Õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents „Infonälg vs. privaatsusjanu“

 


Õiguskantsler korraldab 13. mail koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga rahvusvahelise andmekaitsealase teaduskonverentsi „Infonälg vs. privaatsusjanu“. Sellega jätkab õiguskantsler kaks aastat kestnud teaduskonverentside korraldamise traditsiooni, mille eesmärk on juhtida tähelepanu olulistele probleemidele Eesti õiguskorras.


Seekordne konverents keskendub andmekaitse temaatikale. Andmekaitse on üks olulisi prioriteete nii õiguskantsleri tegevuse arengukavas aastateks 2003 – 2007  kui ka õiguskantsleri käesoleva aasta tegevuses. Kaasaegses infoühiskonnas muutuvad teabeõigused üha olulisemaks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate areng on toonud kaasa isikuandmete massilise töötlemise, mida on vaja õiguslikult reguleerida. Õiguskantsleril kui isikute põhiõiguste kaitsjal, riigivõimu teostajate kontrollijal ja põhiseaduslikkuse jälgijal on lähiaastatel täita oluline roll andmekaitse teema edendamisel Eestis.


„Andmekaitse on Eesti ühiskonnas seni pälvinud liiga vähe laiema avalikkuse tähelepanu, samuti on erialane diskussioon olnud tagasihoidlik. See omakorda põhjustab läbimõtlemata õiguslikke lahendusi ning õigusselgusetust“,  hindab õiguskantsler Allar Jõks. 


Õiguskantsleri rahvusvahelise konverentsi eesmärk on teabeõiguste ja andmekaitse teema tähtsustamine nii laiema avalikkuse kui ka erialainimeste ees, probleemide tõstatamine ja erialase diskussiooni elavdamine ning seeläbi õigusliku situatsiooni korrastamine.  


Teabeõiguste taustaks on põhiseadusest tulenevad väärtused. Põhiseadus kaitseb igaühe perekonna- ja eraelu puutumatust ja isiklikku privaatsust. Selle lahutamatuks osaks on õigus isikuandmete kaitsele. Kuid põhiseadus sätestab ka õiguse vabalt saada ja levitada informatsiooni. Avatud ühiskond, riigijuhtimise läbipaistvus ja tõhus korruptsioonivastane võitlus eeldavad teabe vaba liikumist.


„Ühest küljest tuleb igaüht kaitsta tema isikuandmete seadusevastase kasutamise ja kuritarvitamise eest, teisest küljest aga peab demokraatlikus ühiskonnas informatsioon vabalt liikuma“,  peab Allar Jõks vajalikuks tasakaalu põhiõiguste vahel. „On oluline, et õigusnormid ning halduspraktika lähtuksid andmekaitse ja teabelevitamise vahel vajalikust tasakaalust ühiskonnas: infovabadusele ei tohi ohvriks tuua igaühe õigust mitte olla oma tahte vastaselt teistele isikutele eksponeeritud, privaatsusõigus ei saa aga muutuda universaalseks kilbiks avalikkusele huvi pakkuva info levitamise vastu“.


Seadusandlikud raamid nii isikuandmete kaitseks kui riigi poolt teabe levitamiseks kehtivad Eestis juba mitu aastat. Õiguskantsleri viimaste aastate praktika aga näitab, et isikuandmete kogumisel ning neile juurdepääsu võimaldamisel eksitakse kehtivate üldreeglite vastu, samuti on esinenud olulisi probleeme isikuandmete töötlemist puudutava õigusloome osas. Eksimusi põhjustasid enamasti teabeõiguste alased ebapiisavad teadmised ja vähene väljaõpe.


Konverentsi teemad keskenduvad isikuandmete kaitse põhiseaduslikele alustele, Euroopa andmekaitseõigusele ning andmekaitse probleemidele Eesti avalikus ja erasektoris. Konverentsil on neli teemablokki.
I  Isikuandmete kaitse põhiseaduslikud alused – õigus informatsioonilisele enesemääramisele ja/või eraelu puutumatusele?
II  Euroopa andmekaitse õigus – suur ja tundmatu?
III  Isikuandmeid töötlev avavalik võim kui andmekaitsja – kas paradoks?
IV Isikuandmete töötlemine eraõiguslikes suhetes.


Rahvusvahelise teaduskonverentsi Saksa-poolsete ettekandjatena esinevad Saksa  andmekaitsevolinikud ja -eksperdid ning Eesti-poolsed ettekandjad on kohtunikud ja õiguskantsleri nõunikud. Õiguskantsleri nõunike ettekanded  käsitlevad  isiku kui andmesubjekti osaluspõhimõtet ja õigusi isikuandmete töötlemises ning töötajate õigust privaatsusele töö juures ja suhetes tööandjaga.


Konverentsile on kutsutud Riigikogu ja Riigikohtu liikmed ning kohtute esindajad, Andmekaitse Inspektsiooni esindajad, ministrid ja ministeeriumite esindajad,  Riigiprokuratuuri, politsei ja kaitsepolitsei esindajad, paljude andmetöötlusega kokkupuutuvate riigiametite ja inspektsioonide esindajad, õigusteadlased jpt. andmekaitse ja
- töötlusega kokkupuutuvad isikud.


Konverents toimub Tallinnas välisministeeriumi suures pressisaalis Islandi väljak 1 kell 9.00 – 18.00