Õiguskantsler teeb ettevalmistusi lasteombudsmani ülesannete täitmiseks

 

Õiguskantsleri Kantselei 12. jaanuar 2011

Õiguskantsler Indrek Teder on lasteombudsmani ülesannete täitmiseks loonud Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakonna. Õiguskantsler tegeleb osakonda kolme nõuniku leidmisega, vajalike töömetoodikate väljatöötamise ja paljude muude lasteombudsmani töö alustamiseks vajalike ettevalmistustega. Samuti peab õiguskantsler korrektseks, et seadusandja annab õiguskantslerile lasteombudsmani ülesannete täitmiseks seadusega selge mandaadi.

Õiguskantsler Indrek Teder moodustas alates 01.01.2011 Õiguskantsleri Kantseleis lisaks senisele neljale osakonnale uue osakonna – laste õiguste osakonna lasteombudsmani ülesannete täitmiseks. Õiguskantsler kuulutas välja konkursi laste õiguste osakonda nõunike leidmiseks, kelle põhiülesanne on nõustada õiguskantslerit lasteombudsmani ülesannete täitmisel. Konkursile laekus 99 avaldust. Kandidaatidest kõige sobilikumate väljavalimine võtab aega. Õiguskantsler soovib laste õiguste osakonnas komplekteerida esialgu koos osakonna juhatajaga neli ametikohta. Lisaks on planeeritud vahendid teatud mahus eksperditeadmiste sisseostmiseks.

Laste õiguste osakonna nõunike tööülesanded on põhiosas järgmised: laste õigusi puudutavate avalduste lahendamine põhiseaduslikkuse järelevalve ja ombudsmani menetlustes; kontrollkäikude ettevalmistamine ja läbiviimine lasteasutustes; taotluste ja arvamuste ettevalmistamine põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes; lastega seotud inimõiguste õpetamine ja ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni tutvustamine, laste õiguste alane teavitustöö ja koolituste läbiviimine; uuringute ja analüüside tegemine laste õiguste edendamise ja kaitsega seotud küsimustes; koostöö korraldamine laste ja noorte organisatsioonide, kodanikeühenduste, MTÜ-de, ametialaste organisatsioonide, teadus- ja riigiasutustega.

„Kindlasti tuleb rõhutada, et lasteombudsmani ülesannete täitmine eeldab mõnevõrra teistsugust lähenemist kui õiguskantsleri pädevuses olevate muude ülesannete täitmine“ selgitas õiguskantsleri nõunik, laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru. „Eeskätt tähendab see õiguskantsleri kui lasteombudsmani poolt rohkem omainitsiatiivi. Senine praktika on näidanud, et lapsed ise pöörduvad oma õiguste kaitseks õiguskantsleri poole väga harva. Seda eelkõige põhjusel, et laste teadlikkus õiguskantslerist kui institutsioonist, kelle poole võiks oma murega pöörduda, on senini olnud madal. Seetõttu saab uute nõunike üks oluline ülesanne olema laste õiguste alane teavitustöö“, märkis laste õiguste osakonna juhataja. Teavitustööd peab Aru hinnangul suunama mitte üksnes lastele, vaid ka lapsevanematele, õpetajatele, kasvatajatele ja kõigile teistele spetsialistidele, kes lastega töötavad või muul moel lastega kokku puutuvad. Lisaks on vajalik süsteemne ja järjepidev konsulteerimine ja koostöö lastega neid puudutavates küsimustes. Viimasega haakub ka vajadus oluliselt lihtsustada õiguskantslerit kui lasteombudsmani tutvustavates teabematerjalides kasutatavat keelt.

„Kuigi võib eeldada, et teavitustöö tulemusena hakkab laste pöördumiste arv kasvama, on kirjaliku avalduse või kaebuse esitamine lapse jaoks siiski keeruline ja võõras viis oma murede lahendamiseks“, ütles Andres Aru. „Seetõttu tuleb lastega kontakti saavutamiseks kasutada lastele tuttavaid ja igapäevaseid suhtluskeskkondi nagu näiteks internet, samuti tuleb minna n-ö kohapeale – teisisõnu külastada erinevaid lasteasutusi ja võimaldada soovijatel isiklikult oma muredest rääkida. Lisaks tuleb loodaval laste õiguste osakonnal enam tähelepanu pöörata süsteemsetele vigadele, olgu selleks siis puudujäägid õigusaktides või halduspraktikas, mille kõrvaldamine aitaks eos vältida võimalikke rikkumisi üksikjuhtudel."

Lasteombudsmani töö alustamiseks on lisaks konkursi lõpuleviimisele ja sobilike nõunike leidmisele korrektne ka seadusandja poolt õiguskantslerile lapse õigustega tegelemiseks seadusega selge mandaadi andmine. Välja tuleb töötada vajalikud metoodikad, kohandada vajalikud ruumid laste vastuvõtuks, luua lastesõbralik koduleht ja muud teabematerjalid, kavandada teavitustöö ja koolituste korraldamine. Loomist vajab koostöövõrgustik kodanike- ja lasteühendustega. Kaardistada tuleb suurimad riskivaldkonnad nii õigusaktides kui ka praktikas, misläbi saaks õiguskantsler laste olukorra parandamisele kaasa aidata jpm.

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas 10.01.2011 toimunud istungil algatada õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis seab õiguskantslerile täiendavalt laste ombudsmani ülesanded vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 4. Eelnõuga muudetakse õiguskantsleri seadust selliselt, et õiguskantslerile antakse selge volitus lapse õigustega tegelemiseks. Eelnõu anti Riigikogu menetlusse 11.01.2011 Riigikogu täiskogu istungil.

Õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamises on osalenud MTÜ Lastekaitse Liit, eelnõud on toetanud Lapse Huvikaitse Koda. Eelnõu ettevalmistamisse kaasatud õiguskantsler Indrek Teder osales ka 10.01.2011 toimunud Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil. Õiguskantsleri hinnangul on muudatus õiguskantsleri seaduses vajalik ja väljapakutud sõnastus sobilik.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on õiguskantslerile seadusega selge mandaadi andmine lapse õigustega tegelemiseks vajalik riigisiseselt selge signaali andmiseks, et laps ja tema õigused on riigis väärtustatud ning et riik võtab lapse õiguste kaitset tõsiselt. East ja võimete arengulisest aspektist tulenevalt on lastel piiratud võimalused oma õiguste teostamiseks ning elukvaliteedi mõjutamiseks. Lastel puudub võimalus sekkuda ühiskonnaelu kujundavate valitavate esindusorganite moodustamisse ja nende poolt tehtavatesse otsustesse. Õiguskantsler lasteombudsmanina aitaks laste häält avalikkuse ees kuuldavamaks teha.

Õiguskantslerile selge mandaadi andmine on vajalik ka rahvusvahelisel tasandil. ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohaselt, millega Eesti Vabariik ühines juba 1991. aastal, võtavad osalisriigid kasutusele kõik vastavad seadusandlikud, administratiivsed ja teised abinõud, tagamaks selles konventsioonis tunnustatud õiguste täitmist. ÜRO Lapse Õiguste Komitee on rõhutanud vajadust luua konventsiooni liikmesriikides sõltumatu institutsioon, mis tegeleks lapse õiguste edendamise ja kaitsega. ÜRO Lapse Õiguste Komitee on oma 2003. aasta soovitustes Eestile ette heitnud lapse õiguste järelevalve institutsiooni puudumist ning teinud Eestile ettepaneku luua sõltumatu laste õiguste järelevalve institutsioon. Eesti Vabariigil toimub 02.02.2011 ÜRO-s inimõigustealane n-ö kuulamine ehk universal periodic review, mille raames lasteombudsmani teema kindlasti tõusetub.

Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
50 18 793
693 8423