Õiguskantsler: kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada seadusevastaseid maksusoodustusi

 


Õiguskantsler Allar Jõks saatis Kuusalu Vallavolikogule ettepaneku viia põhiseaduse ja seadustega kooskõlla volikogu määrus, millega on kehtestatud täiendav maamaksusoodustus Kuusalu valla elanikele.  Kuusalu Vallavolikogu on täiendava maamaksusoodustuse kehtestanud ilma seadusliku aluseta, sest maamaksuseadus  niisugust maksusoodustust ette ei näe. Sellega kohtleb Kuusalu Vallavolikogu ebavõrdselt oma valla elanikke ja teisi Kuusalu maaomanikke.


Kuusalu Vallavolikogu andis 9. detsembril 2004. aastal määruse „Maamaksu kompenseerimise kord”, mille eesmärk on kompenseerida Kuusalu valla elanikele maamaksu tõusust tingitud toimetuleku vähenemine võrreldes 2004. aastaga. Maamaksu kompensatsiooni saab taotleda ainult Kuusalu valla rahvastikuregistrisse kantud elanik tema omanduses oleva Kuusalu vallas asuva maa eest. Taotlejale kompenseeritakse maamaks 100% ulatuses, mis ületab 2004. aastal kehtinud maamaksu.


„Kuigi maamaks tõusis kõigile Kuusalu maaomanikele, muudeti oma valla elanikele maksukoormuse tõus maksusoodustuseks nimetatava toetusega osavalt olematuks”, kommenteeris Allar Jõks. „Põhiseadus ei luba kohelda  inimesi ebavõrdselt lähtuvalt elukohast ning seadusest mittetuleneva maksusoodustuse tegemisega”, rõhutas õiguskantsler.


Allar Jõks asus seisukohale, et Kuusalu Vallavolikogu maamaksu kompenseerimist sätestav määrus on vastuolus põhiseaduse, maamaksuseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning sotsiaalhoolekande seadusega.


Maamaks on riiklik maks, mille sätestab maamaksuseadus, kus antakse ka volitusnorm maksusoodustuste tegemiseks. Maamaksuseadus annab kohalikule omavalitsusele võimaluse vabastada elamumaa maksust riikliku pensioni saajad ning represseeritud. Muid võimalusi maksusoodustuste sätestamiseks maamakseseadus ette ei näe. Kuna maamaks on riiklik maks, siis saab omavalitsus maksusoodustuse kehtestamisel tugineda üksnes maamaksu seadusele. 


Kuusalu maamaksu kompenseerimiseks ja toimetuleku soodustamiseks makstav toetus kvalifitseerub õiguskantsleri hinnangul olemuslikult maksusoodustuseks. Kuusalu Vallavolikogu on määrust välja andes rakendanud vääralt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse volitusnormi. Kuna maamaksuseadus ei näe ette sellise maamaksusoodustuse kehtestamist, on tegu seaduslikkuse nõude rikkumisega. Seaduslikkuse nõue eeldab, et kohalikule omavalitsusele on seadusega antud maamaksusoodustuse kehtestamiseks otsustuspädevus. Ka Kuusalu vallavolikogu ise tunnistab vastuses  õiguskantslerile, et kehtestatud on tõepoolest maamaksusoodustus. Põhiseaduse nõude kohaselt peab aga kohalik omavalitsus kõik küsimused lahendama vastavuses seadustega. 


„Vaadates Kuusalu maamaksusoodustuse tekkelugu, on näha, et vallas võeti maamaksu teema üles vastukaaluks Tallinna linna sammudele, mis eelistasid linnakodanikke ja panid löögi alla naabervaldadest pealinnas tööl käivad inimesed, nagu näiteks ühistranspordi ja parkimistasude soodustused linna elanikeregistris olevatele inimestele”, ütles Allar Jõks. „Tallinna pretsedent, kus asuti seadusevastaselt soodustusi tegema eesmärgiga meelitada inimesi elanikeregistrisse on andnud taunimisväärset eeskuju”, märkis õiguskantsler. „Niisugune seadusevastane ja ebavõrdset kohtlemist sisaldav praktika kohalikes omavalitsustes tuleb lõpetada”


Kuusalu Vallavolikogul on õiguskantsleri ettepaneku täitmiseks aega 20 päeva. Kui ettepanekut ei täideta, pöördub õiguskantsler Riigikohtusse taotlusega põhiseadusvastaste sätete kehtetuks tunnistamiseks.