Õiguskantsler pöördus Riigikohtusse taotlusega tunnistada Tallinna linnaosavalitsuste piirkondlikeks ametiteks ümbernimetamine põhiseadusvastaseks

 

NÄDALA SÜNDMUS 6. mai 2009

Õiguskantsler Indrek Teder saatis täna, 6. mail Riigikohtule taotluse tunnistada Tallinna põhimääruse muutmise määrus osas, milles nähakse ette linnaosa valitsuse ja linnaosa vanema institutsioonide ümberkujundamine linnavalitsuse piirkondlikuks ametiks ja linnavalitsuse piirkondliku ameti juhatajaks, põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks.

Indrek Teder on seisukohal, et Tallinna Linnavolikogu läks Tallinna põhimääruse 19.02.2009 muudatustega linnaosade tegevust lõpetades ja linnaosa valitsusi linnavalitsuse piirkondlikeks ametiteks ümber nimetades vastuollu kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus annab omavalitsusele õiguse nii linnaosa moodustada kui ka selle tegevus lõpetada. Seaduse kohaselt on linnaosa moodustamise mõte ja eesmärk administratiivse territoriaalse dekontsentreerimise vajalikkuses. Seda seadusest tulenevat põhimõtet järgides saab omavalitsus linnaosade kaudu võimalikult kodanikulähedaselt, kiirelt ja paindlikult osutada elanikele avalikke teenuseid, kasutada avalikke vahendeid otstarbekalt ning kaitsta isikute põhiõigusi ja –vabadusi.

Omavalitsuse sisene ülesannete jaotamine asutuste vahel võib toimuda kahel viisil – valdkonnapõhiselt või territoriaalselt. Kui omavalitsus on otsustanud valida territooriumipõhise lähenemise, siis näeb seadus selleks ette osavalla või linnaosa moodustamise, mingi muu piirkondliku organi loomist seadus ette ei näe.

„Seega kui Tallinna linn tahab linna efektiivseks haldamiseks ja elanike heaks teenindamiseks jagada linna osadeks ja täita linna ülesandeid territoriaalselt ehk elupiirkondade põhiselt, siis tohib selleks seadusest tulenevalt moodustada linnaosi, aga mitte muid seaduses mittenimetatud piirkondlikke organeid“, selgitas Indrek Teder.

Õiguskantsler analüüsis, kas Tallinna põhimääruse muutmise ja linnaosade likvideerimisega on Tallinn loobunud ka territoriaalse dekontsentreerimise põhimõttest. Õiguskantsler võrdles Tallinna põhimäärust, mis näeb ette linnaosade olemasolu, põhimääruse muudatustega, mille kohaselt oleksid Tallinnas piirkonnad. Samuti analüüsis õiguskantsler Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõud, millega korraldataks Tallinna linnaosade valitsused ümber piirkondlikeks ametiteks.
„Võrdlusest tuli selgelt välja, et sisulisi muudatusi on vähe, peamiselt on tegemist organite nimetuste muutmisega. Lõpetatavate linnaosade ja loodavate piirkondade eesmärgid, ülesanded ja sisuline tegevus on väga sarnased. Seega ei näe ma mingit olemuslikku muutust võrreldes linnaosade mudeliga. Kavandatud muudatuste eesmärgid on toetamisväärsed ja parandavad omavalitsuse tegevust, kuid need on võimalikud ka linnaosade säilimise puhul“, rõhutas õiguskantsler.

Indrek Teder on seisukohal, et Tallinn ei ole linna põhimäärust muutes loobunud avalike ülesannete territoriaalselt dekontsentreeritud viisil osutamisest, seega ei oleks tohtinud lõpetada ka linnaosade tegevust. Linnavolikogu ei ole põhimäärust muutes ja linnaosi likvideerides järginud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses seadusandja poolt sätestatud raame, vaid on loonud oma – seadusega mittelubatud mudeli.

„Liiati ei ole linnaosasid ju sisuliselt ja olemuslikult kaotatud, vaid lihtsalt ümber nimetatud“, lisas Teder. „Põhiseadus kohustab omavalitsusi toimima seaduse alusel, seega tuleb reaalselt olemasolevad, kuid piirkondadeks nimetatud linnaosad siiski nimetada seaduses sätestatud õige nimega“.

Õiguskantsler esitas sama seisukoha Tallinna Linnavolikogule 3. aprillil saadetud ettepanekus, milles palus viia Tallinna põhimäärust muutev määrus põhiseadusega kooskõlla (vt ka pressiteadet õiguskantsleri ettepanekust http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=254&menuID=39)

„Tallinna Linnavolikogu otsustas oma 30. aprilli istungil mitte täita minu ettepanekut. Seetõttu ei näe ma alternatiivi Riigikohtusse pöördumisele. Omavalitsuse enesekorraldusõigus ei saa tähendada omavolilise korralduse õigust isegi mitte Tallinna võimule, kes hoolimata eesseisvatest valimistest peab lähtuma seadusest“, ütles Indrek Teder.

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected]

693 8423
50 18 793