Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku looduskaitseseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Looduskaitseseadus lubab riigil piirata avaliku hüve ehk meie looduse kaitsmise huvides maaomaniku õigusi kaitstavatel aladel. See on õige ja vajalik, arenenud maailmas üldlevinud poliitika.

Põhiseaduse järgi on seesugustel maaomanikel õigus saada riigilt nende piirangute eest õiglast ja tegelikku kompensatsiooni. Looduskaitseseaduse § 20 näeb ühe võimalusena ette, et  looduskaitseliste piirangutega maa omandiõigus läheb üle riigile. Riik ostab piirangutega maad järjekorra alusel igaks eelarveaastaks eraldatud summa piires. Praeguseks on Eestis kujunenud olukord, kus kompensatsiooni ootavad maaomanikud, kelle varale kehtestati piirangud ligi 10 aastat tagasi, ootejärjekorras on üle 200 avalduse. 

Seejuures on tavapärane, et enne võõrandamise järjekorda „pääsemist“ on maaomanik juba aastaid oodanud maa looduskaitse alla võtmise lõpliku otsust. Ainuüksi kaitseala kavandamise otsus kitsendab oluliselt maaomaniku õigust  oma maad ja metsa vabalt kasutada.

Eelnevast nähtub, et seadusandja pole taganud olukorda, kus oluliste looduskaitseliste piirangutega maa riigile müük leiaks aset mõistliku aja jooksul. Selline tegevusetus pole õiguskantsleri hinnangul kooskõlas põhiseaduse §-dega 32 ja 14. 

2016. aasta riigieelarvesse on planeeritud looduskaitseliste maade omandamiseks 1,8 miljonit eurot.  Keskkonnaministeeriumi hinnangul kuluks kõigi järjekorras olevate maade võõrandamiseks umbkaudu 15,8 miljonit eurot. Kui kõik maa võõrandamiseks kvalifitseeruvad maaomanikud esitaksid taotluse, võib Keskkonnaministeeriumi hinnangul seesuguste kinnistute ostuks kuluda umbes 50 miljonit eurot.

Looduskeskkonna kaitsmise ja loodusressursside säästva kasutamise nõue tuleneb põhiseaduse §-dest 5 ja 53. Õiguskantsleri ettepaneku mõtteks on kindlustada, et seadusandja poolt ettenähtud hüvitis, mis loob tasakaalu avalike ja erahuvide vahel, oleks maaomanikele ka tegelikult kättesaadav ja toimiv.

Õiguskantsleri ettepaneku kogutekst:http://oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/ettepanek-looduskaitseseaduse-ss-20-pohiseadusega-kooskolla-viimiseks