Õiguskantsler: esikohale tuleb seada pensioni ja toetust saavate isikute õigused

 

NÄDALA SÜNDMUS 3. veebruar 2009

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et vaidlus kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel omavalitsuse põhiseaduslike tagatiste üle ei tohi kahjustada isikutele põhiseaduse või seadusega antud õigusi pensioni ja toetuse saamisel.
Juhul, kui omavalitsus leiab, et talle seadusega pandud kohustused seoses pensionide kättetoimetamisega on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega, on omavalitsusel õigus pöörduda Riigikohtu poole taotlusega tunnistada vastavad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.
See ei võta aga omavalitsuselt vaidluse kestel kohustust raha väljamaksmiseks nendele isikutele, kes on oma pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse palunud kohaliku omavalistuse arvele kanda.

„Kõigepealt on oluline, et riiklike pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel oleksid esikohale seatud pensioni ja toetust saavate isikute õigused“, rõhutas Indrek Teder.

Põhiseaduse järgi on põhiõiguste adressaadiks ehk põhiõigussuhte kohustatud pooleks kogu riigivõim, sealhulgas ka kohalik omavalitsus. Vaidlus kohaliku omavalitsuse ja riigi keskvõimu vahel kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatiste üle ei tohi kahjustada isikutele põhiseaduse või seadusega antud õigusi. Kui seadusandja on isikule ühe võimalusena ette näinud õiguse kanda oma pension või toetus kohaliku omavalitsuse arvele, siis peab selle õiguse realiseerimine ka praktikas võimalik olema. Seega tuleb õiguskantsleri hinnangul kohalikel omavalitsustel leida võimalus, kuidas maksta raha välja nendele isikutele, kes soovivad oma pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse kohaliku omavalistuse arvele kanda.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus täita seadust ja leida võimalus, kuidas isikutele nende pensionid ja toetused välja maksta. Kui konkreetse kohaliku omavalitsuse volikogul tekib kahtlus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku garantiid riivava regulatsiooni põhiseaduspärasuse osas, siis on tal põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse järgi õigus esitada Riigikohtule taotlus kontrollida õigustloova akti vastavust põhiseadusele. Seaduse järgi võib kohaliku omavalitsuse volikogu esitada Riigikohtule taotluse tunnistada väljakuulutatud, kuid jõustumata seadus või jõustumata Vabariigi Valitsuse või ministri määrus põhiseadusega vastuolus olevaks või jõustunud seadus, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus või selle säte kehtetuks, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

„Seega juhul, kui mõni kohalik omavalitsus leiab, et talle seadusega pandud kohustused seoses pensionide kättetoimetamisega on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega, on selle kohaliku omavalitsuse volikogul õigus pöörduda Riigikohtu poole taotlusega tunnistada nimetatud sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks“, selgitas Indrek Teder.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 23.11.2008 jõustunud muudatuste rakendamisega kaasneva kohalike omavalitsuste garantii riive intensiivsus võib erinevate kohalike omavalitsuste puhul olla erinev. Seetõttu ei pea õiguskantsler tõhusaks enda võimalusi hinnata abstraktselt kohalike omavalitsuste põhiseaduslike tagatiste riive proportsionaalsust. Lisaks ei ole õiguskantsleri menetluse eesmärgiks dubleerida olemasolevaid ja efektiivsemaid õiguskaitsevahendeid.

Kohalikele omavalitsustele on põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadusega antud õigus pöörduda oma põhiseaduslike tagatiste kaitseks Riigikohtusse. Taotlusega Riigikohtu poole pöördumine on Indrek Tederi hinnangul antud juhul kõige efektiivsem õiguskaitsevahend kohaliku omavalitsuse jaoks, kes leiab, et tema põhiseaduslikke tagatisi on rikutud.

„Rõhutan aga, et omavalitsuse ja riigi vaheline vaidlemine ei tohi samal ajal kahjustada isikute põhiõigusi raha kättesaamisel“, lisas õiguskantsler.

Õiguskantsler kujundas oma seisukoha, vastates Riigikogu liikme Karel Rüütli kirjalikule küsimusele seoses riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 23.11.2008 jõustunud muudatuste põhiseaduspärasusega.