Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega

 

NÄDALA SÜNDMUS 19. september 2008

Õiguskantsler Indrek Teder esineb teisipäeval, 23. septembril Riigikogu ees ametiaja esimese aastaettekandega.
Õiguskantsler käsitleb Eesti riigi igikestvust kui ülimat õiguslikku väärtust ja põhiseaduse alusväärtust; peatub Euroopa Liidu õiguse ja Eesti põhiseaduse suhetel; kõneleb sisejulgeoleku, korrakaitse ja õigusemõistmise probleemidest ning riigi ja omavalitsuste kohustustest isikute põhiõiguste tagamisel; õiguskantsleri kui alandava kohtlemise ennetusasutuse tegevusest ning mitmetest teistest teemadest.

Õiguskantsleri 2007. aasta trükitud ülevaade kajastab Allar Jõksi juhitud õiguskantsleri institutsiooni viimase täistööaasta tegevust.

Õiguskantsler Indrek Teder märgib ülevaate avapöördumises, et aastaülevaade on väärt lugemine. Ülevaade haarab endasse õiguskantsleri ühe aasta töö olulised kaasused, kus on tuvastatud rikkumine. Indrek Teder rõhutab, et õiguskantsleri institutsioon ja õiguslikud raamid sellele on järjepidevad ja samad. 2008. aasta 10. märtsil ametisse astunud õiguskantsler Indrek Teder aastaaruande koostajana kasutab ühtlasi ära võimaluse seeläbi avada ka oma õiguslikke rõhuasetusi ja veendumusi.

Suulises ettekandes Riigikogu ees peab Indrek Teder oluliseks 2007. aasta töö õiguslikust analüüsist tõukudes keskenduda olulisel määral ka olevikule ja tulevikule õiguskantsleri pilgu läbi.

Õiguskantsler peatub Eesti omariikluse igikestvusel kui ülimal õiguslikul väärtusel ning põhiseaduse alusväärtusel. Oluline on, et riik on olemas inimese jaoks ning tema õiguste ja vabaduste kaitseks. Inimene on prioriteetne riigi ees, rõhutab õiguskantsler.

Õiguskantsler puudutab julgeoleku ja korrakaitse probleeme ning sõltumatu ja mõistliku tähtaja põhimõttest lähtuva õigusemõistmise vajadust.

Pikemalt käsitleb Indrek Teder Lissaboni lepingu ja Euroopa Liidu õiguse ning Eesti põhiseaduse suhteid. Olles küll Euroopa ühtsust pooldav riik, peaks Eesti ometi vältima arusaama, et Euroopa Liidu õiguse domineerimine on absoluutne, väidab õiguskantsler. Eesti peab Euroopa Liidu reeglistikus olema tunduvalt aktiivsem oma rahvuslike huvide ja põhiseaduse kaitsel ja mitte vaikiv paipoiss, ütleb Indrek Teder. Õiguskantsler tõstatab parlamendi ees küsimuse, et vajame paremat koostööd ja hoobasid Euroopa õiguse ja põhiseaduse analüüsimisel ning Eesti põhiseaduse aluspõhimõtete kaitsmisel.

Samuti käsitleb õiguskantsler riigi terviklikkuse vajadust ning riigi ja omavalitsuste koostöö kohustust isikute põhiõiguste tagamisel, nagu näiteks ühistranspordi korraldamisel.

Indrek Teder peatub õiguskantslerile rahvusvahelistest nõuetest tuleneval ning parlamendi poolt seadusega antud kohustusel olla piinamise, julma ja inimväärikust alandava kohtlemise riiklik ennetusasutus ja kontrollida inimõiguste olukorda asutustes, kus isikute vabadus on suuremal või vähemal määral piiratud.

Õiguskantsler püstitab oma ettekandes järelduse, et Eesti peab olema perfektne põhiõigusi järgiv riik, kui soovime eksisteerida igikestvana. Seetõttu ei saa ka õiguskantsler teha põhiõiguste ja -vabaduste valdkonnas mitte mingeid mööndusi ega järeleandmisi.

Indrek Teder andis 1. septembril Riigikogule üle õiguskantsleri 2007. aasta tegevuse ülevaate. Õiguskantsleri seadusest tulenevalt esineb õiguskantsler Riigikogu ees ülevaatest tuleneva suulise ettekandega.

Õiguskantsleri 2007. aasta tegevuse ülevaade on kättesaadav õiguskantsleri kodulehelt aadressil http://www.oiguskantsler.ee/?menuID=17

Lugupeetud ajakirjanikud!
Indrek Tederi ettekanne on Riigikogu 23. septembril kell 10.00 algava istungi teine päevakorrapunkt (vt päevakord
http://www.riigikogu.ee/?page=tk_nadal&op=ems&tk_day=2008-09-22&choice=TK&u=20080919154707)
Indrek Teder on valmis vastama teie küsimustele Riigikogus vahetult kohe peale esinemist.
Ettekande kirjaliku teksti leiate peale esinemist õiguskantsleri kodulehelt aadressil http://www.oiguskantsler.ee/?menuID=17

Kontakt:
Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
693 8423
50 18 793