Õiguskantsler Ülle Madise: õiguskantsleri institutsioon muutmist ei vaja

ERR, 5. november 2018

Õiguskantsler Ülle Madise ütles, et õiguskantsleri institutsioon ei vaja muutmist, nagu pakkus Riigireformi Sihtasutus esmaspäeval avaldatud ettepanekutes.

Riigireformijad tegid ettepaneku, et riigikohtu koosseisus tuleks luua alaliselt toimiv eraldiseisev ja eraldiseisvalt formeeritav põhiseaduskolleegium. Samuti võiks nende ettepaneku kohaselt viia konstitutsioonilisse jurisdiktsiooni sisse individuaalkaebuste instituut.

Ülle Madise ütles ERR-ile, et Eesti põhiseaduslikkuse järelevalve süsteem on end hästi tõestanud, eraldi põhiseaduskohtunike jaoks pole aga piisavalt koormust ning see tuleks kunstlikult tekitada. "Täna ei ole teada, et mõni põhiseaduslikkuse järelevalve kahtlus oleks jäänud kontrollimata. Hästi toimiva süsteemi kulukamaks ja keerulisemaks muutmise asemel tasuks lisaraha leida hoopis politsei ja kohtusüsteemi tugevdamiseks," kommenteeris Madise.

Riigireformijad arvavad ka, et õiguskantsleri ametkond tuleks muuta ümber klassikaliseks ombudsmani ametkonnaks. Samuti, et soolise võrdõiguslikkuse voliniku mõiste, nimetus ja pädevus tuleks integreerida õiguskantsleri ametkonda võrdsusombudsmanina. Reformijate hinnangul tuleks lõpetada ka õiguskantsleri osalemine valitsuse istungitel ja kabineti koosolekutel. See seab riigireformijate hinnangul nende sõltumatuse kahtluse alla.

Madise märkis, et ka õiguskantsleri institutsioon on end hästi tõestanud ning rahvusvahelises võrdluses on see silmapaistvalt hea lahendus. "Mitme ametikandja, sh ombudsmani ülesanded on meil pandud ühte tugevasse institutsiooni. Kui Soomes ja Rootsis on õiguskantsler ja ombudsmanid eraldi, siis meil on koos. Nii on mõistlik," vastas Madise Riigireformi sihtasutuse ettepanekule.

"Õiguskantsler aitab inimesi tasuta, vajadusel Riigikohtuni välja. Kui aidata ei saa, siis selgitame ausalt, miks. Teiste riikide praktika näitab, et põhiseaduskohus lükkab enamiku kaebusi sisuliste põhjendusteta tagasi. Kui õiguskantseri poole pöördumiseks pole advokaati vaja, siis otse Riigikohtusse minnes ilmselt on," lisas Madise.

Madise rääkis, et õiguskantsleri sõltumatus ei olene sellest, kas osaletakse valitsuse istungitel. "See on tõhus viis inimeste õiguste rikkumist vältida ja saada tööks vajalikku infot. Õiguskantsleri sõltumatust ei piira see kuidagi. Valitsuse oma samuti mitte, õiguskantsler poliitikasse ei sekku," kinnitas Madise.

Madise kinnitas oma ametiaja kogemuse alusel, et õiguskantsleri tööd on mõistnud nii Taavi Rõivase kui ka Jüri Ratase juhitud valitsus, olgugi, et mõlema algatusi on tulnud vaidlustada. "Märksa sagedamini on olnud võimalik õiguskantsleri töölauale jõudnud mured valitsuses üles tõsta ja siingi saan kinnitada: ministrid võtavad neid märkusi väga tähelepanelikult arvesse. Koostöös valitsuse ja riigikoguga on hulk probleeme õnnestunud kiiresti lahendada või nende tekkimist suurema kärata ennetada," selgitas Madise.