Õiguskantsler menetleb koolides pikapäevarühmade eest tasu võtmise õiguspärasust

 

Õiguskantsleri Kantselei 20. oktoober 2009

Õiguskantsler Indrek Teder alustas menetluse, et selgitada, kas koolides pikapäevarühma tasuliseks tegemine on põhjendatud ning kooskõlas seadusega. Õiguskantslerit teeb murelikuks tendents haridusvaldkonnas, kus raha vähesusel on hakatud kehtestama lapsevanematele õiguslikult küsitavaid tasusid.

Indrek Teder soovib menetlusega juhtida ka ennetavalt tähelepanu, et laste huvid ja õigused on õiguskantsleri pideva tähelepanu all ning majandusraskusi ei saa leevendada laste õiguste järgimise arvelt.

Põhiseaduse kohaselt on õppimine kooliealistel lastel riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et õppimine on riigi ja kohalike omavalitsuste põhikoolides ja gümnaasiumides õppemaksuta. Õpilasel on õigus kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid.

Haridusministri määruses „Pikapäevarühma töökorralduse alused“ ei ole sätestatud, et lapse pikapäevarühmas osalemise eest võiks lapsevanemalt tasu nõuda. Määrus ei reguleeri ka küsimust, kelle pädevuses oleks tasu suuruse määratlemine. Määruse kohaselt võetakse õpilane üldjuhul pikapäevarühma vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Määrusest tulenevalt võib õpilase pikapäevarühma suunata ka tähtajaliselt alaealiste komisjoni otsuse alusel. Seega juhul, kui alaealiste komisjon otsustaks lapse saata kohustuslikus korras pikapäevarühma koolis, kus selle eest tuleb maksta tasu, on lapsevanem sunnitud tasu maksma sõltumata oma võimalustest või soovidest.

Laste õigustega seonduv temaatika on õiguskantsleri erilise tähelepanu all. Vastavalt õiguskantsleri seadusele võib õiguskantsler alustada menetluse talle laekunud teabe alusel omal algatusel. Õiguskantsler alustas menetluse ajalehes Postimees 14.10.2009 avaldatud artiklist „Koolid hakkasid pikapäevarühmade eest raha küsima“ lähtuvalt, kust nähtub, et mitmed Tallinna koolid on hakanud tasu küsima algklassilastele pakutavate pikapäevarühmade eest, sest palgafondis ei jätku enam õpetajatele raha. Näiteks tuleb Tallinna Inglise Kolled¾is pikapäevarühma eest tasuda kuni 500 krooni kuus. Samuti küsitakse alates sellest õppeaastast tasu pikapäevarühma eest Tallinna Pae Gümnaasium ning tasu suuruseks on 300 kuni 500 krooni kuus. Gustav Adolfi Gümnaasiumis tuleb lapsevanematel maksta pikapäevarühma eest 950 kuni 1250 krooni kuus, millele lisandub veel lapse söögiraha.

Õiguskantsler on alustatud menetluses saatnud teabe nõudmise selgituste saamiseks Tallinna Haridusametile. Muu hulgas soovib õiguskantsler teada, kui paljudes koolides ja kui suur tasu on pikapäevarühmade eest kehtestatud ning kas lapsevanematelt tasu küsimine üldhariduskoolide pikapäevarühmades osalemise eest on Haridusameti hinnangul kooskõlas põhiseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. Samuti palub õiguskantsler vastust küsimusele, kuidas peaks lapsevanem toimima olukorras, kus alaealiste komisjon on otsustanud suunata tema lapse pikapäevarühma, kuid vanemal puuduvad võimalused ja vahendid vastava pikapäevarühma tasu maksmiseks.

Õiguskantsler ootab ära Haridusameti vastuse, viib läbi õigusliku analüüsi ning kujundab seejärel oma õigusliku lõppseisukoha, kas tasu kogumine pikapäevarühmade eest on seaduslik, põhjendatud ja põhiseaduspärane või mitte.

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
693 8423
50 18 793