Õiguskantsler: Haridus- ja Teadusministeerium peab kontrollima, et noortelaagrites ei rikutaks laste õigusi

 


Õiguskantsler saatis haridus- ja teadusministrile märgukirja, milles nõuab ulatuslikku sisulist järelevalvet noortelaagrites toimuva üle.


Märgukirjas Mailis Repsile leiab õiguskantsler, et noorsootöö seadus kohustab Haridus- ja Teadusministeeriumi teostama riiklikku sisulist järelevalvet noortelaagrite tegevuse üle,   mitte kontrollima üksnes noortelaagrile tegevusloa andmise eelduseks olevaid tingimusi. Kui ministeerium on väljastanud noortelaagritele tegevusload, peab ta noorsootöö seaduse kohaselt hiljem ka kontrollima, kas tegevus laagrites toimub vastavalt loa saamise tingimustele.


Nii seadusest  kui ka ministeeriumi tegevust reguleerivatest  õigusaktidest lähtuvalt oleksid ministeeriumi ametnikud pidanud lahendama ka Jõgeva Vallavalitsuse kaebust 2004. aasta suvel kahes noortelaagris väidetavalt asetleidnud vahejuhtumite kohta. Ühes noortelaagris keelduti esialgu vahetusse vastu võtmast lastekodulapsi põhjendusel, et lastekodulapsed ei allu korrale ja tekitavad laagris probleeme. Teises aga karistati lapsi kinnisesse ruumi paigutamisega Ministeeriumipoolse järelevalve teostamata jätmisega jättis ministeerium täitmata talle seadusega pandud kohustuse.


2004. aasta augustis pöördus Jõgeva Vallavalitsus palvega laagrites toimuva üle järelevalve teostamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. Ministeerium saatis aga ise järelevalvet teostamata avalduse edasi ühele noortelaagri pidajale. Laagri pidaja vastusest avaldajale nähtub, et noortelaagris hoiti lapsi suletud ruumis kinni ning piirati nõnda nende liikumisvabadust. Teist noortelaagrit puudutava osa kaebusest jättis Haridus- ja Teadusministeerium aga üldse tähelepanuta - noortelaagri pidajaga kaebuse osas ühendust ei võetud ja ei antud ka mingit vastust avaldajale.


Õiguskantslerile menetluse käigus antud vastuses leidis minister Toivo Maimets, et  noortelaagri õppe- ja kasvatustegevuse üle puudub Haridus- ja Teadusministeeriumil perioodiliselt läbiviidava kompleksse järelevalve nõue ning seega ei ole ministeerium kohustatud teostama noortelaagrite üle sisulist järelevalvet.


Õiguskantsler jäi aga seaduse ja õigusaktide analüüsi tulemusel seisukohale, et ministeerium peab teostama sisulist järelevalvet noortelaagrite üle nende tegutsemise ajal, see tähendab  mitte kontrollima üksnes tegevusloa andmise aluseks olnud tingimusi, nagu kasvatajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele ja tegevuskava vastavust nõuetele, vaid tegema laiaulatuslikku järelevalvet noortelaagri õppe- ja kasvatustegevuse üle. Ministeeriumi kui noortelaagri tegevusloa väljastaja ja riikliku järelevalvaja ülesanne on tagada, et laste õigusi ei rikutaks ning ei kasutataks kasvatustegevuses ebasobivaid meetodeid, nagu näiteks laste kinnisesse ruumi sulgemine. Õiguskantsler rõhutas märgukirjas ministrile, et ministri määrusega kehtestatud konkreetse järelevalve korra puudumine ei vabasta ministeeriumi noorsootöö seadusest tulenevast järelevalve kohustusest. Seega oleks Haridus- ja Teadusministeerium pidanud lahendama avaldaja muret sisuliselt ehk teisisõnu tegema ka ise järelevalvet avalduses esitatud asjaolude selgitamiseks, aga mitte piirduma vaid kaebuse edastamisega.


Õiguskantsler tõdes märgukirjas ministrile heameelega, et menetluse käigus jõuti minister Toivo Maimetsaga siiski ühise arusaamani noortelaagrite tegevuse üle toimuva riikliku järelevalve olulisusest ning et Haridus- ja Teadusministeeriumi 2006. aasta tööplaani on lülitatud järelevalve korra väljatöötamine. Samuti arutati noortelaagrite temaatikat käesoleva aasta 31. märtsil toimunud kohtumisel ministeeriumi, õiguskantsleri, Eesti noorsootöö Keskuse ja noortelaagrite korraldajate esindajatega.


Õiguskantsler avaldas minister Mailis Repsile lootust, et väljatöötatud korra alusel riikliku järelevalve läbiviimine aitab edaspidi vältida olukordi, kus noortelaagris aset leidnud lapse õiguste rikkumised jäävad ilma vajaliku tähelepanu ja tagajärgedeta.