Õiguskantsler: haigekassa peab teenuse kvaliteeti hindama ka enne lepingu sõlmimist

Õiguskantsler Indrek Teder analüüsis omal algatusel õendusabi ehk hooldusraviteenuse rahastamise mõju teenuse kasutajate põhiõigustele. Ta leidis, et haigekassa on sõlminud ravi rahastamise lepinguid hindamata eelnevalt piisavalt kõikide pakkujate teenuse kvaliteeti. Tederi hinnangul kahjustab selline toimimine teenust vajavate inimeste õigusi.

Seaduse järgi peaks haigekassa juba enne lepingute sõlmimist silmas pidama pakutavate tervishoiuteenuste kvaliteeti. Seni on haigekassa jätnud piisavalt hindamata, kas kõik tulevased lepingupartnerid on võimelised otstarbeka rahakasutuse juures võimalikult head kvaliteeti pakkuma. Tederi arvates ei piisa üksnes sellest, et haigekassa hindab tervishoiuteenuse kvaliteeti lepingu täitmise käigus. Tema hinnangul peab haigekassa ravikindlustuse seaduse järgi ravikvaliteeti silmas pidama juba teenusepakkuja valikul.

Haigekassa on lähtunud eeldusest, et ravi rahastamisel peab eelistama haiglavõrgu arengukava haiglaid. Õiguskantsleri hinnangul aga ei tulene seadusest haigekassale teatud haiglate eelistamise kohustust sõltumata nende osutatava teenuse kvaliteedist. Ravikindlustuse seadusega on vastuolus eelistada teatud haiglaid üksnes seetõttu, et nad on saanud varem raha, näiteks struktuuritoetusi, taristu arendamiseks. Õiguskantsleri kogemus õendus- ehk hooldusravihaiglate kontrollimisel näitab ka, et teenuse kvaliteetsust ei saa ühegi teenuseosutaja puhul eeldada.

Hooldusravihaiglates on probleemiks näiteks patsiendi vabaduse ebaseaduslik piiramine, patsiendi kehtiva nõusolekuta teenuse osutamine, töötajate ebapiisav keeleoskus, arstide kättesaadavus, ravimite käitlemisnõuete mitte järgimine jne. „Õendusabi kvaliteedi parandamine on põhiõiguste seisukohalt oluline küsimus. Haigekassal on selleks kasutada otsene rahaline hoob,“ ütles õiguskantsler Indrek Teder.

Õiguskantsler Indrek Teder soovitas haigekassal põhiõiguste ja –vabaduste paremaks tagamiseks korraldada, et õendusabi rahastamise lepingu saamine sõltuks alati sellest, millisel tasemel teenust asutus suudab pakkuda. Ta selgitas, et õiguskantsleri kontrollkäigud õendusabi- ehk hooldusravihaiglatesse on näidanud, et ainuüksi olmetingimused, seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamine ja toitlustamise kord erinevad asutuseti oluliselt. Lisaks peab õiguskantsler vajalikuks, et haigekassa avaldaks objektiivsed võrdlusandmed oma lepingupartnerite ravikvaliteedi kohta, et patsient saaks teadlikumalt valida, millise tervishoiuasutuse teenust haigekassa kulul kasutada.