Õiguskantsler Ülle Madise tegi Riigikogule ettepaneku lahendada väikebussivedusid korraldavate ettevõtjate põhiseadusevastase maksustamise probleem

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia käibemaksuseaduse § 30 lõige 3 ja lõike 4 punkt 3 Põhiseadusega kooskõlla. Ettepaneku üle otsustamiseks on Riigikogul aega 20 päeva.

Käibemaksuseaduse § 30 lg 3 ja lg 4 p 3 on vastuolus põhiseaduse §-ga 12, sest pole loogilist, õiglast ja kaalukat põhjendust sellele, miks taksoveoteenuseks kasutatavalt sõiduautolt ja selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt lubatakse sisendkäibemaks täies ulatuses maha arvata, kuid ühenduse tegevusloa alusel tasuliseks sõitjateveoks kasutatava M1 kategooria väikebussi puhul kehtib sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang. Sisendkäibemaks lubatakse täies ulatuses maha arvata ka M2 ja M3 kategooria busside puhul. Väikebussiga tasulist sõitjatevedu korraldavate ettevõtjate ebasoodsam maksustamine ei vasta käibemaksu neutraalsuse põhimõttele, mille järgi tuleb samal tegevusalal, kuid eri vormis tegutsevaid ettevõtjaid kohelda ühetaoliselt.

Põhiseaduslikkuse järelevalve algatamise ajendiks oli pöördumine osaühingult, kes pakub ühenduse tegevusloa alusel hotellitransfeeri jm tasulist sõitjateveoteenust 9-kohalise väikebussiga ja keda koheldakse käibemaksu kogumisel põhjendusteta halvemini kui takso- või bussiveoteenuse osutajaid. Taksoveoloa alusel korraldatav tasuline sõitjate vedu ja ühenduse tegevusloa alusel korraldatav vedu suuremate bussidega on seaduses hinnatud maksustamise seisukohast samalaadseks. Pole ühtki mõistlikku põhjust kohelda halvemini neid väheseid ettevõtjaid, kes kasutavad turul nõutud tasulise sõitjate veoteenuse osutamiseks väikebussi, mitte taksot ega suurt bussi.

Taksoveoloa väljastab kohaliku omavalitsuse üksus vedudeks valdavalt selle linna või valla territooriumil. Taksoveoloa saamiseks tuleb paigaldada taksomeeter ja täita muid nõudeid, mis ei oleks  väikebussiga tellimusvedusid tegeva ettevõtja jaoks vajalikud ega õiglased. Ühenduse tegevusloa alusel tehakse väikebussiga vedusid sarnaselt suurtele bussidele. Ka väikebussiga tasulist sõitjateveo teenust pakkuvate ettevõtjate jaoks on väikebuss ettevõtluse kese.

Tasuliseks sõitjateveoks väikebusse kasutavate ettevõtjate ühetaoline käibemaksustamine taksosid ja suuri busse kasutavate ettevõtjatega ei too kaasa tõsist kuritarvituste ohtu. Tasuliseks sõitjateveoks ühenduse tegevusluba taotlev isik peab olema hea maine ja finantsseisundiga, samuti määrama veokorraldaja, kel omakorda on hea maine ja finantsseisund. Veokorraldaja pädevuse saamiseks peab olema läbitud koolitus, mis on aeganõudev ja seotud kuludega. Samuti peab ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja täitma omakapitali nõudeid. Eelkirjeldatud nõuete täitmine on piisavalt tülikas ja aeganõudev isiku jaoks, kes soovib tegevusluba saada pelgalt sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangust vabanemise eesmärgil, kuid tegelikult tasulise sõitjateveoga ei tegele.

Käesolevas ettepanekus on keskendutud üksnes neile sõitjateveo ettevõtjatele, kes korraldavad tasulist sõitjatevedu ühenduse tegevusloa alusel väikebussidega. Taxify, Uber ega teised traditsioonilisest taksoveoteenusest erinevad teenused ega neid osutavad ettevõtjad selle ettepanekuga hõlmatud ei ole. 

 

Ettepaneku täistekst: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_1_riigikogule.pdf