigu Ahtme Haiglasse. Toimus kohtumine Ahtme Gümnaasiumi õpilastega ning Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Visiidi esimesel päeval, 13. mail tegi õiguskantsler Indrek Teder kontrollkäigu Ahtme haiglasse. SA Ahtme Haigla on 60 kohaga raviasutus, mis osutab ambulatoorset ja statsionaarset abi erinevate psüühika- ja skisofreeniliste häiretega, samuti alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega patsientidele.

Kontrollkäigu raames toimus probleemide arutelu ja õiguskantsleri ringkäik haiglas, õiguskantsleri vastuvõtt ravil viibivatele isikutele, nende lähedastele ja esindajatele ning haigla töötajatele. Kontrollkäik lõppes kokkuvõtete tegemisega koos haigla juhtkonnaga.

Psühhiaatrilise ravi asutustes on õiguskantsler oma kontrollkäikudel täheldanud mitmeid paraku tüüpilisi rikkumisi, mida õiguskantsler jälgis ka Ahtme haiglas.
Näiteks kas patsientide ohjeldamiseks kasutatakse turvatöötajate abi ning millised võivad siin olla isikute õiguste rikkumised; kas haigla poolt kaasatud turvatöötajad omavad nõuetekohast väljaõpet.
Õiguskantsler kontrollis, kas ja kuidas toimub patsientide teavitamine nende õigustest ning kuidas toimub haiglas kaebuste menetlemine.
Oluline on, et ohjeldusmeetmete rakendamisel oleksid tagatud isikute õigused ning et ohjeldamise ajal ei katkeks sõltuvushaigete nõuetekohane ravi.
Sageli rikutakse psühhiaatrilist abi osutavates haiglates ka isikute omandiõigust – patsientidele võib keelata teatud asjade omamist vaid juhul, kui see on sätestatud seaduse tasandil. Õiguskantsler on juhtinud Sotsiaalministeeriumi tähelepanu vajadusele kehtestada seaduses volitusnorm ja koostada nimekiri esemetest, mille keelamine on patsientide turvalisuse huvides õigustatud, millega õiguskantslerile teadaolevalt ministeeriumis ka tegeletakse. Kuid kuni seadusliku aluse puudumiseni võib patsiendilt ebasoovitavaid asju hoiule võtta vaid isiku nõusolekul.
Õiguskantsler jälgis olmetingimusi ning nõudis teavet, mida on kavas päästekeskuse hinnangul tervishoiuteenuse osutamiseks sobimatus haiglahoones turvalisuse tagamiseks ette võtta.

Ahtme haigla kontrollkäigu tulemusena tegi õiguskantsler Indrek Teder järgmised kokkuvõtvad esmajäreldused.

1. Ida-Eesti Päästekeskuse antud hinnangu kohaselt ei ole haiglast tagatud tulekahju korral eduka evakuatsiooni läbiviimine. Seega ei ole tagatud ravil viibivate isikute turvalisus.

2. Haiglas turvateenust osutavad G4S turvatöötajad ei ole saanud eriväljaõpet psüühikahäirega isikutega suhtlemiseks.

3. Puudub kohane viis patsientide teavitamiseks nende õigustest. Samuti ei ole välja töötatud ja patsientidele teatavaks tehtud haiglas kaebuste lahendamise kord.

4. Ida-Viru maakohus jätab tihti tahtest olenematule ravile määratud isikud ära kuulamata, samuti ei määrata neile esindajat hoolimata asjaolust, et tsiviilkohtumenetluse seadustik seda otsesõnu nõuab.

5. Eestlastest patsiendid kaebasid, et tervishoiutöötajad ei valda eesti keelt, mistõttu on patsientide ja tervishoiutöötajate vaheline suhtlemine keeruline.

Positiivsena märkis õiguskantsler, et haigla oli puhas, samuti oli patsientide ohjeldamise ruum nõuetele vastav. Toit on haiglas patsientide arvates maitsev.

Alates 2007. aasta veebruarist on õiguskantsler piinamise ja alandava kohtlemise riiklik ennetusasutus Eestis. Ennetusasutuse olemasolu nõuab ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni lisaprotokoll. Konventsiooniga ühinenud riigi ennetusasutuse ülesanne on teha korrapäraseid külastusi nii riiklikesse kinnipidamiskohtadesse kui ka kõikidesse teistesse (sh eraõiguslikesse) asutustesse, kus isikute vabadus on piiratud, et ennetada piinamist ja muud julma või inimväärikust alandavat kohtlemist. Seega täidab õiguskantsler kontrollkäikudega laste- ja haridusasuustesse, hoolekande- ja tervishoiuasutustesse, kaitseväeosadesse ja kinnipidamiskohtadesse ka alandava kohtlemise riikliku ennetusasutuse ülesandeid.

Visiidi teisel päeval, 14. mail külastas Indrek Teder Ahtme Gümnaasiumi. Õiguskantsler tegi ringkäigu koolis, kohtus kooli esindajatega ja õpilastega ning kõneles riigiõigusest ja õiguskantsleri ülesannetest.
Samuti toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses uue õiguskantsleri tutvustav kohtumine linnapea ja linnavalitsuse ametnikega.