Õiguskantsler kontrollis kaitseväe pioneeripataljoni

Õiguskantsleri nõunikud tegi  16. juulil kontrollkäigu pioneeripataljoni. Kontrollkäigu tulemusena ei tuvastatud olulisi rikkumisi. Väikesema puudusena tuli vestlustest ajateenijate ja tegevväelastega välja, et pataljonis võetakse sõduri baaskursuse ajateenijate mobiiltelefonid hoiule, mida aga kehtiv õigus ei võimalda. Õiguskantsler tegi ettepaneku viivitamata ajateenijate mobiiltelefonid tagastada ning edaspidi telefone õigusvastaselt hoiule mitte võtta.

Kaitseväeteenistuse seaduse järgi on ajateenijatele lubatud isiklike side- ja elektroonikavahendite kasutamine, kui see ei sea ohtu ajateenijat ega teisi isikuid ja ei takista sõjaväelise väljaõppe läbiviimist ega teenistusülesannete täitmist.

Kuigi ajateenistuskohustuse täitmisega kaasneb paratamatult suhtlemisõiguse piirang ei tähenda see täielikku äralõikamist välismaailmast. Suhtlemise tagamiseks on kehtivas õiguses ette nähtud võimalus kasutada muuhulgas mobiiltelefoni. 1. jalaväebrigaadi ülema käskkirjaga on kehtestatud sisekorraeeskirja järgi on ajateenijatel elektrooniliste vahendite kasutamine lubatud vabal ajal ja puhkeajal kuni öörahu väljakuulutamiseni.

Mobiiltelefoni kasutamine selleks mitte ette nähtud ajal või kohas võib häirida väljaõpet, teenistusülesannete täitmist ning teatud juhtudel ohustada ka elu ja tervist (nt telefoniga rääkimine lõhkeaine vahetus lähetuses, telefon abil on võimalik tuvastada üksikvõitleja või üksuse asukoht maastikul jmt). Just seesuguste probleemide vältimiseks ongi kehtivas õiguses sätestatud ajateenijatele õigus mobiiltelefoni kasutada üksnes vabal ajal ehk ajal, mil õppetööd ei toimu. Seetõttu ei saa mobiiltelefoni õiguspärane kasutamine väljaõpet häirida ega takistada teenistusülesannete täitmist.

Õiguskantsleri seisukoht täismahus: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_pioneeripataljon.pdf