Õiguskantsler: ka üle 65-aastane isik peab saama juhiloa kehtivusega 10 aastat

 


Õiguskantsler Allar Jõks saatis Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse direktorile ettepaneku kõrvaldada liiklusseaduse rikkumine ja väljastada ka üle 65-aastasele juhile juhiluba vastavalt liiklusseadusele kehtivusega 10 aastat.


Eesti Riiklik Autoregistrikeskus nõustus õiguskantsleri seisukohaga ning lubas õiguskantslerile antud vastuses, et asendab jooksvalt üle 65-aastaste mootorsõidukijuhtide 5-aastase kehtivusajaga juhiload 10-aastase kehtivusajaga juhilubade vastu. Juhilubade asendamisega seotud kulutused kannab ARK.


Õiguskantsler asus seisukohale, et Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) on tõlgendanud liiklusseaduse vastavaid sätteid meelevaldselt, mistõttu on ARK-i praktikas üle 65-aastasele isikule juhiloa väljastamisel esinenud vastuolu kehtiva õigusega. ARK on väljastanud üle 65-aastasele isikule juhiloa seaduses ettenähtud 10-aastase kehtivusaja asemel kehtivusega 5 aastat.


Liiklusseadus sätestab juhiloa kehtivuse üldnormina 10 aastat. Samas kehtestab liiklusseadus ka erinormi, mille kohaselt kehtib juhiluba lühemat aega, kui liiklusseaduse alusel kehtestatud nõuded seda ette näevad. Need kuni 01.06.2005 kehtinud nõuded kehtestas sotsiaalminister oma määrusega.


Nimetatud määruses olid kehtestatud üksnes nõuded terviseseisundile ning selle tõendamise tingimused ja kord. Määrus kehtestas, et üle 65-aastasel juhil kontrollitakse terviseseisundi vastavust nõuetele iga 5 aasta järel, kuid määruses puudusid sellised sätted, mis oleksid sidunud mootorsõidukijuhi terviseseisundi tõendamise kohustuse sageduse juhilubade kehtivusajaga.


Õiguskantsler palus nimetatud määruse tõlgendamise kohta selgitusi ka sotsiaalministrilt. Sotsiaalminister vastas õiguskantslerile, et määruse mõtteks ei ole üle 65-aastasele isikule juhiloa väljastamine viieks aastaks, vaid elanikkonna hulgas keskmisest halvema tervisega mootorsõidukijuhtide tõhusam tervisekontroll. Minister märkis, et kui üle 65-aastase isiku terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele, siis tema juhtimisõigus peatatakse, nagu ka liiklusseadus ette näeb.


Eelnevast tulenevalt leidis õiguskantsler, et sotsiaalminister ei kehtestanud üle 65-aastasele juhile juhiloa kehtivuse üldisest tähtajast lühemat tähtaega ning iga 5 aasta tagant nõutud tervisekontroll ei saanud olla  aluseks sellele, et juhiluba anti välja kehtivusega vaid 5 aastat. Seetõttu pöördus õiguskantsler ARK-i poole ettepanekuga väljastada üle 65-aastasele isikule juhiluba 10-aastase kehtivusajaga.


Eesti Riiklik Autoregistrikeskus nõustus vastuses õiguskantsleri ettepanekule Allar Jõksi seisukohaga ning teatas, et ARK on teinud kõik õiguskantsleri ettepaneku järgimiseks. ARK lubas õiguskantslerile antud vastuses, et asendab jooksvalt üle 65-aastaste mootorsõidukijuhtide 5-aastase kehtivusajaga juhiload 10-aastase kehtivusajaga juhilubade vastu ning juhilubade asendamisega seotud kulutused kannab ARK.


Õiguskantsler võttis küsimuse üle 65-aastasele isikule juhiloa väljastamisest menetlusse isikute avalduste alusel. Allar Jõks saatis menetluse käigus järelepärimised teabe ja selgituste saamiseks  majandus- ja kommunikatsiooniministrile, sotsiaalministrile ja ARK direktorile.


Lisaks ARK-le saadetud õiguskantsleri ettepanekule esitas õiguskantsler menetluse tulemusel kujundatud seisukoha  ka majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning teadmiseks sotsiaalministrile.