Õiguskantsler: riik peab vajadusel toetama lapsevanemaid õppevahendite muretsemisel

 


Õiguskantsler on seisukohal, et seadusandja peab tagama lastele võrdsed võimalused koolivahendite muretsemiseks olenemata nende vanemate majanduslikust olukorrast või laste erivajadustest.
Allar Jõks tervitab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamist nii, et riik toetaks edaspidi isikuid riiklikule õppekavale vastavate töövihikute, õpikute ja mu õppekirjanduse ning kunstiõppetarvete soetamisel.


Vastuses Eesti Lastevanemate Liidu avaldusele õppevahendite eest makstava tasu küsimustes märkis õiguskantsler, et seadusandja on asunud lahendama lapsevanemate poolt tõstatatud probleemi ning sätestama õppevahendite muretsemiseks mõeldud riiklikku toetust seaduse tasandil.


Õiguskantsleri hinnangul ei tähenda põhiseaduses sätestatud igaühe õigus haridusele iseenesest õigust tasuta õppevahenditele. Selle sätte eesmärk on tagada isikute juurdepääs üldharidusele läbi õppemaksu kehtestamise piiramise riigi ja kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolides. Riik peab tagama selle, et igaühel oleks võimalik haridust omandada. Igaühe õigus haridusele ei sisalda endas riigi kohustust varustada kõik õpilased vajaminevate õppevahendite ja muu sarnasega. Koolis käimisega seonduvate kulude katteks on seadusandja loonud laiaulatusliku sotsiaaltoetuste süsteemi.


Seega leiab õiguskantsler, et juhul, kui lapsevanema vahendid õppevahendite muretsemiseks ei ole piisavad, peab tal olema seaduses sätestatud võimalus selleks toetust saada. Näiteks on isikul õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimetulekutoetust, kusjuures sellist toetust makstakse kõrgendatud määras lapsi üksi kasvatavale isikule. Täiendavalt maksab riik kõigile lastele lapsetoetust ning koolis käivatele lastele ka koolitoetust. Märkimata ei saa jätta ka paljude kohalike omavalitsuste poolt omal algatusel makstavaid toetusi laste kasvatamiseks või koolitamiseks. 
 
„Riigi toetuse seadustamine õppevahendite muretsemiseks oleks senise laste-, pere-  ja koolitoetuste süsteemi oluline täiendus,“ ütles Allar Jõks. „Kuid lisaks juhtisin Riigikogu tähelepanu sellele, et ka erivajadustega õpilastel peavad olema teiste õpilastega võrdsed võimalused õppevahendeid saada,“ rõhutas õiguskantsler.
 
Märgukirjas Riigikogu kultuurikomisjonile tunnustas õiguskantsler Riigikogu menetluses olevat põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatust, mille tulemusel hakkaks riik toetama peale õpikute ka töövihikute, tööraamatute, muu õppekirjanduse ning kunstiõppetarvete soetamist. Samas palus õiguskantsler, et toetust õppevahendite muretsemiseks saaksid ka erivajadustega õpilased, kes ei ole võimelised eespool loetletud õppevahendeid tulenevalt oma erivajadustest kasutama. Ei praegu kehtiva seaduse ega ka kavandatava muudatuse kohaselt ei saa teatud erivajadustega õpilased toetust, mida riik on eraldanud õpikute, töövihikute ja tööraamatute soetamiseks, kasutada neile vajaminevate spetsiifiliste õppevahendite muretsemiseks. Riik on nende õpilaste osas jätnud oma kohustused täitmata, kuna ei toeta nende puhul hariduse reaalset võrdset kättesaadavust.
Seetõttu palus õiguskantsler märgukirjas kultuurikomisjonile viia põhikooli- ja gümnaasiumiseadus erivajadustega õpilaste toetamise osas põhiseadusega kooskõlla.