Õiguskantsler tuvastas diskrimineerimise poliitiliste veendumuste tõttu

 

Õiguskantsleri Kantselei 10. mai 2011

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Sotsiaalministeeriumi poolt 2010. aastal läbiviidud Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee kandidaatide nimetamise menetlus ei olnud kooskõlas haldusmenetluse seaduse ning hea halduse tavaga.
Samuti oli õiguskantsleri hinnangul kandidaatidele esitatud nõue, et nad peavad olema poliitiliselt määratlemata, vastuolus põhiseadusega. Sotsiaalministeerium jättis isiku kandidaadiks nimetamata, kuna isik oli poliitilise erakonna liige ning Sotsiaalministeeriumi hinnangul ka tegevpoliitik. See ei olnud kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega ning ministeerium diskrimineeris isikut tema poliitiliste veendumuste tõttu.
Õiguskantsler saatis sotsiaalministrile soovituse vabandada avaldaja ees tema õiguste rikkumise pärast. Õiguskantsler soovitab muuta võrdse kohtlemise seadust, et tagada isikute õiguste tõhusam kaitse diskrimineerimise vastu sarnastesse esinduskogudesse nimetamise korral.

Avaldaja soovis Eesti Keskkonnaühenduste Koja poolt esitatud kandidaadina 2010. aastal kandideerida Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee kodanikuühenduste grupi liikmeks uueks perioodiks kuni aastani 2015. Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK) on nõuandva pädevusega Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni abistav organ. Eestile on EMSK-s määratud 7 kohta, mis jagunevad tööandjate, töövõtjate ja kodanikeühenduste vahel. Eesti kandidaadid Euroopa Liidu ametikohtadele esitab Vabariigi Valitsus, sotsiaalministri kohustus on esitada Vabariigi Valitsusele EMSK liikmete kandidaadid ning selleks tuleb läbi viia valikumenetlus kooskõlas haldusmenetluse seaduse ning hea halduse tavaga. Sotsiaalministeerium kasutas EMSK kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt esitatavate kandidaatide väljavalimisel nõuet, et esitatav kandidaat peaks olema poliitiliselt määratlemata. Sotsiaalministeerium jättis kandidaadi esitamata, kuna ta kuulus Erakonda Eestimaa Rohelised.

Õiguskantsler leiab, et Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee kodanikuühenduste rühma kandidaatide nimetamise menetlus ei olnud kooskõlas haldusmenetluse seaduse ning hea halduse tavaga mitmetel põhjustel.

EMSK kandidaatide kaasamise viis ja kandideerimise võimalusest teavitamine ei olnud kooskõlas hea halduse tavaga. Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku töötada välja EMSK liikmete valikukriteeriumid EMSK kodanikuühenduste rühma eelmise koosseisu liikmetele. Samuti said senised liikmed koostada nimekirja kodanikeühendustest, keda teavitati kandideerimise võimalustest. Selle tulemusena ei teavitanud Sotsiaalministeerium avalikkust ja kodanikeühenduste sihtrühma laiemalt kandideerimise võimalustest, vaid sellisest võimalusest teavitati vaid kümmet väljavalitud organisatsiooni.

EMSK kodanikeühenduste rühma kandidaatide valimise käigus ei olnud tagatud erapooletuse põhimõte. Nimelt kandideerisid isikud, kellel Sotsiaalministeerium palus välja töötada kandidaatide valikukriteeriumid ning nimetada loetelu organisatsioonidest, keda Sotsiaalministeerium teavitas võimalusest esitada EMSK liikme kandidaat, ka ise uuesti EMSK kodanikeühenduste rühma liikmeks. Samad liikmeorganisatsioonid avaldasid ühtlasi vastuseisu avaldaja esialgsele valituks osutumisele, millele Sotsiaalministeerium omakorda omistas määrava tähtsuse kandidaatide lõplikul esitamisel Vabariigi Valitsusele. Seega omistas Sotsiaalministeerium määrava tähtsuse selliste organisatsioonide poolt väljendatud arvamusele, kes ka ise osalesid käimasolnud konkursil ning olid seega otseselt huvitatud selle tulemustest.

Samuti leiab õiguskantsler kokkuvõtvalt, et kandidaatide nimetamisel ei olnud tagatud menetlusosaliste teavitamine kohaldatavatest kriteeriumitest, ei võimaldatud avaldajal esitada oma vastuväiteid ja arvamust ega järgitud põhjendamiskohustuse põhimõtet, mistõttu ei olnud läbiviidud menetlus kooskõlas haldusmenetluse seaduse ega hea halduse tavaga.

Olulisena analüüsis õiguskantsler, kas EMSK kodanikeühenduste rühma esindajate valik toimus kooskõlas võrdse kohtlemise ehk mittediskrimineerimise põhimõttega. EMSK liikmete valikukriteeriumite kohaselt peaksid isikud, keda organisatsioonid esitavad konkreetse mandaadi saamiseks, olema poliitiliselt määratlemata. Valikukriteeriumites sätestatud piirang tähendab sisuliselt, et EMSK kandidaat ei tohiks kuuluda erakonda. Avaldaja, kes kandidaadiks ei saanud, oli Erakonna Eestimaa Rohelised lihtliige. Kandidaadiks mittenimetamisel viidati lisaks avaldaja väidetavale tegevusele tegevpoliitikuna. Seega leidis kõnealusel juhul aset avaldaja erinev kohtlemine tema erakondliku kuuluvuse ning poliitilise tegevuse tõttu.

Põhiseadusest (§ 12) tulenevat õigust võrdsele kohtlemisele tohib seadusega piirata, kui selleks on vajalik mõne teise sama kaaluga õigusväärtuse tagamiseks. Ühegi Eesti seadusega ei ole piiratud erakonna liikme kuulumist EL majandus- ja sotsiaalkomiteesse kui esindusorganisatsiooni. Kandidaatide valiku menetluse käigus ei toodud ka välja, milles täpsemalt nähti ohtu kodanikuühenduste esindajate sõltumatusele EMSK tegevuses seoses avaldaja poliitilise tegevusega. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kodukorras on sätestatud, millised poliitilise tegevuse või teenistussuhte vormid ei ole ühildatavad komitee liikmelisusega. Komitee ei ole pidanud vajalikuks kehtestada üldist piirangut, mille kohaselt ei tohiks komitee liikmed kuuluda erakonda, samuti ei takista komitee liikmeks olemist muu poliitiline tegevus, kui kodukorras määratletud juhud, milleks siseriiklikul tasandil on kuulumine valitsusse või parlamenti.

Õiguskantsler on seisukohal, et EMSK kandidaatide valikukriteeriumites toodud klausel, mille kohaselt peaksid isikud, keda organisatsioonid esitavad mandaadi saamiseks, olema poliitiliselt määratlemata, on vastuolus põhiseaduse võrdse kohtlemise põhimõttega. Sotsiaalministeeriumi tegevus avaldaja EMSK kandidaadiks nimetamisest loobumisel ei olnud kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega ning avaldajat diskrimineeriti tema poliitiliste veendumuste tõttu.

Tuvastatud rikkumised leidsid aset Sotsiaalministeeriumi tegevuse tulemusena. Vabariigi Valitsuse poolt EMSK kandidaadiks nimetatud isikud on käesolevaks ajaks ka EMSK liikmeks nimetatud ning asunud tegutsema EMSK liikmetena. Seetõttu ei pea õiguskantsler põhjendatuks teha ettepanekut EMSK kodanikeühenduste rühma kandidaatide nimetamise menetluse uuendamiseks. Õiguskantsler tegi sotsiaalministrile soovituse vabandada avaldaja ees tema õiguste rikkumise pärast. Samuti soovitas õiguskantsler õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks arvestada õiguskantsleri poolt toodud seisukohtadega järgnevate valikuprotsesside läbiviimisel.

Õiguskantsler märkis, et võrdse kohtlemise seaduses on diskrimineerimine veendumuse tõttu keelatud vaid töö- ja kutseala puudutavates küsimustes ning seadus ei kohaldu otseselt EMSK kodanikeühenduste rühma esindajate nimetamise suhtes. Seaduse kohaldamisala kitsa piiritlemise tõttu võivad isikud diskrimineerimise korral jääda seadusliku kaitseta analoogsetesse esinduskogudesse nimetamise korral. Seetõttu soovitas õiguskantsler sotsiaalministril analüüsida võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala määratlemisega seonduvaid küsimusi ning algatada seaduse muutmine, et viia see kooskõlla põhiseadusega.

Õiguskantsler algatas menetluse hr Peep Mardiste avalduse alusel, kes leidis, et Sotsiaalministeerium ja sotsiaalminister on rikkunud Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee liikme kandidaatide esitamisel põhiseadust ning diskrimineerinud teda poliitiliste veendumuste tõttu.

Õiguskantsleri soovitus sotsiaalministrile õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks ning märgukiri seaduseelnõu algatamiseks

 

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
50 18 793
693 8423