Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule Kalev Kallo saadikupuutumatuse äravõtmiseks

Riigikogu, 14. mai 2019

 

Austatud Riigikogu,

Vastavalt Põhiseaduse §-le 76 ja § 139 lõikele 3 teen Riigikogule ettepaneku Riigikogu liikme Kalev Kallo saadikupuutumatuse äravõtmiseks. Riigikogu nõusolekut on vaja Kalev Kallo suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Selle ettepaneku tegemine ega saadikupuutumatuse võimalik äravõtmine ei tähenda, et Riigikogu liige on kuriteos süüdi ega peata tema volitusi Riigikogu liikmena. Süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel Riigikogu liikme volitused lõpevad.  

Kalev Kallole on esitatud süüdistus järgmiste kuritegude toimepanemises:

 

1) Hillar Tederilt Edgar Savisaarele altkäemaksu vahendamine (KarS § 296 lg 1);

2) Edgar Savisaare poolt suures ulatuses altkäemaksu võtmisele kaasaaitamine (KarS § 294 lg 2 p 4 - § 22 lg 3);

3) Hillar Tederi poolt suures ulatuses altkäemaksu andmisele kaasaaitamine (KarS § 298 lg 2 p 3 - § 22 lg 3),

4) Hillar Tederi poolt Edgar Savisaare esinduses MTÜ-le Eesti Keskerakond suures ulatuses keelatud annetuse tegemisele kaasaaitamisne ning keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamine (KarS § 4021 lg 1 - § 22 lg 3).

Mainitud „suur ulatus“ tähistab Karistusseadustiku § 121 kohaselt rahasummat, mis jääb 40.000 ja 400.000 euro vahele. Kalev Kallole süüks pandavate kuritegude täpsemad asjaolud on välja toodud õiguskantsleri kirjalikule ettepanekule lisatud riigi peaprokuröri taotluses.

Kohtuistungid algasid Harju Maakohtus 2017. aasta juunis. Süüdistus esitati 8 füüsilisele ja ühele juriidilisele isikule. Üks inimene on praeguseks kokkuleppemenetluses süüdi mõistetud ja kahe inimese suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud. Ülejäänud isikute suhtes menetlus jätkub, järgmised kohtuistungid on kavandatud 16.-19. juunini k.a.

Vastavalt Kriminaalmenetluse seadustiku § 3826 lõikele 2 tutvub õiguskantsler vajaduse korral kriminaaltoimiku materjaliga, kuid ei hinda seejuures kogutud tõendeid. Riigikogule võib jätta ettepaneku tegemata ja riigi peaprokurörile taotluse põhistatult tagastada üksnes juhul, kui Riigikogu liikmele süüdistuse esitamine olnuks või tema suhtes kohtumenetluse jätkamine oleks ilmselgelt põhjendamatu. Õiguskantsler hindab materjale tervikuna, et tuvastada võimalik täitevvõimu kuritarvitamine, inimese tagakiusamine vmt.

 

Austatud Riigikogu,

Selle kriminaalasja materjalide ja jälitustoimikuga, sh jälitustoimingute lubadega tutvumisel ei ilmnenud ühtegi niisugust asjaolu, mis seaks kahtluse alla esitatud põhjendused kriminaalmenetluse jätkamiseks. Pole alust kahtlustada, et kriminaalmenetluse alustamine või konkreetselt Kalev Kallole süüdistuse esitamine oleks toimunud mõnel ebakohasel, näiteks poliitilisel motiivil.

Riigikogule ettepaneku tegemisel ei anna õiguskantsler hinnangut süüdistatava süü olemasolu ega selle tõendatuse kohta. Ka Riigikogu ei otsusta Kalev Kallo süü küsimust, kui annab nõusoleku tema suhtes eelkirjeldatud asjaoludel kohtumenetluse jätkamiseks. Vastavalt PS § 22 lõikele 1 ei tohi kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Tänan.