Õiguskantsler soovib prokuratuuri hinnangut Puiatu Erikooli vägivallajuhtumitele

 

NÄDALA SÜNDMUS 29. mai 2008

Õiguskantsler Indrek Teder saatis riigi peaprokurörile Norman Aasale pöördumise seoses Puiatu Erikooli õpilaste võimaliku väärkohtlemisega. Õiguskantsler esitas loetelu Puiatu Erikooli kaheksast töötajast ja nendega seotud väidetavatest vägivallaepisoodidest. Õiguskantslerile saabunud avalduste ja Puiatu Erikoolis läbiviidud kontrollkäigu alusel on õiguskantsleril tõusetunud kahtlus, et mitmete töötajate tegevuses võib esineda erinevate karistusseadustikus sätestatud kuritegude tunnuseid. Õiguskantsler palub riigi peaprokuröril kaaluda kriminaalmenetluse alustamise vajadust.

Õiguskantsleri poolt riigi peaprokurörile esitatud väidetavates vägivallaepisoodides on Puiatu Erikooli mitmed töötajad õpilasi löönud, sealhulgas rusikaga ning jalaga näkku ja kõhtu, samuti on õpilastele osaks saanud muid kehavigastusi. Mõnede töötajate poolt on väidetavalt esinenud õpilaste pidevat peksmist. „Rõhutan, et pean enda kohustuseks esitada prokuratuurile mulle teatavakssaanud vägivallakaebused, kuid on prokuratuuri hinnata, kas esineb kuriteotunnuseid või mitte. Õiguskantsleril puudub võimalus ja õigus viia läbi kriminaalmenetlust võimalike kuriteosündmuste osas ning tuvastada õpilaste ütluste õigsust samal tasemel nagu seda teeb politsei süüteomenetluses. Kriminaalmenetluse alustamine või mittealustamine on täiel määral uurimisorganite ja prokuratuuri pädevuses“, selgitas Indrek Teder.

Puiatu Erikooli kontrollkäigu raames vestlesid õiguskantsleri nõunikud ja kaasatud spetsialistid paljude kooli kasvandikega ning ka kooli personaliga. Vestlustes viitasid mitmed õpilased erinevatele vägivallajuhtumitele koolis ning muuhulgas ka asjaolule, et kooli personal rakendab õpilaste suhtes sageli kergekäeliselt ja põhjendamatult jõudu. Ka viitasid kooli kasvandikud juhtumitele, kus õpilastele ei pruukinud tagatud olla küllaldane abi või järelevalve. Õiguskantsler nentis pöördumises peaprokurörile, et Puiatu Erikooli õpilastelt saadud info väidetavate vägivallajuhtumite kohta on lünklik ja ei ole kõikidel juhtudel paraku piisavalt konkreetne. Õiguskantsleri nõunike ja ekspertide kontrollkäigu eesmärgiks ei olnud niivõrd konkreetsete vägivallajuhtumite uurimine, kui koolis valitseva olukorra tuvastamine laiemalt. Arvestada tuleb ka, et Puiatu Erikooli kasvandikud on alaealised, kelle võime seostada konkreetseid sündmusi kindla ajaraamistikuga võib olla tunduvalt nõrgem kui täiskasvanutel.

Siiski märkis õiguskantsler peaprokurörile saadetud pöördumises, et Õiguskantsleri Kantseleisse saabunud avalduste ja kontrollkäigul õpilastega läbi viidud vestluste alusel on õiguskantsleril tõusetunud kahtlus, et mitmete Puiatu Erikooli töötajate tegevuses võib esineda erinevate karistusseadustikus kirjeldatud kuritegude tunnuseid, nagu näiteks kehaline väärkohtlemine - teise inimese tervise kahjustamine, löömine, peksmine või valu tekitanud muu kehaline väärkohtlemine; samuti teise inimese eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda asetamine ja jätmine; ka võimuliialdus - ametialaseid ülesandeid täitva ametiisiku poolt erivahendi või vägivalla ebaseaduslik kasutamine (karistusseadustiku paragrahvides 121, 123, ja 291 sätestatud kuriteod). Õiguskantsler edastas temani jõudnud Puiatu Erikooli puudutavad avaldused ning õpilastega vestlemisel selgunud teabe peaprokurörile kriminaalmenetluse või -menetluste alustamise vajaduse kaalumiseks. Õiguskantsler palus peaprokuröril end teavitada nii kriminaalmenetluse või –menetluste alustamisest kui ka alustamata jätmisest.

12. mail tegid õiguskantsleri nõunikud ja sõltumatud eksperdid (lastepsühhiaatrid ja –psühholoogid) erakorralise etteteatamata kontrollkäigu Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavasse Puiatu Erikooli. Etteteatamata kontrollkäigu läbiviimise vajaduse tingisid mitmed õiguskantslerile kooli kasvandike poolt edastatud avaldused, samuti Puiatu Erikooli endiste ja praeguste töötajate pöördumised ning muu Õiguskantsleri Kantseleisse saabunud info, mille pinnalt tõusetus kahtlus, et Puiatu Erikoolis rikutakse õpilaste põhiõigusi ning ei järgita seadust ja hea halduse tava.

Kontrollkäike Puiatu Erikooli on õiguskantsler teinud korduvalt ka varasematel aastatel, näiteks detsembris 2003 ning viimati novembris 2007. Õiguskantsler on saatnud kontrollkäikude kokkuvõtted ning märgukirjad nii koolile, haridus- ja teadusministrile kui ka sotsiaalministrile. Ministritele saadetud märgkirjades on õiguskantsler toonud eraldi välja konkreetse ministri valitsemisala puudutavad probleemid Puiatu Erikoolis. Peamised 2007. aasta novembri kontrollkäigu tulemusel saadetud märgukirjad puudutasid eraldusruumi kasutamist, mõjutusvahendite kasutamist, laste suhtlemist lähedastega, erikooli dokumentatsiooni vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele, tervisekaitsenõuete järgimist koolis, lapse õigust tervise kaitsele jpm. Õiguskantsleri ettekirjutusi on nii Puiatu Erikool kui ka ministeeriumid seni arvestanud ebapiisavalt.