Õiguskantsler Ülle Madise: Spordiklubide üleminekutasu rakendamisel tuleb lähtuda lapse parimatest huvidest

Õiguskantsler algatas lapsevanemate pöördumistest lähtudes arutelu, kas lapse spordiklubi vahetamisel on õigustatud küsida üleminekutasu. Arutelus osalesid mitmed spordialaliidud, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Olümpiakomitee ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Arutelude kokkuvõttena tegi õiguskantsler soovitused üleminekutasude rakendamisel, kui lapsed vahetavad spordiklubi:

  • selgitada kõigi last ja noort mõjutavate otsuste, toimingute ja tegevuste puhul välja lapse huvid ning pidada just neid otsuste tegemisel kõige tähtsamaks;
  • tagada lapsele ja noorele võimalus treenida ja võistelda ka klubidevahelise üleminekuvaidluse ajal;
  • mitte kasutada lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel lapse õiguseid lepingu tagatisena või mõjutusvahendina;
  • selgitada lapsevanematele spordiklubi ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisel lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, sh üleminekutasu põhimõtteid;
  • nõustada lapsevanemaid lapse ja noore vajadustele ning võimetele vastava spordiharrastuse kujundamise küsimustes;
  • töötada spordialaliidus välja lapse huvide kaitse parimad tavad ning neid vajadusel kaasajastada.

Ka lapsevanemad peavad lapse spordiharrastust ja treeninguid käsitlevates otsustes seadma esikohale lapse huvid ning hülgama oma isiklikud ambitsioonid. Lapse täisväärtusliku arengu, sealhulgas nüüdisaja vajadustele vastava haridustaseme huvist tuleb lapsevanemal lähtuda ka lapse ja noore nimel lepingu, sealhulgas profilepingu sõlmimisel. Lapsevanem peab lapsele ja noorele arusaadaval viisil selgitama lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Õiguskantsleri Kantseleis toimunud kohtumistel kaaluti ka võimalust kehtestada üldise hea tava raames vanuse alampiir, millest nooremate laste puhul üleminekutasu põhimõtet ei rakendata.  Alaliitude hinnangul pole vanuse ühtse alampiiri kehtestamine võimalik, põhjendades seda spordialade spetsiifikaga. Et üldse omada võimalust professionaalsesse sporti siirduda, tuleb näiteks iluvõimlemise ja võistlustantsuga alustada juba 4-aastaselt. 10 aastane laps on sel puhul alaga tegelenud juba 6-7 aastat.

Õiguskantsler kutsub alaliite kriitiliselt hindama oma määrustikes kehtestatud vanuse alampiire, et tagada üleminekutasusüsteemi proportsionaalsus koosmõjus lapse treenimisse panustatud ajaga. Lapsele peab jääma õigus vahetada spordiala, -klubi ja treenerit liigsete formaalsete ning mitteformaalsete barjäärideta.

Õiguskantsleri seisukoha kogutekst: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/%C3%9Cleminekutasud%20laste%20ja%20noorte%20spordis.pdf