Õiguskantsler asus hindama Tallinna Linnavolikogus ja Riigikogus linnaosade kaotamise asjus tehtud muudatuste põhiseaduspärasust

 

NÄDALA SÜNDMUS 23. veebruar 2009

Õiguskantsler Indrek Teder asus kontrollima Tallinna Linnavolikogus vastuvõetud linnaosi kaotava määruse seadustele ja põhiseadusele vastavust.
Samuti kujundab Indrek Teder seisukoha soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muudatuste põhiseaduspärasuse osas, millega Riigikogu keelas Tallinnal linnaosade kaotamise valimiste aastal.

Indrek Teder peab vajalikuks meenutada, et õiguskantsler ei saa ega taha sekkuda poliitvõitlusse, vaid annab oma õigusliku põhjendatud seisukoha peale õigusliku analüüsi läbimist.

Tallinna linna põhimääruse muudatuste osas koostab õiguskantsler vastuse kodanikeühendustele ja 12-le tema poole pöördunud Riigikogu koalitsioonipoliitikule. Õiguskantsler saatis täna avaldustega tema poole pöördunutele teate menetluse alustamisest. Riigikogus vastuvõetud seadusemuudatuste osas peab õiguskantsler andma vastuse 20 Keskfraktsiooni liikme esitatud arupärimisele.

„Õiguskantsleri õiguslik seisukoht saab sündida õigusliku analüüsi tulemusel ja mitte üleöö. Õiguskantslerina saan seega anda oma hinnangu antud poliittegevusest sündinud õigusnormide põhiseadusele vastavuse osas peale õigusliku menetluse lõppemist“, ütles Indrek Teder. „Õiguskantsler ei sekku päevapoliitikasse vaid on piltlikult väljendudes tasakaalustaja, mitte nö puusalt õiguslike seisukohtade tulistaja. Püüan oma õigusliku seisukoha kujundada võimalikult kiiresti“.

„Kõik avaliku võimu organid, sealhulgas valitud esinduskogud, peavad oma tegevuses silmas pidama, et neile usaldatud võim ei saa olla eesmärk omaette“, rõhutas õiguskantsler. „Kogu avaliku võimu tegevus peab olema kantud ideest tegutseda riigi ja rahva hüvanguks, järgides põhiseaduses sätestatud põhimõtteid.“
Õiguskantsleri hinnangul nõuab põhiseadus, et seadusandja järgiks olulisuse põhimõtet, mis muuhulgas tähendab kohustust otsustada kõik põhiseaduse seisukohalt olulised küsimused, ka valimistesse puutuva ise ega delegeeriks nende lahendamist kas otseselt või kaudselt täidesaatvale võimule. Samuti nõuab põhiseadus, et riik austaks kohaliku omavalitsuse iseotsustusõigust kohaliku elu korraldamisel, muuhulgas kohaliku omavalitsuse sisemise organisatsiooni kujundamisel. Nii riik kui ka kohalik omavalitsus peavad järgima seadusereservatsiooni printsiipi ja pidama kinni demokraatia põhimõttest tulenevast arusaamast, et olulisi muudatusi ei tehta vahetult enne valimisi. Avalik võim on kohustatud järgima head õigusloome tava, olgu selleks siis õigusloome protsessi menetlusnõuete korrektne järgimine või õigusaktide õigusselge süsteem.

„Need on vaid mõned olulisemad põhiseadusest tulenevad elementaarsed põhimõtted, mida nii riigi kui ka Tallinna võimupoliitikutel ei maksaks unustada“, sedastas Indrek Teder. „Vabariigi aastapäeva eelõhtul tahan väga loota, et juhtunu annab võimalust teha otsustavaid järeldusi Eesti riigi õigusloomeprotsessi kvaliteedi ja põhiseaduslikkuse edasiseks parandamiseks“.