Õiguskantsler: Riigikogu peab viivitamatult arutama üle 65-aastaste töölt vabastamise põhjendatust

 


Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikogule ettekande, milles palub Riigikogul kohe analüüsida töölepingu seaduse sätteid, millega antakse tööandjale õigus vabastada 65-aastaseks saanud töötaja töölt ilma sisulise põhjuseta.  


Nimelt on tööandjal töölepingu seaduse kohaselt õigus lõpetada nii määramata kui ka määratud ajaks sõlmitud tööleping ennetähtaegselt, kui töötaja on saanud 65-aastaseks ja tal on õigus täisvanaduspensionile.


Sellega võetakse üle 65-aastastelt vanaduspenisoniks õigustatud isikutelt vallandamiskaitse.  Samas on vallandamiskaitse alla 65-aastastel vanaduspensioniks õigustatutel. 


Seega on töölepingu seadusega seatud võrreldavad isikute grupid vallandamiskaitse osas ebavõrdsesse olukorda: alla 65-aastastele on seadusandja andnud kõrgendatud vallandamiskaitse, üle 65-aastastele aga mitte.


Põhiseaduse kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed. Nii põhiseadusest, Riigikohtu lahenditest kui ka Euroopa õigusest tulenevalt tuleb sarnases olukorras olevaid isikuid kohelda võrdselt, ja seda eriti tööelus.


Isikute ebavõrdne kohtlemine on põhiseaduse ja Euroopa õiguse kohaselt lubatav ainult siis, kui selliseks kohtlemiseks on legitiimne eesmärk, näiteks soovitakse reguleerida tööjõuturu olukorda. Samuti peavad vahendid eesmärgi saavutamiseks olema proportsionaalsed.


„Minule teadaolevatest materjalidest ei ole võimalik näha ühtegi objektiivset põhjust, miks on vähendatud üle 65-aastaste kaitset vallandamise eest võrreldes nooremate täisvanaduspensioniealiste töötajatega“,  ütles Allar Jõks. „Seetõttu on mul tekkinud tugev kahtlus sellise regulatsiooni põhiseaduslikkuses. “


Ka sotsiaalminister Jaak Aab möönis vastuses õiguskantslerile, et ei ole legitiimset eesmärki, mis õigustaks üle 65-aastastelt töötajatelt kõrgetasemelise vallandamiskaitse äravõtmist.


Seetõttu palus õiguskantsler Riigikogul viivitamatult käsitleda töölepingu seaduse sätteid, millega võetakse üle 65-aastastelt isikutelt ära kõrgetasemeline vallandamiskaitse. Juhul, kui Riigikogu samuti leiab, et üle 65-aastastelt isikutelt kõrgendatud  vallandamiskaitse üldine äravõtmine ei ole objektiivselt millegagi põhjendatud, palub õiguskantsler Riigikogul viia töölepingu seaduse vastavad sätted viivitamatult põhiseadusega kooskõlla.


„Olen korduvalt juhtinud töösuhete alaste õigusaktide ettevalmistamise eest vastutavate  ministrite tähelepanu mitmetele probleemidele töölepingu seaduses. Sotsiaalminister on lubanud küsimused lahendada uues töölepingu seaduses, kuid minu andmetel ei ole uue töölepingu seaduse teksti veel olemaski. Seetõttu tuleb Riigikogul 65-aastaseks saanud töötajate õiguste kaitse töölepingu seaduse muutmisega tagada viivitamatult“, rõhutas Allar Jõks.
„Ma ei saa õiguskantslerina aktsepteerida olukorda, kus reaalselt ei võeta midagi ette niisuguste töölepingu seaduse sätete muutmiseks, millega võidakse ebaproportsionaalselt riivata isikute põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi. Isikute põhiõigused ja –vabadused tuleb tagada kohe“,  ütles õiguskantsler.