Õiguskantsler esitas Riigikogule ettepanekud Lauri Laasi, Priit Toobali ja Urbo Vaarmanni saadikupuutumatuse äravõtmiseks

Õiguskantsler Indrek Teder saatis Riigikogule ettepanekud anda nõusolek Riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt, Priit Toobalilt ja Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

Õiguskantsler tutvus Lauri Laasi, Priit Toobali ja Urbo Vaarmanni kriminaaltoimikute materjalidega, samuti nende kolme kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus läbiviidud jälitusmenetluse jälitustoimiku ning jälitustoiminguteks loa andmise materjalidega. Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule teeb õiguskantsler riigi peaprokuröri taotluse alusel Riigikogule ettepaneku saadikupuutumatuse äravõtmiseks, välja arvatud juhul, kui süüdistuse esitamine oleks poliitiliselt erapoolik või muul põhjusel ilmselgelt põhjendamatu. Õiguskantsler ei tuvastanud nimetatud aluste esinemist.

Õiguskantsler Indrek Teder rõhutas, et kuna tema pädevuses ei ole hinnata kogutud tõendeid, ei võta ta seisukohta küsimuses, kas kahtlustatavad on pannud toime riigi peaprokuröri taotluses kirjeldatud teod. Teder märkis, et ka Riigikogu ei otsusta Lauri Laasi ja Priit Toobali suhtes süüdistusakti koostamiseks ning Urbo Vaarmanni kriminaalmenetluse jätkamiseks nõusoleku andmisel nende süüdioleku küsimust. „Vastavalt põhiseadusele ei tohi kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus,“ ütles õiguskantsler Indrek Teder.

Riigikogule ettepanekut tehes ei tohi õiguskantsler väljuda riigi peaprokuröri taotluses esitatud kahtlustuse sisust. Juhul kui Riigikogu otsustab anda loa Riigikogu liikme kohta süüdistusakti koostamiseks või tema osas kriminaalmenetluse jätkamiseks, kehtib see vaid konkreetse kuriteo ja selle asjaolude suhtes, mida on ettepanekus käsitletud. Riigikogu uut nõusolekut ei ole siiski vaja samade asjaolude pinnalt kuriteo kvalifikatsiooni muutmise, süüdistusakti muutmise või uue süüdistusakti koostamise korral.