Õiguskantsleri järelkontroll Puiatu Erikoolis

 

NÄDALA SÜNDMUS 20. november 2008

Õiguskantsler Indrek Teder ning tema nõunikud viisid 19. novembril läbi järelkontrollkäigu Puiatu Erikooli. Õiguskantsler kontrollis, kuidas on Puiatu Erikool täitnud õiguskantsleri 12. mail toimunud erakorralise kontrollkäigu järel tehtud ettepanekuid rikkumiste kõrvaldamiseks.

Õiguskantsler Indrek Teder esines kontrollkäigu raames ka kõnega Puiatu Erikooli õpilastele, milles tutvustas õiguskantsleri institutsiooni ja ülesandeid laste õiguste kaitsmisel. Samuti toimus õiguskantsleri vastuvõtt selleks soovi avaldanud õpilastele ja kooli töötajatele.

„Tunnustan, et Puiatu Erikool on õiguskantsleri ettepanekuid eraldusruumi kasutamise osas arvestanud peaaegu täielikult. Sel õppeaastal oli eraldusruumi rahunema paigutatud ainult üks õpilane, kes viibis eraldusruumis ühe tunni. Seejuures oli kool õpilase eraldusruumi paigutamisel järginud kõiki alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevaid nõudeid“, ütles Indrek Teder. Siiski märkis õiguskantsler, et Puiatu Erikooli eraldusruum ei vasta endiselt sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Eraldusruumis puudub joogivesi ja vajalik sisustus.

„Kahjuks ei ole aga kool suutnud midagi ette võtta vägivalla vähendamiseks ning füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamiseks. Nii koolitöötajate kui ka õiguskantsleri vastuvõtul käinud õpilaste sõnul on füüsiline ja vaimne vägivald koolis endiselt igapäevane nähtus, ehkki õpilaste arv koolis on võrreldes eelmise õppeaastaga oluliselt vähenenud“, taunis Indrek Teder.
Kui 12. mail toimunud kontrollkäigu ajal õppis Puiatu Erikoolis 43 õpilast, siis 19. novembril kõigest 16 õpilast. Kooli töötajatele ei ole senini korraldatud koolitust nende psühhopatoloogiaalase teadlikkuse tõstmiseks. Samuti ei ole õpilastele endiselt määratud usaldusisikuid, ehkki enamik kooli töötajatest möönis usaldusisikute määramise vajadust juba 12. mail toimunud kontrollkäigul. Lisaks on koolis täitmata ka psühholoogi ametikoht, mistõttu puudub nii kooli töötajatel kui ka õpilastel võimalus saada psühholoogilist abi ja nõustamist igapäevaselt tekkivate pingete maandamiseks. „Kokkuvõtvalt olen seisukohal, et koolikeskkond Puiatu Erikoolis ei ole hoolimata õpilaste vähesusest endiselt turvaline ei seal õppivate laste ega ka koolis töötavate pedagoogide jaoks, kuna kool ei ole senini suutnud tarvitusele võtta kohaseid abinõusid vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks“, ütles õiguskantsler.

Endiselt õpivad Puiatu Erikoolis ka psüühilise erivajadusega õpilased, ehkki kooli direktor on juba oma varasemas vastuses õiguskantsleri pöördumisele tunnistanud, et Puiatu Erikoolis ei ole käesoleval ajal kehtiva regulatsiooni alusel võimalik praktikas tagada vaimse alaarenguga lastele ja psüühikahäiretega lastele vajalikku ravi ega rehabilitatsiooniteenuseid. Psüühilise erivajadusega õpilasi suunatakse endiselt Puiatu Erikooli põhjusel, et Eesti koolisüsteemis puudub hetkel eraldi kool vaimse alaarengu ja psüühikahäiretega kasvatuse eritingimusi vajavatele lastele.

„Peamised takistused kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolide töös on hetkel õigusliku regulatsiooni puudulikkus ja endiselt puuduv erikoolide arengukava“, rõhutas Indrek Teder Haridus- ja teadusministeeriumi kohustusi. „Riigi otsustamatuse tulemusena on juba aastaid kestnud olukord, kus täielikult amortiseerunud ja lagunevates koolihoonetes tegutsevad nn erikoolid, mis oma olemuselt meenutavad pigem vanglat, kui laste resotsialiseerimisele suunatud õppe- ja kasvatusasutust. Erikoolides õpivad koos väga erinevas vanuses lapsed. Osa neist on mitmeid kuritegusid toime pannud vanglakogemusega noored, teised on koolikohustuse mittetäitjad, kes on lisaks toime pannud väärteo. Ja nendega koos on ka psüühilise erivajaduse ja vaimse alaarenguga lapsed, kes ilmselgelt vajaksid meditsiinilist abi. Puiatu Erikoolis endiselt lokkav vägivald on ilmekaks näiteks, et olemasolev erikoolide süsteem ei toimi“, märkis õiguskantsler kokkuvõtvalt.

„Mul on kahju tõdeda, et kuigi on vahetunud kooli direktor, ei ole siiani kasutusele võetud meetmed olnud piisavad, et tagada Puiatu Erikoolis õppivatele lastele füüsiline ja vaimne turvalisus ning nende erivajadustele vastavad tugiteenused. Seetõttu ei ole käesoleval hetkel võimalik Puiatu Erikoolis saavutada ka erikooli kui mõjutusvahendi eesmärki, milleks on kaasabi osutamine alaealise õiguserikkuja resotsialiseerumisele ning alaealise järgnevate võimalike õiguserikkumiste ennetamine“, ütles Indrek Teder. „Õiguskantslerina on minu eesmärk, et minu töö tulemusena oleksid laste õigused kaitstud. Puiatu Erikoolis jätkub praeguseni laste õiguste rikkumine, mis seab kahtluse alla õppetöö jätkamise võimalikkuse selles koolis. Õiguskantslerina ei saa ma aktsepteerida olukorda, et lapsed õpivad riigikoolis, kus nende füüsiline ja vaimne turvalisus on pidevalt ohus ja kus igapäevased olme- ja elutingimused on alla igasugust arvestust.“

Õiguskantsler pöördub Puiatu Erikooli järelkontrolli tulemusena ettepanekutega rikkumiste kõrvaldamiseks nii Puiatu Erikooli direktori kui ka haridus- ja teadusministri poole.