Õiguskantsleri kahepäevane visiit Ida-Virumaale

 

NÄDALA SÜNDMUS 12. mai 2008

Õiguskantsler Indrek Teder teeb 13.-14. mail visiidi Ida-Virumaale. Õiguskantsler viib läbi kontrollkäigu Ahtme Haiglasse. Toimub kohtumine Ahtme Gümnaasiumi õpilastega ning Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Visiidi esimesel päeval, 13. mail teeb õiguskantsler Indrek Teder kontrollkäigu Ahtme haiglasse. SA Ahtme Haigla on 60 kohaga raviasutus, mis osutab ambulatoorset ja statsionaarset abi erinevate psüühika- ja skisofreeniliste häiretega, samuti alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega patsientidele.

Kontrollkäigu raames toimub probleemide arutelu ja õiguskantsleri ringkäik haiglas, õiguskantsleri vastuvõtt ravil viibivatele isikutele, nende lähedastele ja esindajatele ning haigla töötajatele. Kontrollkäik lõpeb kokkuvõtete tegemisega koos haigla juhtkonnaga.

Psühhiaatrilise ravi asutustes on õiguskantsler oma kontrollkäikudel täheldanud mitmeid paraku tüüpilisi rikkumisi, mida õiguskantsler jälgib ka Ahtme haiglas.
Näiteks kas patsientide ohjeldamiseks kasutatakse turvatöötajate abi ning millised võivad siin olla isikute õiguste rikkumised; kas haigla poolt kaasatud turvatöötajad omavad nõuetekohast väljaõpet.
Õiguskantsler kontrollib, kas ja kuidas toimub patsientide teavitamine nende õigustest ning kuidas toimub haiglas kaebuste menetlemine.
Oluline on, et ohjeldusmeetmete rakendamisel oleksid tagatud isikute õigused ning et ohjeldamise ajal ei katkeks sõltuvushaigete nõuetekohane ravi.
Sageli rikutakse psühhiaatrilist abi osutavates haiglates ka isikute omandiõigust – patsientidele võib keelata teatud asjade omamist vaid juhul, kui see on sätestatud seaduse tasandil. Õiguskantsler on juhtinud Sotsiaalministeeriumi tähelepanu vajadusele kehtestada seaduses volitusnorm ja koostada nimekiri esemetest, mille keelamine on patsientide turvalisuse huvides õigustatud, millega õiguskantslerile teadaolevalt ministeeriumis ka tegeletakse. Kuid kuni seadusliku aluse puudumiseni võib patsiendilt ebasoovitavaid asju hoiule võtta vaid isiku nõusolekul.
Kindlasti jälgib õiguskantsler olmetingimusi ning nõuab teavet, mida on kavas päästekeskuse hinnangul tervishoiuteenuse osutamiseks sobimatus haiglahoones turvalisuse tagamiseks ette võtta.

Alates 2007. aasta veebruarist on õiguskantsler piinamise ja alandava kohtlemise riiklik ennetusasutus Eestis. Ennetusasutuse olemasolu nõuab ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni lisaprotokoll. Konventsiooniga ühinenud riigi ennetusasutuse ülesanne on teha korrapäraseid külastusi nii riiklikesse kinnipidamiskohtadesse kui ka kõikidesse teistesse (sh eraõiguslikesse) asutustesse, kus isikute vabadus on piiratud, et ennetada piinamist ja muud julma või inimväärikust alandavat kohtlemist. Seega täidab õiguskantsler kontrollkäikudega laste- ja haridusasuustesse, hoolekande- ja tervishoiuasutustesse, kaitseväeosadesse ja kinnipidamiskohtadesse ka alandava kohtlemise riikliku ennetusasutuse ülesandeid.

Visiidi teisel päeval, 14. mail külastab Indrek Teder Ahtme Gümnaasiumi. Õiguskantsler teeb ringkäigu koolis, kohtub kooli esindajatega ja õpilastega ning kõneleb riigiõigusest ja õiguskantsleri ülesannetest.
Samuti toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses uue õiguskantsleri tutvustav kohtumine linnapea ja linnavalitsuse ametnikega.