Õiguskantsler edastas Riigikogule ettekande ausa poliitilise konkurentsi tagamise kohta

13. juuni 2019

 

Demokraatlik poliitiline konkurents peab olema aus. Erakondade tegevusele seatud kohustuste, piirangute ja keeldude eesmärk on anda valimistel kandideerijatele võrdsed võimalused ning tagada nende tegevuse läbipaistvus.

Õiguskantsler Ülle Madise: „Piirangud ja keelud saavad eesmärki täita vaid siis, kui need on vajalikud, mõistlikult täidetavad ja nende täitmine on kontrollitud. Piirangute ja keeldude rikkumisele peab saama reageerida võimalikult kiiresti, et vähendada ebaseadusliku tegevuse mõju valimistulemusele. Keelatud võtete kasutamise tagajärgi valimistulemusele pole enam võimalik tagasi pöörata. Ebaselge regulatsioon ajendab piire kompama, seab ausad kandidaadid ebavõrdsesse olukorda ning naeruvääristab õiguskuulekat käitumist.“

Lähtudes õiguskantslerini jõudnud valimistega seotud probleemidest palub õiguskantsler Riigikogul kaaluda järgmisi muudatusi erakonnaseaduses, valimisseadustes ja teistes valimiste korraldamise aluseks olevates õigusnormides:

  • kaotada ajalised piirangud poliitilisele välireklaamile ning säilitada vaid aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimisjaoskonnas ja selle lähiümbruses;
  • paluda oma liikmete kaudu Eesti Rahvusringhäälingu nõukogul ühtlustada valimisdebattides osalemise kord Eesti Rahvusringhäälingu kanalites;
  • kaaluda valimistel osalevatele erakondadele kehtestatud kautsjoninõude põhjendatust;
  • korrastada valimisringkondade suurus Riigikogu valimistel;
  • tagada mittetulundusühingutele õigus osaleda poliitilises debatis ja nende kampaaniategevuse rahastamise läbipaistvus.

 

Ettekande kogutekst: Ausa poliitilise konkurentsi tagamisest