Õiguskantsler tuvastas erihooldekodudes endiselt rikkumisi

29. juuni kuni 2. juuli külastasid Õiguskantsleri nõunikud Erastvere Kodu, Kodijärve Kodu ja Pariisi Erihoolduskeskust. Kontrollkäikudel tuvastatud probleemid olid neis kolmes asutuses üldjoontes sarnased. Nii Erastvere Kodus kui ka Kodijärve Kodus selgus, et tegevusjuhendajate arv ei olnud piisav klientide turvalisuse tagamiseks. Tegevusjuhendajate arv on oluline selleks, et töötajatel oleks pidev ülevaade klientide asukohast, liikumisest ja tegevustest, seda nii päeval kui öösel. Kui kliendid elavad peremajades nagu näiteks Kodijärve Kodus, peaks tegevusjuhendajaid olema tööl nii palju, et kliendid ei oleks ka öisel ajal üheski peremajas omapäi. Soovituse tegevusjuhendajate arvu kohta on õiguskantsler teinud ka eelnevatel kontrollkäikudel.

Teiseks selgus kontrollkäikude tulemusena, et mitte üheski kolmest asutusest ei olnud õendusabiteenus piisavalt kättesaadav. Õiguskantsler soovitas tagada õendusabiteenuse kättesaadavuse ulatuses, mis vastab vähemalt seaduses sätestatud miinimumnõuetele, ja viisil, mis annab õele võimaluse kliendi seisundit isiklikult hinnata.

Kõigis kolmes asutuses esines mitmesuguseid puudujääke ravimitega seonduvalt. Kõige tõsisem mure puudutas retseptiravimite manustamist. Kontrollkäigul nähtu põhjal tekkis õiguskantsleri nõunikel põhjendatud kahtlus, et selliste retseptiravimite manustamise üle, mida tuleb võtta vaid teatud asjaolude esinemise korral (sh rahusti), ei otsusta meditsiiniharidusega töötaja, vaid tegevusjuhendaja.

Lisaks tuvastasid õiguskantsleri nõunikud kontrollkäikudel, et nii Erastvere Kodus kui ka Pariisi Erihoolduskeskuses leidus läbikäidavaid magamistube ja selliseid magamistube, kus elas koos rohkem kui kaks klienti. Olukord, kus kliendid peavad tuba jagama rohkem kui ühe kaaskliendiga, ei ole kooskõlas õigusaktidega ja riivab põhjendamatult klientide privaatsust. Samuti soovitas õiguskantsler tagada võimalused hügieenitoimingute või intiimsemat laadi protseduuride privaatseks teostamiseks.

Positiivsena jäi kontrollkäikudel aga silma klientidele pakutavate tegevuste ring Kodijärve Kodus. Õiguskantsler tunnustas Kodijärve Kodu selle eest, et klientidele on loodud rohkelt võimalusi tegevusteks, sealhulgas sellisteks, mis on suunatud iseseisva toimetuleku suurendamisele ja mis arvestavad klientide eripära, arengutaset ja huve.

Kontrollkäikude kokkuvõtted ja õiguskantsleri soovitused täismahus:

Pariisi Erihoolduskeskus OÜ

Kodijärve Kodu

Erastvere Kodu