Õiguskantsler: Riigi Teatajas avaldamata linna või valla määrused ei kehti

Õiguskantsler Indrek Teder saatis kohalike omavalitsuste esindajatele ringkirja, milles juhib tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele. Ta toonitas, et alates 2013. aastast vastuvõetud määrused, mis ei ole Riigi Teatajas avaldatud, on tühised.

Ringkirja koostamise tingis õiguskantsleri sõnul asjaolu, et mitmed kohaliku omavalitsuse üksused ei suhtu tema hinnangul piisava tõsiduse ja hoolikusega linna või valla määruste avaldamise nõuetesse. Põhiseaduse kohaselt tuleb määrused avaldada ettenähtud korras ning täitmiseks on kohustuslikud üksnes nõuetekohaselt avaldatud määrused. Õiguskantsler palub kohalike omavalitsuste esindajatel üle vaadata nende omavalitsusüksuse määruste avaldamise praktika ning teha vajadusel vastavad muudatused.

Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul ei ole määruste nõuetekohane avaldamine pelgalt formaalsus, vaid tegemist on äärmiselt olulise õigusloome etapiga. „Ilmselt ei aduta, et määruse seaduses ettenähtud korras avaldamisest sõltub määruse jõustumine ja kehtivus,“ selgitas õiguskantsler Indrek Teder. Ta lisas, et määruste nõuetekohase avaldamata jätmisega võivad kaasneda tõsised riived kohaliku omavalitsuse elanike põhiõigustele ja keerulised õigusvaidlused kohaliku omavalitsuse korralduslikes küsimustes.

Alates 01.01.2013 jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuste kohaselt tuleb kõik peale kõnealust kuupäeva vastu võetud volikogu ja valitsuse määrused avaldada Riigi Teatajas. Kohalikele omavalitsustele jäeti määruste avaldamise ümberkorraldusteks aega 2,5 aastat. Riigi Teatajas avaldamata n-ö vana määrus (vastuvõetud enne 01.01.2013) on jõustunud ja kehtiv, kui täidetud on määruse vastuvõtmise ajal kehtestatud nõuded. Mõistagi peab aga ka selline määrus olema avaldatud ja kättesaadav, et puudutatud isikud saaksid tutvuda selles sisalduvate õigusnormidega. Õiguskantsler soovitab kõigil kohaliku omavalitsuse üksustel esitada hiljemalt selle aasta 1. juuniks ka kõik n-ö vanade määruste terviktekstid Riigi Teatajas avaldamiseks.

Ringkiri: kohaliku omavalitsuse üksuse määruste avaldamine