Õiguskantsler külastab inimõiguste päeval Ida-Virumaad

 

 Õiguskantsleri Kantselei 6. detsember 2010

Õiguskantsler Indrek Teder viib 9. – 10. detsembril läbi visiidi Ida-Virumaale.
Isikute põhiõiguste ja –vabaduste kaitse jälgimiseks teevad õiguskantsler ja tema nõunikud kontrollkäike mitmetesse asutustesse. Õiguskantsler kohtub Narva Humanitaargümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega ning tutvustab õiguskantsleri tööd. Toimub õiguskantsleri usalduslik vastuvõtt isikutele, kus inimesed saavad põhiõigusi ja –vabadusi puudutavates küsimustes õiguskantsleri poole pöörduda ning esitada avaldusi.
Isikute põhiõiguste kaitse Ida-Virumaal on õiguskantsleri prioriteetse tähelepanu all. Visiidiga soovib õiguskantsler ühtlasi avalikkuse tähelepanu juhtida 10. detsembril tähistatavale rahvusvahelisele inimõiguste päevale.
Indrek Teder annab ajakirjanikele PRESSIBRIIFINGU 10. detsembril kell 11.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis.

9. ja 10. detsembril kontrollivad õiguskantsler ja tema nõunikud isikute põhiseaduslike õiguste tagamist Narva Haiglas, Narva Sotsiaalabi Ametis, Narva Linnavara- ja Majandusametis ning mõnedes teistes asutustes.

Indrek Teder külastab 9. detsembril Narva Humanitaargümnaasiumi, kus toimuval kohtumisel õpilaste ja õpetajatega vahetatakse mõtteid Eesti põhiseadusliku korra, põhiseaduspatriotismi, õiguskantsleri tegevuse ja rolli üle ühiskonnas.

10. detsembril kell 9.00 – 11.00 toimub Narva Linnavalitsuses (Peetri plats 5, Narva) õiguskantsleri ja tema nõunike usalduslik vastuvõtt isikutele, kus inimesed saavad põhiõigusi ja –vabadusi puudutavates küsimustes õiguskantsleri poole pöörduda ning õiguskantslerile avaldusi esitada.

Visiidi lõppedes kohtub õiguskantsler Indrek Teder Narva Linnavalitsuses linnapea Tarmo Tammistega.

10. detsembril tähistab maailm rahvusvahelist inimõiguste päeva. Sel päeval 1948. aastal ÜRO Peaassamblees vastuvõetud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon on olnud inspiratsiooniallikaks kõikidele hiljem väljatöötatud inimõiguste konventsioonidele. Inimõiguste ülddeklaratsioon tunnistas esimest korda inimõiguste universaalsust ning kujundas seeläbi inimõiguste kaitseks ettevõetavaid tegevusi üle kogu maailma. Tinglikult võib inimõiguste päeva nimetada ka inimese õiguste päevaks, sest selle päevaga tähistatakse igaühe õigusi, mis seonduvad inimeseks olemisega. Inimõiguste ülddeklaratsiooni esimese artikli järgi sünnivad kõik inimesed oma väärikuselt ja õigustelt võrdsete ja vabadena.

Eesti põhiseadus kannab tugevalt inimõiguste kaitse ideed. Põhiseaduse II peatükk annab kaasaegse ja mahuka isikute põhiõiguste ja vabaduste loetelu. Sellega pakub Eesti põhiseadus isikutele Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni või Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga võrreldavat kaitset. Alates 1991. aastast on Eesti Vabariik ühinenud paljude ÜRO ja Euroopa Nõukogu inimõigusalaste lepetega, mis on vastavalt põhiseadusele Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.

Õiguskantsler Indrek Teder tähistab inimõiguste päeva sel aastal visiidiga Ida-Virumaale kui põhiõiguste kaitse vajaduse seisukohalt ühte õiguskantsleri töös prioriteetsesse maakonda.

Lisateavet inimõigustest ja näiteid õiguskantsleri varasemast tegevusest

Lugupeetud ajakirjanikud!

Õiguskantsler Indrek Teder annab PRESSIBRIIFINGU 10. detsembril kell 11.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5, I korrus).
Õiguskantsler teeb esialgse kokkuvõtte Ida-Virumaa visiidi tulemustest, vastab teie küsimustele ning annab soovi korral lühiintervjuusid.

Pressibriifingule tulekust palun teada anda:

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
693 8423
50 18 793