Õiguskantsler: Elektroonilise side faktide kogumine sideettevõtete poolt ei ole eraldi võetuna Põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsleri poole pöörduti avaldusega, milles paluti kontrollida elektroonilise side seaduse  paragrahvi 111 põhiseaduspärasust. Õiguskantsler on seisukohal, et elektroonilise side faktide (NB! telefonikõne, e-kirja või muu elektroonilise suhtluse sisu ei talletata) kogumine ei ole eraldi võetuna Põhiseadusega vastuolus, ent nende andmete hoidmise, juurdepääsupiirangute, kasutamise ja väljastamise tingimused võivad vajada karmistamist.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul tuleb siiski ka sidefaktide säilitamisesse suhtuda täie tõsidusega. „Teadmine, et elektroonilise suhtlemise fakte säilitatakse sideettevõtetes, võib samuti inimeste käitumist ja suhtlemismustreid piirata ning suunata. See aga võib kitsendada väljendusvabadust, eraelu puutumatust ja muid õigusi, mida Põhiseadus kaitseb. Samale järeldusele jõudis ka Euroopa Liidu kohus,“ nentis Madise.

„Kellele, millisel juhul ja eesmärgil andmeid antakse ning milleks neid kasutada tohib, tuleb üksikasjalikult läbi kaaluda. Ühelt poolt peame kindlustama raskete kuritegude ärahoidmise ja avastamise, kui kuritegevuse planeerimine on kolinud osalt internetti peab ka riik saama sellele vastata; ent samal ajal tuleb kaitsta inimeste õigusi ja vabadusi ja kindlalt vältida võimukandjate kuritarvitusi. Asjakohased kontrolli- ja tasakaalumehhanismid on olemas, need peavad jõudma seadusesse ja ka avalikkus peab neid teadma ja mõistma“, toonitas õiguskantsler.

Lisaks on õiguskantsleri arvates vaja, et täitevvõim hindaks ja analüüsiks täiendavalt küsimusi, mis seonduvad menetluslike garantiide piisavusega andmete kogumise ja säilitamise protsessis sideettevõtja poolt. Selle raames on kindlasti oluline hinnata ka sideteenuse osutajate senist praktikat oma kohustuste täitmisel, võimalikke toimunud andmete ebaseadusliku kasutamise juhtumeid või muid kuritarvitusi jne.

Justiitsminister on lubanud õiguskantslerile elektroonilise side andmete säilitamise riigisisese regulatsiooni põhiseaduspärasuse tervikanalüüsi läbiviimist ja edastamist esimesel võimalusel.

Õiguskantsleri põhjalikumat seisukohta saab lugeda:

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskan...