Õiguskantsler Ülle Madise: kedagi ei vabasta vastutusest tema ametikoht või valijate mandaat

Õiguskantsler kontrollis Eesti Keskerakonna fraktsiooni palvel kriminaalmenetluse seadustiku § 141 kooskõla põhiseadusega.

Põhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei vabasta vastutusest tema ametikoht või valijate mandaat. 

Ametiisiku saab ametist kõrvaldada üksnes kohtu otsusel. Sõltumatu kohtulik kontroll peab muu hulgas tagama, et linna- ja vallajuhte ei kõrvaldataks ametist poliitilistel motiividel.  Kohtulahendi saab edasi kaevata, see tähendab, et seda kontrollib vajadusel kõrgema astme kohus.

Kohus teeb kindlaks ametist kõrvaldamise aluse olemasolu: annab selge põhistatud hinnangu, miks ta on seisukohal, et isik võib edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid või edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust. Seega peab kahtlustuses esitatud kuritegu olema seotud täidetavate ametiülesannetega ja ametis jätkamisest tingitud oht usutav.

„Leian, et KrMS § 141, lubades ametist kõrvaldada linnapea või vallavanema ja volikogu liikme, on põhiseadusega kooskõlas. Normi rakendamine on põhiseaduspärane siis, kui ametist kõrvaldamine on tõepoolest vajalik selleks, et ära hoida tunnistajate mõjutamist, tõendite rikkumist või muul viisil kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise takistamist või kui on alust arvata, et kahtlustatav jätkab kuritegude toimepanemist,“ kirjutas õiguskantsler Ülle Madise Eesti keskerakonna fraktsioonile saadetud vastuses.

Õiguskantsleri seisukoha täistekst: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskan...