Õiguskantsler Ülle Madise palub riigikogul tagada omavalitsuste volikogude liikmete õigused

ERR, 14. mai 2019

Õiguskantsler Ülle Madise kutsub riigikogu üles muutma seadusi selliselt, et oleks tagatud kohalike omavalitsuse volikogudesse kuuluvate kõigi saadikute õigused, näiteks võimalus osaleda volikogu komisjonide töös ning oma õiguste kaitseks ka kohtusse pöörduda.

"Kui volikogu liikme õigusi rikutakse, ei saa ta oma õigusi tõhusalt kaitsta, sest tal ei ole võimalik pöörduda kohtusse. Palun Teil kaaluda volikogu liikmete õiguste kaitseks vajaliku seadusemuudatuse algatamist," ütleb Madise riigikogu põhiseaduskomisjonile saadetud kirjas.

Madise leiab, et volikogu liikmel peaks olema õigus pöörduda halduskohtusse omavalitsusstruktuuris tekkivate õigusliku iseloomuga vaidluste lahendamiseks, kui valla- või linnavolikogu või -valitsus kahjustab teadlikult volikogu liikme õigusi ning haldusorganisisene kaebemenetlus ei taga volikogu liikme jaoks piisavalt tõhusat kaitset.

Õiguskantsleri sõnul on volikogude liikmed esitanud talle pöördumisi, mis valdavalt on olnud seotud volikogu liikme õigusega kuuluda vähemalt ühte volikogu komisjoni ja õigusega saada oma kirjalikule küsimusele valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt vastus seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.

"Õigusriigis kehtib põhimõte, mille järgi kõigile, kellel on õigused ja kohustused, tuleb tagada nende erapooletu rakendamine. Õigusriigi põhimõtte oluline osa on õiguskindlus, mis muudab õiguskorra usaldusväärseks. See põhimõte kehtib ka avaliku võimu organisatsiooni sees. Õiguskord ei ole piisavalt usaldusväärne, kui põhiseadusliku institutsiooni - kohaliku omavalitsuse - esinduskogu liikmele seadusega ettenähtud õigust ei ole praktikas võimalik teostada, sest puudub erapooletu organ, mis volikogu liikme staatusest tulenevaid õigusi suudaks maksma panna," tõdeb õiguskantsler.

Madise toob välja, et riigikogu liikmete tarbeks on selline regulatsioon põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses kehtestatud ning seetõttu võiks seadusandja kehtestada sarnase regulatsiooni ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete jaoks.

Ta viitab ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta artiklile 7, mille lõike 1 järgi peavad valitud kohalike esindajate töötingimused võimaldama neil vabalt oma ülesandeid täita.

"Palun kaaluge volikogu liikmele halduskohtusse kaebuse esitamise õiguse andmist. Pean sellist lahendust soovitatavaks, sest see aitab tõhustada (esindus)demokraatia toimivust ning volikogu liikmete õiguste kaitset," ütles Madise oma kirjas, lisades, et volikogu liikme kohtuliku kaebeõiguse võib ette näha kas halduskohtumenetluse seadustikus (HKMS) või kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS).

Madise viitas, et esitas samasuguse seisukoha ka 2017. aasta detsembris riigikogu eelmisele koosseisule seoses riigikogu liikmete arupärimisega, kuid siis parlament ikkagi seadusemuudatuseni ei jõudnud.

Olukord, kus kohaliku omavalitsuse volikogu ei nimeta volikogu moodustatud komisjonidesse opositsioonilisi volikogu liikmeid, on juhtunud näiteks Narvas, Kohtla-Järvel ja Viimsis.