Õiguskantsler: laste ja lapsevanemate õigused lapse kooli valikul peavad olema kaitstud

 

NÄDALA SÜNDMUS 10. aprill 2008

Õiguskantsler Indrek Teder soovib juhtida Pärnu linna lapsevanemate tähelepanu, et juhul, kui lapse kooli määramisel rikuti nende õigusi, on neil õigus pöörduda õiguskantsleri poole või halduskohtusse.
Õiguskantsler ei saa rahul olla Pärnu Linnavalitsuse vastusega õiguskantsleri soovitusele, milles linnavalitsus kavatseb laste kooli võtmise põhiseadusvastast korda muuta alles järgmiseks õppeaastaks.
Õiguskantsler saatis eile Pärnu Linnavalitsusele järelepärimise, milles palub Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord viia põhiseaduse ja seadusega vastavusse viivitamatult.

„Pärnu Linnavalitsus on igal juhul kohustatud reaalselt ja sisuliselt tagama kõigi laste ja lapsevanemate seaduslike õiguste järgimise“, rõhutas õiguskantsler Indrek Teder. „Juhul, kui mõni Pärnu linna lapsevanem leiab, et tema õigusi on lapsele kooli määramisel rikutud, on tal õigus pöörduda halduskohtusse või esitada avaldus õiguskantslerile“. Õiguskantsler teavitas eile Pärnu Linnavalitsusele saadetud järelepärimises õiguskantsleri soovituse täitmise kohta linnavalitsust, et ta peab vajalikuks avalikult informeerida lapsevanemaid oma õiguste kaitse võimalustest.

Pärnu Linnavalitsus märkis õiguskantsleri soovitusele saadetud vastuses, et linn on praktikas taganud vanematele kooli valikul põhiseadusest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad õigused. „Minu hinnangul ei ole aga selge, kuidas järgiti isikute õigusi olukorras, kus laste kooli määramisel käituti seadusega otseselt vastuolus oleva korra järgi“, viitas Indrek Teder. „Laste ja lapsevanemate seaduslikud õigused peavad olema kaitstud ning nende võimaliku rikkumise korral peab lapsevanem teadma, et tal on võimalus toimunut vaidlustada“, selgitas õiguskantsler.

„Õiguskantsleri seadus ei sätesta järelevalvealusele asutusele võimalusi omal äranägemisel määratleda, millal ning millist osa õiguskantsleri soovitusest täita“, märkis Indrek Teder. „Nõustun, et olukorras, kus järgmiseks õppeaastaks on kõigile Pärnu linna lastele juba koolid leitud, oleks ebamõistlik tehtud valikuid muuta pelgalt seetõttu, et linna kehtestatud koolidesse vastuvõtmise kord on vastuolus põhiseaduse ja seadusega“, möönis õiguskantsler. „Kuid põhiseaduslikkus tuleb tagada kõige kiiremal viisil, seega tuleb linnavalitsusel õiguskantsleri soovituses nõutud muudatused oma määrusesse sisse viia kohe, mitte aga millalgi edaspidi ja arvestades, et muudatused jõustuksid järgmiseks õppeaastaks“, rõhutas Indrek Teder.
Õiguskantsler pöördus antud küsimuses Pärnu Linnavalitsuse poole esmakordselt juba 2007. aasta novembris ning seejärel ka teist korda. Seega olid linnal õiguskantsleri märkused hästi teada ning tahte olemasolu korral oleks olnud piisavalt aega laste kooli võtmise kord ka õigeaegselt põhiseadusega kooskõlla viia.

Õiguskantsler ei saa nõustuda ka Pärnu Linnavalitsuse seisukohaga, justkui annaks kooli direktorile selgesõnalise õiguse piirata vanemate valikuõigust ja otsustada isiku kooli vastuvõtmise üle vastav haridus- ja teadusministri määrus.
Haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“ sätestab, et isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale. Ühtlasi sätestab sama määrus, et kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub kooli teeninduspiirkonnas.

Õiguskantsleri selgituste kohaselt peab kool oma vastuvõtu korra kehtestamisel arvestama seadusest tulenevaid nõudeid. Kool on kohustatud õpilase vastu võtma siis, kui õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas ning kui koolis on vabu kohti. Kool võib õpilaste vastuvõtmiseks kehtestada täiendavaid nõudeid (eeskätt hariduslikke), kuid need ei tohi olla meelevaldsed ega ületada koolile seadusega antud pädevust. Kooli keeldumine lapse vastuvõtmisest ei saa olla meelevaldne juhul, kui koolis on vabu kohti.

Haridus- ja teadusministri nimetatud määrus aga reguleerib üheselt olukorda siis, kui lapsevanem on oma lapsele juba kooli välja valinud ning soovib lapse vastuvõtmist nimetatud kooli. Ükski kehtiv õigusakt ei anna kohalikule omavalitsusele õigust otsustada lapsevanema asemel, millisesse kooli vastuvõtmist peaks üldse taotlema. Ühelgi kooli direktoril ei ole õigust suunata õpilast omal valikul mõnda teise kooli siis, kui õpilast konkreetsesse kooli vastu ei võeta.

Seega on õiguskantsleri hinnangul väär Pärnu Linnavalitsuse arusaam ja õigustus, et põhiseadusvastase kooli võtmise korra vastuvõtmise tingis haridus- ja teadusministri määruse ebaselge sõnastus.

Õiguskantsler palus oma märtsikuus Pärnu Linnavalitsusele saadetud soovituses viia Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord kooskõlla põhiseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, samuti viia korra lisa vastavusse isikuandmete kaitse seadusega. Pärnu Linnavalitsus andis põhiseadusvastase korraga linna poolt moodustatud komisjonile pädevuse ilma lapsevanemate soovi arvestamiseta määrata, millistesse koolidesse lapsed astuvad juhul, kui lapsevanemate poolt algselt soovitud koolis ei ole piisavalt vabu kohti. Samuti sätestati õigus nõuda lapsevanematelt lapse kooli astumist puudutavas avalduses lapsevanemate töö- ja ametikoha andmete esitamist.