Õiguskantsler kutsub kokku inimõiguste kaitse nõukoja

20. veebruar 2019

 

Õiguskantsler kutsub kokku nõukoja, mille eesmärk on nõustada õiguskantslerit:

 

 • inimõiguste kaitse ja edendamise teemal,
 • inimõiguste olukorra jälgimisel lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseadusest ja rahvusvahelistest inimõiguste kaitse standarditest.

 

Nõukoja liikmeks ootame kandideerima inimesi, kellel on haridus või töökogemus järgmistes valdkondades:

 

 • eakate, laste ja noorte õiguste kaitse,
 • puuetega inimeste õiguste kaitse,
 • sotsiaalhoolekanne,
 • võrdne kohtlemine,
 • vägivallaennetus,
 • haridus ja teadus,
 • tervishoid,
 • geenitehnoloogia ja meditsiinieetika,
 • tööõigus,
 • isikuandmete kaitse,
 • rahvus ja keel,
 • religioon,
 • keskkond,
 • ränne.

 

Õiguskantsleri Kantselei hüvitab nõukoja töös osalemisega seotud transpordikulu. Nõukoja liikme töö on vabatahtlik.

 

Kandideerimiseks palume saata lühiarvamus (kuni 1800 tähemärki) selle valdkonna inimõiguste olukorra kohta, mida kõige paremini tunnete. Palume lisada oma elulookirjeldus ja kontaktandmed. Avaldusi ootame hiljemalt 1. märtsiks 2019 e-posti aadressil [email protected] või posti teel: NHRI, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193 Tallinn.

 

Nõukoja liikmete väljavalimisel juhindub õiguskantsleri moodustatud komisjon võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest.

 

Nõukoda koguneb esimest korda 26. märtsil 2019. Konkursil valituks osutunud nõukoja liikmed saavad kutse nõukoja avaistungile hiljemalt 11. märtsil 2019.  

 

Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressil [email protected].

 

*Õiguskantsler täidab alates 1. jaanuarist 2019 riikliku inimõiguste kaitse ja edendamise asutuse (National Human Rights Institution – NHRI) ülesandeid.