Õiguskantsler: Tallinna ja Maardu seadusvastaste määrustega piiratakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õigusi

 


Õiguskantsler Allar Jõks saatis märgukirjad Tallinna Linnavolikogule ja Maardu Linnavolikogule, paludes viia vastavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist reguleerivad määrused kooskõlla põhiseaduse ja seadustega.  Mõlema linna volikogud on piiranud tarbija õigust nõuda ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni omanikult või valdajalt leppetrahvi lepingujärgsetest kohustustest mittekinnipidamise eest. Lepingupoolte õiguste tasakaalu on mõjutatud tarbija kahjuks. 


Nii Tallinna kui ka Maardu linnavolikogu on oma määrusega kehtestatud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas piiranud liituja õigust nõuda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikult või valdajalt leppetrahvi – liitujale või kliendile makstava leppetrahvi piiriks on kehtestatud määrusega 10% liitumistasust. Samas ei sätesta eeskiri piirmäära viivisintressi summale, mida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib nõuda liituja käest.


Kokkuvõttes mõjutavad eeskirja vastavad punktid lepingupoolte õiguste tasakaalu liituja kahjuks. Tallinna Linnavolikogu ja Maardu Linnavolikogu on mitte üksnes reguleerinud tsiviilõigusliku vastutuse küsimusi seaduslikkuse põhimõtet rikkudes, vaid on piiranud ühisveevärgi omaniku või valdaja vastutust tarbija kahjuks, mis on vastuolus ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadusega.


Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse alusel kehtestatud eeskirjas peavad kõik normid jääma seadusest tuleneva volituse raamidesse. Volitusnormi eesmärgiks on lahendada seaduses sätestamata liitumise küsimused valla- või linnavolikogu määrusega, arvestades kohalikku olukorda. Seejuures ei tohi kohalik omavalitsus nende küsimuste reguleerimisel ületada volitusnormi piire, minna vastuollu seaduse mõtte ja eesmärgiga või reguleerida küsimusi erinevalt seaduses sätestatust. Kõik põhiõiguste seisukohalt olulised küsimused peavad olema sätestatud seaduses.


Õiguskantsler on seisukohal, et ei kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ega ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadus ei anna alust liitumislepingu poolte vastutuse piiramiseks ja leppetrahvi piirmäära kehtestamiseks Tallinna ja Maardu vastavates eeskirjades ettenähtud viisil.


Maardu Linnavolikogu on oma määruse andmise aluse ehk volitusnormina viidanud  ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse sättele, mille alusel on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses tagada, et vee-ettevõtja ei kehtestaks ebamõistlikult suurt liitumistasu, arvestades kohalikke olusid. Kuid nimetatud seadusesäte annab kohaliku omavalitsuse volikogule õiguse kehtestada liitumistasu ülempiir, mitte aga liitumislepingu leppetrahvi ülempiir.


Õiguskantsler Allar Jõks palub märgukirjades Tallinna Linnavolikogu esimehele Toomas Vitsutile ning Maardu Linnavolikogu esimehele Hans Vinkmanile viia ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist reguleerivate volikogu määruste vastavad punktid kooskõlla põhiseaduse ning haldusmenetluse seadusega. Õiguskantsler ootab märgukirjadele vastust 20 päeva jooksul.