Õiguskantsler: alaealisele tervishoiuteenuse osutamiseks peab olema lapsevanema nõusolek

 

NÄDALA SÜNDMUS 17. märts 2009

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et alaealisele koolis tervishoiuteenuse osutamisel peab selleks igakordselt olema lapsevanema nõusolek. Haridusasutustes alaealistele tervishoiuteenuse osutamine lapsevanematelt kogu õppeajaks võetud määratlemata ulatusega nõusoleku alusel on seadusvastane. Õiguskantsler soovitas Tervishoiuameti peadirektoril ebaseadusliku praktika lõpetamiseks teavitada haridusasutusi alaealistele arstiabi andmise õiguslikust alusest.

Õiguskantsler menetles Räpina Ühisgümnaasiumis 7-aastasele lapsele hambaraviteenuse osutamise juhtumit ilma lapse ja tema seadusjärgse esindaja tahtest olenemata. Kooliarsti sõnul oleksid alaealise vanemad pidanud koolile esitama avalduse selle kohta, kui tervishoiuteenust ei soovita. Samuti oli koolis küsitud esimesse klassi astuvate laste vanematelt üldist nõusolekut lapsele hambaraviteenuse osutamiseks.

Isikute õigused ja kohustused tervishoiuteenuste tarbimisel määrab võlaõigusseadus (VÕS 41. peatükk). Seaduse kohaselt on lepingulise tervishoiuteenuse osutamisel kaks väga tähtsat lähtekohta – teavitamiskohustus ja nõusoleku saamise kohustus (VÕS § 766). Tervishoiuteenuse osutaja peab patsienti teavitama tema läbivaatamise tulemustest, tervise seisundist ja haigustest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja sellega kaasnevatest ohtudest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Piiratud teovõimega patsiendi puhul kuuluvad teavitamisse ja nõusoleku andmisse puutuvad õigused patsiendi seaduslikule esindajale. Patsienti ennast tuleb vajalikest asjaoludest ja tehtud otsustest teavitada mõistlikus ulatuses. Tsiviilõiguslikult on alla 18-aastasel isikul (alaealisel) piiratud teovõime (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 lõige 2). Seega esindab alaealisi õigussuhetes tema seaduslik esindaja, kelleks on üldiselt tema vanem.

Kuna järelevalve teostamine tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle on Tervishoiuameti pädevuses (tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 60), pöördus õiguskantsler Tervishoiuameti peadirektori poole palvega läbi viia hambaraviteenuse osutaja tegevuse kontroll Räpina Ühisgümnaasiumis. Muuhulgas palus õiguskantsler erilist tähelepanu pöörata alaealise ja/või tema vanema nõuetekohasele teavitamisele tervishoiuteenuse osutamisest. Õiguskantsler palus ka järelevalveorgani seisukohta, kas etteulatuvalt ja määratlemata ulatuses lapsevanematelt võetud ravinõusolek on kehtiv ning kuidas on sellisel juhul täidetud teavitatud nõusoleku saamise kohustus.

Tervishoiuameti peadirektori Üllar Kaljumäe poolt õiguskantslerile antud hinnangul ei ole Räpina Ühisgümnaasiumi lapse hambaravi juhtumis võimalik kinnitada, et hambaravile eelnes lapse seadusliku esindaja nõusolek. Lapse hambaravikaardis ei olnud piisavalt infot, mis oleks olnud küllaldaseks tõendiks selle kohta, et alaealise patsiendi seaduslikud esindajad on saanud piisavat ja asjakohast teavet lapse terviseseisundi ja osutatava tervishoiuteenuse kohta ning et nad on andnud oma teadva nõusoleku lapsele tervishoiuteenuse osutamiseks. Tervishoiuametile selgitusi andnud arsti kinnitusel täidavad esimesse klassi astunud lapse vanemad terviseinfo lehed, kuhu saab märkida, kas lapsevanem nõustub, et lapsele osutatakse hambaravi teenuseid. Selline ajaliselt määratlemata nõusolek ei vasta Tervishoiuameti peadirektori hinnangul võlaõigusseaduses sätestatud teavitamise kohustuse põhimõttele. Isiku terviseseisund on ajas muutuv, seega on muutuv ka isiku vajadus tervishoiuteenuse järele. Isiku teavitamine peab toimuma iga kord uuesti, kui tervishoiutöötaja teeb kindlaks patsiendi terviseseisundi ja tervishoiuteenuse osutamise vajaduse. Kokkuvõtvalt asus Tervishoiuamet seisukohale, et osutades tervishoiuteenuseid Räpina Ühisgümnaasiumis aset leidnud viisil, ei ole täidetud seadusliku esindaja poolt antud eelneva teadva nõusoleku nõue.

Tervishoiuameti hinnangul on üks põhjus, miks patsiendi teavitamine ja tema ravimiseks nõusoleku küsimine tekitab jätkuvalt probleeme, ebapiisav regulatsioon seadusandluses ning tervishoiuteenuste osutamist otseselt reguleerivad seadused vajaksid selles osas täiendamist. Tervishoiuamet peab õiguskantslerile saadetud vastuses oma ülesandeks vastavate seadusemuudatuste algatamiseks ettepanekute esitamist Sotsiaalministeeriumile lähiajal.

Mulle teadaolevalt on ka teistes haridusasutustes levinud praktika, kus kooli õpilaste nimekirja kantud laste vanematelt võetakse määratlemata kestuse ja ulatusega nõusolek tervishoiuteenuste osutamiseks koolis kogu alaealise õppeajal. Selline regulatsioon on kindlas vastuolus võlaõigusseaduse sätetega, kuna võimaldab tervishoiutöötajatel alaealistele osutada mistahes tervishoiuteenuseid ilma nende nõusolekuta või tervishoiuteenuse olemust ja riske selgitamata“, märkis Indrek Teder.

Alaealistele kas koolis või mujal osutatavate tervishoiuteenuse puhul tuleb kindlasti saada kõigiks sekkumisteks igakordselt vanema nõusolek“, rõhutas õiguskantsler. „Nii ÜRO lapse õiguste konventsioonist kui ka võlaõigusseadusest tulenevalt tuleb tervishoiuteenuse osutamisega seonduvatest asjaoludest alati ka last teavitada niivõrd, kuivõrd ta on võimeline edastatud teabest aru saama ja selle põhjal iseseisvaid otsuseid langetama. Juhul, kui alaealine omab piisavat küpsust kaalumaks vastutustundeliselt tervishoiuteenusega seonduvaid poolt- ja vastuväiteid, omab siduvat jõudu selle alaealise poolt iseseisvalt tehtud otsus tervishoiuteenuste saamise osas“, lisas Indrek Teder.

Eesmärgiga lõpetada tänasel päeval rakendatav ebaseaduslik praktika, soovitas õiguskantsler Tervishoiuameti peadirektoril teavitada haridusasutusi alaealistele osutatavate tervishoiuteenuste osutamise õiguslikust alusest.

Õiguskantsler menetles küsimust omaalgatuslikult Postimehes 04.02.2009 avaldatud artikli põhjal http://www.postimees.ee/?id=77811, millest nähtuvalt osutati Räpina Ühisgümnaasiumis alaealisele hambaravi ilma lapsevanema nõusolekuta.

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected]

693 8423
50 18 793